Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • De klant is effectief ondersteund bij het formuleren van zijn/haar (informatie)vraag, verzoek of probleem
 • Storingen/problemen zijn tijdig en volgens afspraak verholpen dan wel effectief doorgeleid, vragen zijn beantwoord en informatie is geleverd
 • Instructies over nieuwe toepassingen / apparatuur / (informatiebeheer) / archiefsystemen zijn geleverd aan gebruikers
 • Aangeleverde documenten zijn beoordeeld, behandeld, geregistreerd, geclassificeerd, ontsloten en beschikbaar gesteld conform de overeengekomen afspraken/regels (geldt alleen voor de DIV-medewerker)
 • Archieven zijn bewerkt en bibliotheken bijgehouden conform gemaakte afspraken en voldoen aan vakinhoudelijke normen/standaarden/regels

Omgeving

 • Relevante contacten binnen de eigen organisatie en met externe specialisten zijn onderhouden en juist ingezet
 • In- en externe terugkoppeling over acties zijn klantvriendelijk en helder gecommuniceerd

Bedrijfsvoering

 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende kaders, procedures en afspraken
 • Registratie van verzoeken, meldingen en incidenten is op orde
 • Beheer en onderhoud van installaties / apparatuur / documentaire informatiesystemen zijn conform normeringen, voorschriften en opdrachten

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Input is geleverd aan de verbetering van de werkprocessen binnen de organisatie

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Laat de klant uitspreken
 • Probeert de vraag van de klant scherp te krijgen
 • Vraagt door en vat samen
 • Reageert op wat de klant inbrengt en geeft aan wat wel en niet mogelijk is
 • Onderzoekt de vraag van de klant en probeert de klant zo goed mogelijk te helpen, schakelt zonodig collega’s in
 • Stelt zonodig prioriteiten
 • Houdt zich aan afspraken en geeft tijdig aan als afspraken niet kunnen worden nagekomen
 • Geeft open en eerlijk aan wat de stand van zaken is van de service-call
 • Ondersteunt de klant bij het ordenen en structureren van informatie
 • Waardeert en selecteert systematisch de juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen
 • Legt verbanden tussen gegevens/informatie
 • Schakelt  tussen verschillende zoekmethoden om zodoende snel relevante informatie te ontsluiten

Omgeving

 • Onderneemt zelfstandig en vlot actie bij vragen van klanten
 • Gaat bij onduidelijkheid actief op zoek naar informatie/oplossingen en biedt eventuele alternatieven
 • Onderneemt ook ongevraagd actie om dienstverlening te verbeteren
 • Zoekt de grenzen op om oplossingen voor de klant te bieden

Bedrijfsvoering

 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke, vertrouwelijke en waardevolle informatie
 • Is niet te verleiden om vertrouwelijke informatie te misbruiken dan wel aan buitenstaanders te verschaffen.
 • Meldt waargenomen en/of verondersteld misbruik direct bij de leidinggevende
 • Verwerkt informatie op de juiste en afgesproken wijze Heeft aandacht voor details
 • Werkt nauwkeurig en systematisch

Vernieuwen en verbeteren

 • Integreert nieuwe inzichten soepel in het eigen werk
 • Maakt zich snel essentiële ontwikkelingen  in het aandachtsgebied/-proces eigen
 • Leert van eigen ervaringen en fouten
 • Deelt nieuwe inzichten en kennis met collega’s

Competenties

 • accuraat werken
 • analyseren
 • initiatief
 • integriteit
 • klantgerichtheid
 • luisteren
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Geen/enige relevante ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • VMBO, MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

ICT/Techniek:

 • VMBO: relevant voor het aandachtsgebied, bijvoorbeeld (TL)Techniek, ICT-route, ...
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied, bijvoorbeeld Techniek, ICT, ...

Informatiebeheer

 • VMBO: TL met aanvullende modules op het gebied van informatiedienstverlening of gerelateerd aan (ondersteuning van) het archiveringsproces of informatiedienstverlening in bibliotheken
 • MBO: informatiedienstverlening, informatiedienstverlening bibliotheken of gelijkwaardig
Overige kennis en vaardigheden

ICT/Techniek:

 • Geen specifieke aanvullende eisen

Informatiebeheer

 • Wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeheer op hoofdlijnen kennen, toepassen en toetsen
 • Werken met verschillende ordenings- en ontsluitingsmethoden en –technieken,  zoals classificatieschema’s, documentaire structuurplannen en thesauri

Opleiding departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Luisteren
 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Initiatief
 • Integriteit
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Geen/enige relevante ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • VMBO, MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

ICT/Techniek:

 • VMBO: relevant voor het aandachtsgebied, bijvoorbeeld (TL)Techniek, ICT-route, ...
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied, bijvoorbeeld Techniek, ICT, ...

Informatiebeheer

 • VMBO: TL met aanvullende modules op het gebied van informatiedienstverlening of gerelateerd aan (ondersteuning van) het archiveringsproces of informatiedienstverlening in bibliotheken
 • MBO: informatiedienstverlening, informatiedienstverlening bibliotheken of gelijkwaardig
Overige kennis en vaardigheden

ICT/Techniek:

 • Geen specifieke aanvullende eisen

Informatiebeheer

 • Wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeheer op hoofdlijnen kennen, toepassen en toetsen
 • Werken met verschillende ordenings- en ontsluitingsmethoden en –technieken,  zoals classificatieschema’s, documentaire structuurplannen en thesauri

Opleiding departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Luisteren
 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Initiatief
 • Integriteit
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Enige relevante ervaring en succesvol

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

ICT/Techniek:

 • VMBO: relevant voor het aandachtsgebied, bijvoorbeeld (TL)Techniek, ICT-route, ...
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied, bijvoorbeeld Techniek, ICT, ...

Informatiebeheer

 • VMBO: TL met aanvullende modules op het gebied van informatiedienstverlening of gerelateerd aan (ondersteuning van) het archiveringsproces of informatiedienstverlening in bibliotheken
 • MBO: informatiedienstverlening, informatiedienstverlening bibliotheken of gelijkwaardig
Overige kennis en vaardigheden

ICT/Techniek:

 • Beheer IT-infrastructuur (bijvoorbeeld ITIL-methodiek)
 • Functioneel beheer
 • Kennis van en kunnen werken met ICT-systemen, programmatuur en apparatuur, multimedia

Informatiebeheer

 • Wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeheer op hoofdlijnen kennen, tepassen en toetsen
 • Hoofdlijnen wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeheer overdragen aan (interne) klanten
 • Kennis van de kerntaken, de opbouw van de organisatie, de stappen binnen het beleidsproces en inzicht in de bijbehorende informatiebehoefte
 • Onderhouden en binnen gestelde kaders beheren van verschillende ordenings- en ontsluitingsmethoden en –technieken, zoals classificatieschema’s, documentaire structuurplannen en thesauri

Opleiding departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Luisteren
 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Initiatief
 • Integriteit
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Enige relevante ervaring en succesvol

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

ICT/Techniek:

 • VMBO: relevant voor het aandachtsgebied, bijvoorbeeld (TL)Techniek, ICT-route, ...
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied, bijvoorbeeld Techniek, ICT, ...

Informatiebeheer

 • VMBO: TL met aanvullende modules op het gebied van informatiedienstverlening of gerelateerd aan (ondersteuning van) het archiveringsproces of informatiedienstverlening in bibliotheken
 • MBO: informatiedienstverlening, informatiedienstverlening bibliotheken of gelijkwaardig
Overige kennis en vaardigheden

ICT/Techniek:

 • Beheer IT-infrastructuur (bijvoorbeeld ITIL-methodiek)
 • Functioneel beheer
 • Kennis van en kunnen werken met ICT-systemen, programmatuur en apparatuur, multimedia

Informatiebeheer

 • Wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeheer op hoofdlijnen kennen, toepassen en toetsen
 • Hoofdlijnen wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeheer overdragen aan (interne) klanten
 • Kennis van de kerntaken, de opbouw van de organisatie, de stappen binnen het beleidsproces en inzicht in de bijbehorende informatiebehoefte
 • Onderhouden en binnen gestelde kaders beheren van verschillende ordenings- en ontsluitingsmethoden en –technieken, zoals classificatieschema’s, documentaire structuurplannen en thesauri

Opleiding departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Luisteren
 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Initiatief
 • Integriteit
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

22222  22222  22  22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces met een technisch-, informatie- en automatiseringskarakter dan wel het omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen routinematig van aard

Resultaten

Informatiebeheer
 • bibliotheekdocumentatie en archieven actueel en op orde
 • archiefbescheiden gecontroleerd op compleetheid en afdoening
 • inkomende en uitgaande poststukken en documenten geregistreerd en gedigitaliseerd
 • fysieke en digitale dossiers geordend en gevormd
 • bijdragen aan gereed maken voor overdracht NA en/of vernietiging
  inventarisatie en vernietiging
 • eenvoudige vragen en klachten behandeld
technische werkzaamheden
 • controles en inspecties uitgevoerd
 • klein (technisch) onderhoud uitgevoerd
 • eenvoudige storingen opgespoord, opgelost dan wel voorstellen gedaan voor inschakelen (externe) installateurs/technici
 • uitvoering externe installateurs/technici (mede) begeleid
 • gebruikers geïnformeerd over gebruik van standaard apparatuur en (technische) installaties
 • technische installaties/apparatuur geïnstalleerd

Speelruimte/ kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische of administratietechnische kennis
 • inzicht in uiteenlopende bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden en de relatie daarvan met het primaire proces
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie
 • nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijke vaardigheden

Contacten

 • informatie-uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

322333222  22  22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces met een technisch-, informatie- en automatiseringskarakter dan wel het omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen met een beperkte diversiteit in problematiek

Resultaten

Informatiebeheer
 • bijdragen aan verzamelen, ordenen, rubriceren (classificeren), ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie
 • bibliotheekdocumentatie en archieven actueel en op orde
 • archiefbescheiden gecontroleerd op compleetheid en afdoening
 • inkomende en uitgaande poststukken en documenten geregistreerd en gedigitaliseerd
 • fysieke en digitale dossiers geordend en gevormd
 • bijdragen aan gereed maken voor overdracht NA en/of vernietiging
  inventarisatie en vernietiging
 • eenvoudige vragen en klachten behandeld
ondersteunende ICT werkzaamheden
 • front office: (storings)meldingen aangenomen, vragen afgehandeld, back office ingeschakeld
 • bijdragen aan beheer van applicaties en systemen
 • (ondersteuning bij) installatie en inrichting van applicaties en systemen 
 • onregelmatigheden gesignaleerd t.a.v. systeemgebruik en hardwarestoringen en opgelost en/of laten verhelpen
 • intermediair tussen gebruikers en back office en automatiseringsdeskundigen/ leveranciers
 • voortgang van de afhandeling van calls en administratie hierover bijgehouden
Technische werkzaamheden
 • controles en inspecties uitgevoerd
 • klein (technisch) onderhoud uitgevoerd
 • storingen opgespoord, opgelost dan wel (externe) installateurs/technici ingeschakeld
 • bijzonderheden gesignaleerd en aanpassingen voorgesteld
 • uitvoering externe installateurs/technici begeleid
 • gebruikers geïnformeerd over gebruik van standaard (technische) installaties en apparatuur
 • technische installaties/apparatuur geïnstalleerd
 • administratie over (afgehandelde) storingen bijgehouden

Speelruimte/kaders

 • van algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens
 • inspelen op wisselende omstandigheden en wijzigingen in de afspraken.
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische of administratietechnische kennis
 • inzicht in uiteenlopende bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden en de relatie daarvan met het primaire proces
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie
 • nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijke vaardigheden

Contacten

 • informatie-uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

32332  33223  23  32 (36)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces met een technisch-, informatie- en automatiseringskarakter dan wel het omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen met een gevarieerdheid in diversiteit in problematiek

Resultaten

informatiebeheer
 • informatie verzameld, geordend, gerubriceerd (geclassificeerd), ontsloten en beschikbaar gesteld
 • bibliotheekdocumentatie en archieven actueel en op orde
 • archiefbescheiden gecontroleerd op compleetheid en afdoening
 • inkomende en uitgaande poststukken en documenten geregistreerd en gedigitaliseerd
 • fysieke en digitale dossiers geordend en gevormd
 • dossiers beheerd en gereed gemaakt voor overdracht NA en/of vernietiging
  inventarisatie en vernietiging
 • vragen en klachten behandeld
ICT
 • back office functionaliteit verzorgd
 • gebruikers ondersteund en geïnstrueerd
 • applicaties en systemen beheerd
 • installatie en inrichting van applicaties en systemen verzorgd
 • voorstellen over de inrichting en werking van de applicaties en technische wijzigingen aangebracht
 • gebruikershandleidingen opgesteld en bijgehouden
 • onregelmatigheden gesignaleerd t.a.v. systeemgebruik en hardwarestoringen en opgelost en/of laten verhelpen
 • intermediair tussen gebruikers en automatiseringsdeskundigen/leveranciers
 • (informatie)beveiliging verzorgd
Techniek
 • controles en inspecties uitgevoerd
 • specialistisch-technische reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
 • onderhoud en het (laten) oplossen van storingen door (externe) installateurs/technici
 • (storings)meldingen en klachten onderzocht en behandeld
 • bijzonderheden gesignaleerd en aanpassingen voorgesteld
 • (onderdelen van) onderhoudsplannen opgesteld, hiervoor (technische) ontwerpen, tekeningen, bestekken e.d. opgesteld
 • gebruikers geïnformeerd over gebruik van (technische) installaties en apparatuur
 • administratie over (afgehandelde) storingen bijgehouden

Speelruimte/ Kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt
 • inspelen op wensen van gebruikers en wijzigingen in de regelgeving
 • beoordeling van resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische of administratietechnische kennis
 • inzicht in uiteenlopende bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden en de relatie daarvan met het primaire proces
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie
 • communicatieve, improviserende en organiserende vaardigheden

Contacten

 • informatie-uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens waarbij verschillende belangen kunnen optreden tussen (gebruikers)wensen en (technische) mogelijkheden en organisatiebelangen

Functietypering

32332  33233  23  33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • (coördinatie van) ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces met een technisch-, informatie- en automatiseringskarakter dan wel het omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen met een gevarieerdheid in diversiteit en complexiteit in problematiek

Resultaten

DIV informatie-beheer
 • bibliotheek- en archiefvoorziening vorm en inhoud gegeven
 • kwaliteitsbewaking van de gegevensverzameling(en) en informatievoorziening geborgd
 • ontwikkelingen gevolgd en informatiebehoefte geïnventariseerd
 • literatuuronderzoek
 • verzamelen, ordenen, rubriceren (classificeren), ontsluiten en beschikbaar stellen gecoördineerd
 • dossiers overgedragen aan en/of (laten) vernietigen
 • vragen en klachten behandeld
 • in werkgroepen geparticipeerd gericht op afstemming, ontwikkeling en/of inrichting van de documentaire informatievoorziening, al dan niet geautomatiseerde beheers- en informatiesystemen en instrumenten
 • intern gebruikers- of beheerdersoverleg op het werkgebied gecoördineerd
 • management- en voortgangsrapportages opgesteld
ICT

ICT werkzaamheden t.a.v. meer complexe dan wel meerdere systemen en/of applicaties

 • back office functionaliteit verzorgd
 • gebruikers ondersteund en geïnstrueerd
 • applicaties en systemen beheerd
 • installatie en inrichting van applicaties en systemen verzorgd
 • voorstellen over de inrichting en werking van de applicaties en technische wijzigingen aangebracht
 • gebruikershandleidingen opgesteld en bijgehouden
 • onregelmatigheden gesignaleerd t.a.v. systeemgebruik en hardwarestoringen en opgelost en/of laten verhelpen
 • operationele beheertaken verricht
 • intermediair tussen gebruikers en automatiseringsdeskundigen/leveranciers
 • (informatie)beveiliging verzorgd
 • technische infrastructuur en besturingssystemen beheerd
 • de systeemdocumentatie beheerd
 • gebruikersprotocollen en procedures opgesteld
 • voorstellen voor aan te schaffen hard- en software voorstellen ten behoeve van verdere (systeem)ontwikkeling en optimalisatie gebruik
Techniek

specialistisch-technische voorbereidende werkzaamheden

 • aan meerjarige onderhoudsplannen bijgedragen
 • (technische) ontwerpen, tekeningen, bestekken e.d. opgesteld
 • aanbesteding van minder omvangrijke werken, budgetten bewaakt
  controles en inspecties uitgevoerd
 • specialistisch-technische reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
 • onderhoud en het (laten) oplossen van storingen door derden geleverde diensten
 • (storings)meldingen en klachten onderzocht en behandeld, bijzonderheden gesignaleerd en aanpassingen voorgesteld
 • gebruikers geïnformeerd over gebruik van meer complexe apparatuur en (technische) installaties
 • voorstellen gedaan betreffende specialistisch beheer en onderhoud en over technische aspecten bij aanschaffingen van apparatuur/instrumenten, etc.
 • administratie over (afgehandelde) storingen bijgehouden

Speelruimte/Kaders

 • wet- en regelgeving op het werkterrein en procedures, werkprocessen en afspraken
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt
 • inspelen op wensen van gebruikers en wijzigingen in de regelgeving.
 • beoordeling van resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische of administratietechnische kennis
 • inzicht in uiteenlopende bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden en de relatie daarvan met het primaire proces
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie
 • communicatieve, improviserende en organiserende, coördinerendevaardigheden

Contacten

 • inhoudelijke afstemming over gebruik en/of levering van producten en diensten waarbij verschillende belangen kunnen optreden tussen (gebruikers)wensen en (technische) mogelijkheden en organisatiebelangen