Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Dossiers* en besluitvorming zijn juist en effectief voorbereid
 • Inhoudelijke en procedurele ondersteuning is op de juiste wijze geleverd
 • Zittingen zijn op de juiste wijze geleid
 • Zittingen en zaken zijn inhoudelijk en procedureel correct afgehandeld

*Concept-adviezen, gemotiveerde uitspraken, beschikkingen, verweerschriften, dagvaardingen, tenlasteleggingen, besluiten tot afdoening, verslagen, notities, etc.

Omgeving

 • Inhoudelijke en procesmatige afstemming met de omgeving heeft plaatsgevonden

Bedrijfsvoering

 • Wet- en regelgeving, jurisprudentie, procedures en termijnen zijn zorgvuldig en correct toegepast
 • Administratie is op orde
 • Medewerkers zijn begeleid (senioren)

Vernieuwen en verbeteren

 • Voorstellen zijn geleverd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen, administraties en procedures
 • Kennisdeling is geborgd en zonodig actief bevorderd
 • Ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en literatuur zijn actief bijgehouden

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Selecteert systematisch de relevante gegevens uit de verschillende informatie-bronnen en legt daarbij de juiste verbanden
 • Ordent complexe informatie zodat deze toegankelijk wordt
 • Schat eventuele belangen achter informatie goed in
 • Komt met analyses van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken 
 • Vormt zich een mening op basis van relevante informatie
 • Motiveert de te nemen beslissingen
 • Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende opvattingen en tegenstrijdigheden
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn standpunt
 • Vraagt zonodig second opinion van collega’s 
 • Zet argumentatie helder en duidelijk en in correcte taal op schrift
 • Hanteert een schrijfstijl en woordkeus die past bij de doelgroep
  Bouwt teksten  zo op dat deze alle afwegingen en argumenten goed naar voren komen

Omgeving

 • Onderhoudt contacten met alle partijen
 • Benut de contacten op het juiste moment om organisatiedoelen te bereiken
 • Gebruikt het netwerk om problemen bespreekbaar te maken en oplossingsmogelijkheden te toetsen

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen en prioriteiten en stemt dit af met de opdrachtgever
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang
 • Stemt eigen planning af op werkzaamheden van anderen
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen van wat mogelijk is om eigen doelen en planning te halen
 • Heeft aandacht voor details
 • Werkt nauwkeurig en systematischVolgt nauwkeurig voorgeschreven procedures en werkwijzen

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt de opgedane kennis met collega's
 • Leert van eigen ervaring en fouten
 • Houdt vakkennis bij d.m.v. literatuur, seminars e.d

Competenties

 • accuraat werken
 • analyseren
 • motiveren
 • netwerken
 • oordeelsvorming
 • plannen en organiseren
 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Geen of enige werkervaring

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • MBO+/HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • relevante MBO-opleiding
 • Vakkennis: juridische schrijfvaardigheid om beslissingen te motiveren
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van en/of ervaring met geautomatiseerde systemen
 • Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

 • Enige relevante werkervaring

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • HBO-opleiding
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • relevante HBO-opleiding
 • Vakkennis: juridische schrijfvaardigheid om beslissingen te motiveren
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van en/of ervaring met geautomatiseerde systemen
 • Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Inzicht in administratief-juridische processen en wet-en regelgeving

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

 • Enige relevante werkervaring en succesvol

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • HBO-opleiding
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • relevante HBO-opleiding
 • Vakkennis: juridische schrijfvaardigheid om beslissingen te motiveren
Overige kennis en vaardigheden: 
 • Kennis van en/of ervaring met geautomatiseerde systemen
 • Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Inzicht in administratief-juridische processen en wet-en regelgeving
 • Kennis van administratief-juridische processen en wet-en regelgeving
 • Coaching en didactische vaardigheden

Opleiding: departmentsspecifiek

 P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

 • Meerdere jaren relevante werkervaring

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • WO recht met meerderen jaren relevante werkervaring of een HBO-opleiding/Secretaris-opleiding met langdurige relevante werkervaring.

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

 • Meerdere jaren relevante werkervaring

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • WO
Vakkennis:
 • Kennis van internationale rechtsystemen.

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

 • Meerdere jaren relevante werkervaring

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • WO

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifiek

P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

33332  33233  33  32 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • ondersteunt (juridisch) de voorbereiding, de zitting en de nabewerking c.q. afdoening van zaken. Het betreft eenvoudige, standaardmatige, reguliere zaken op een specifiek juridisch gebied

Resultaten

Juridisch ondersteunende werkzaamheden
 • standaardmatige, reguliere (juridische) zaken getoetst op formele (ontvankelijkheid) en materiële (vereiste stukken aanwezig) vereisten
 • dossiers bestudeerd en geïnterpreteerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s, instructies opgesteld, aanvullende jurisprudentie opgezocht, correspondentie afgehandeld, zaken voorbereid en geagendeerd
 • vergaderingen, zittingen, verhoren georganiseerd, leden en partijen geïnformeerd, stukken toegezonden
 • ondersteuning aan zittingen, vergaderingen, verhoren en/of gefungeerd als griffier ter zitting
 • verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)
 • concept-dagvaardingen, voorstellen voor afdoening (sepot, transactie), concept-uitspraken, (beschikkingen, vonnissen) verslagen, etc.) eventueel na overleg in raadkamer opgesteld
 • opgestelde persberichten en publicaties

Speelruimte/ Kaders

 • wet- en regelgeving en beleidslijnen
 • werkwijzen en totstandkoming deelproducten worden binnen kaders aan het eigen inzicht overgelaten
 • beoordeling op geleverde ondersteuning en op kwaliteit van geleverde deelproducten

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte (juridische) kennis op het vakgebied
 • inzicht in organisatorische en juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • vaardigheid in het verzamelen en interpreteren van gegevens
 • vaardigheid in het schrijven van concept-uitspraken
 • communicatieve vaardigheden

Contacten

 • informatie-uitwisseling met collega’s over de aanpak, voortgang van juridische ondersteuning
 • met partijen die uiteenlopende belangen kunnen hebben

Functietypering

33333  33333  33  33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • ondersteunt (juridisch) de voorbereiding, de zitting en de nabewerking c.q. afdoening van zaken. Het betreft veel voorkomende zaken die zich evenwel niet lenen voor standaardafdoening

Resultaten

Juridisch ondersteunende werkzaamheden
 • (juridische) zaken die zich niet lenen voor standaardafdoening getoetst op formele (ontvankelijkheid) en materiële (vereiste stukken aanwezig) vereisten
 • dossiers bestudeerd en geïnterpreteerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s, instructies opgesteld, aanvullende jurisprudentie opgezocht, correspondentie afgehandeld, zaken voorbereid en geagendeerd
 • vergaderingen, zittingen, verhoren georganiseerd, leden en partijen geïnformeerd, stukken toegezonden
 • ondersteuning aan zittingen, vergaderingen, verhoren en/of gefungeerd als griffier ter zitting
 • verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)
 • concept-dagvaardingen, voorstellen voor afdoening( sepot, transactie), concept-uitspraken, (beschikkingen, vonnissen) verslagen, etc.) eventueel na overleg in raadkamer opgesteld
 • opgestelde persberichten en publicaties

Speelruimte/ Kaders

 • wet- en regelgeving en beleidslijnen
 • werkwijzen en totstandkoming deelproducten worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten.
 • beoordeling op geleverde ondersteuning en op kwaliteit van geleverde deelproducten

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte (juridische) kennis op het vakgebied
 • inzicht in organisatorische en juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden, geven van advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie
 • vaardigheid in het schrijven van concept-uitspraken
 • communicatieve vaardigheden'

Contacten

 • afstemming met collega’s over de aanpak, voortgang van juridische ondersteuning
 • contacten met relevante externen gericht op het verkrijgen van aanvullende informatie en het in voorkomende gevallen verstrekken ervan

Functietypering

43343  43333  4333 (46)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • ondersteunt (juridisch) de voorbereiding, de zitting en de nabewerking c.q. afdoening van zaken. Het betreft complexe zaken waarbij sprake is van meerdere juridische aspecten

Resultaten

Juridisch ondersteunende werkzaamheden
 • complexe (juridische) zaken getoetst op formele (ontvankelijkheid) en materiële (vereiste stukken aanwezig) vereisten
 • dossiers van complexe zaken bestudeerd en geïnterpreteerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s, instructies opgesteld, aanvullende jurisprudentie opgezocht, correspondentie afgehandeld, zaken voorbereid en geagendeerd
 • vergaderingen, zittingen, verhoren georganiseerd, leden en partijen geïnformeerd, stukken toegezonden
 • ondersteuning aan zittingen, vergaderingen, verhoren en/of gefungeerd als griffier ter zitting
 • verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)
 • concept-dagvaardingen, voorstellen voor afdoening( sepot, transactie), concept-uitspraken, (beschikkingen, vonnissen) verslagen, etc.) eventueel na overleg in raadkamer opgesteld
 • opgestelde persberichten en publicaties

Speelruimte/ Kaders

 • wet- en regelgeving en beleidslijnen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren (deel)producten worden aan het eigen inzicht over gelaten
 • beoordeling op geleverde ondersteuning en op kwaliteit van geleverde deelproducten

Kennis & Vaardigheid

 • brede theoretische of gespecialiseerde (juridische) kennis op het vakgebied
 • inzicht in organisatorische en juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden, geven van advies en het opstellen van geaggregeerde informatie
 • vaardigheid in het schrijven van concept-uitspraken
 • communicatieve vaardigheden

Contacten

 • afstemming met collega’s over de aanpak, voortgang van juridische ondersteuning
 • contacten met relevante externen gericht op het verkrijgen van aanvullende informatie en het in voorkomende gevallen verstrekken ervan

Functietypering

44343 43334 43 43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • kwalitatief hoge juridische ondersteuning bij de zaaksbehandeling
 • bewerkt zaken voor, ondersteunt juridisch tijdens de procesgang en concipieert beslissingen
 • adviseert in kwesties van zeer complexe juridische aard in zaken die weinig voorkomen, die een specialisatie vragen of waarin het om nieuwe materie gaat en waarbij politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke of financieel-economische belangen in het geding zijn
 • werkt – vanuit zaaksgebonden juridische kaders – mee aan de ontwikkeling van jurisprudentie

Resultaten

Juridische werkzaamheden
 • dossiers bestudeerd geanalyseerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s opgesteld, correspondentie afgehandeld en zaken voorbereid en geagendeerd
 • ondersteuning aan zittingen, vergaderingen, verhoren en/of gefungeerd als griffier ter zitting
 • verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)
 • concept-uitspraken, beschikkingen, adviezen voor afdoening, etc. (eventueel na overleg in raadkamer)
 • opgestelde persberichten en publicaties

Speelruimte/ Kaders

 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid van de inhoudelijke bijdragen (o.a. concept-uitspraken)
 • werkwijzen en inhoud van te leveren adviezen worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis & Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het juridisch terrein
 • inzicht in sociale, financieel-economisch en of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen op het eigen juridisch terrein
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van uitspraken en procesverloop
 • vaardigheid in het opstellen van concept-uitspraken  

Contacten

 • in- en externe contacten kenmerken zich door het voeren van overleg met partijen met verschillende belangen en het bereiken van afstemming over de toepassing van regelgeving of de uitvoering van beleid dan wel de werkwijze bij te leveren diensten

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • kwalitatief hoge juridische ondersteuning bij de zaaksbehandeling
 • leidt vooronderzoeken in klachtprocedures
 • bewerkt (klacht)zaken voor, zorgt voor juridische ondersteuning tijdens de procesgang en concipieert beslissingen
 • adviseert in kwesties van zeer complexe juridische aard in zware of uitzonderlijke zaken die een specialisatie vragen of waarin het om nieuwe materie gaat en waarin sprake is van een brede precedentwerking en/of van grote politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke, financieel-economische belangen en/of internationale rechtssystemen
 • werkt – vanuit zaaksgebonden juridische kaders – mee aan de ontwikkeling van jurisprudentie

Resultaten

Juridische werkzaamheden
 • juridisch complexe dossiers waarin grote politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke, financieel-economische belangen spelen, bestudeerd geanalyseerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s opgesteld, correspondentie afgehandeld en zaken voorbereid en geagendeerd
 • vooronderzoeken in klachtprocedures geleid.
 • beslissing genomen over het verloop van klachtzaken en na eventueel mondeling verhoor voorstellen gedaan aan het college of zaken behandeld moeten worden ter terechtzitting of in raadkamer
 • ondersteuning aan zittingen, vergaderingen, verhoren en/of gefungeerd als griffier ter zitting
 • verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)
 • juridisch complexe concept-uitspraken, beschikkingen, adviezen voor afdoening, etc. (eventueel na overleg in raadkamer
 • opgestelde persberichten en publicaties ten aanzien van sociaal-maatschappelijke onderwerpen

Speelruimte/ Kaders

 • abstractere juridische onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid van de inhoudelijke bijdragen (o.a. concept-uitspraken en voorstellen voor afdoening)
 • werkwijzen en inhoud van te leveren adviezen komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces.  Beslist over/bij de juridische advisering en voorbereiding ten aanzien van in behandeling zijnde (klacht)zaken als mede over bijdragen en advisering in het kader van juridische beleidsontwikkeling

Kennis & Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het juridisch terrein
 • inzicht in sociale, financieel-economisch en of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen op het eigen juridisch terrein
 • vaardigheid in het leiden van vooronderzoeken in klachtprocedures
 • vaardigheid in het opstellen van concept-uitspraken

Contacten

 • in- en externe contacten kenmerken zich door het voeren van overleg met partijen gericht op het bereiken van afstemming. Daarbij is sprake van tegengestelde belangen

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • kwalitatief hoge juridische ondersteuning bij de zaaksbehandeling
 • leidt vooronderzoeken in klachtprocedures
 • bewerkt (klacht)zaken voor, zorgt voor juridische ondersteuning tijdens de procesgang en concipieert beslissingen
 • adviseert in kwesties van zeer complexe juridische aard in zware of uitzonderlijke zaken die een specialisatie vragen of waarin het om nieuwe materie gaat en waarin sprake is van een brede precedentwerking en/of van grote politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke, financieel-economische belangen en/of internationale rechtssystemen
 • werkt – vanuit zaaksgebonden juridische kaders – mee aan de ontwikkeling van jurisprudentie
 • coördinatie

Resultaten

Juridisch werkzaamheden
 • juridisch complexe dossiers waarin grote politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke, financieel-economische belangen spelen, bestudeerd geanalyseerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s opgesteld, correspondentie afgehandeld en zaken voorbereid en geagendeerd
 • deelgenomen aan zittingen, vergaderingen, verhoren, gefungeerd als griffier ter zitting, verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)
 • vooronderzoeken in klachtprocedures geleid
 • beslissing genomen over het verloop van klachtzaken en na eventueel mondeling verhoor voorstellen gedaan aan het college of zaken behandeld moeten worden ter terechtzitting of in raadkamer
 • juridisch complexe concept-uitspraken, beschikkingen, adviezen voor afdoening, etc. (eventueel na overleg in raadkamer)
 • opgestelde persberichten en publicaties ten aanzien van sociaal-maatschappelijke onderwerpen
 • juridische werkzaamheden gecoördineerd
 • ingespeeld op uitkomsten van onderhandelingsprocessen

Speelruimte/ Kaders

 • in algemene termen geformuleerde strategische beleidslijnen, abstractere juridische onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid van de inhoudelijke bijdragen (o.a. concept-uitspraken en voorstellen voor afdoening)
 • werkwijzen en inhoud van te leveren adviezen komen tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsprocesBeslist over/bij de juridische advisering en voorbereiding ten aanzien van in behandeling zijnde (klacht)zaken als mede over bijdragen en advisering in het kader van juridische beleidsontwikkeling

Kennis & Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het juridisch terrein
 • inzicht in sociale, financieel-economisch en of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen op het eigen juridisch terrein
 • vaardigheid in het leiden van vooronderzoeken in klachtprocedures
 • vaardigheid in het opstellen van concept-uitspraken
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten, veelal met een multidisciplinaire oriëntatie 

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken