Medewerker ICT/Techniek/Informatiebeheer/DIV

Behandelt ICT- / informatiebeheer- / DIV-vragen (1e lijnsondersteuning) en/of verricht technische- / ICT- / DIV- werkzaamheden (2e lijnsondersteuning) A. DIV staat voor: Documentaire Informatie Voorziening: B. inclusief de informatiebeheerder (DIV-nieuwe stijl, S7-8)

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 5 Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8
FUWASYS

22222  22222  22  22 (28)

 

322333222  22  22 (32)

 

32332  33223  23  32 (36)

 

32332  33233  23  33 (38)

 

Algemene omschrijving

·   ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces met een technisch-, informatie- en automatiseringskarakter dan wel het omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen routinematig van aard

·   ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces met een technisch-, informatie- en automatiseringskarakter dan wel het omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen met een beperkte diversiteit in problematiek

·   ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces met een technisch-, informatie- en automatiseringskarakter dan wel het omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen met een gevarieerdheid in diversiteit in problematiek

·   (coördinatie van) ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces met een technisch-, informatie- en automatiseringskarakter dan wel het omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen met een gevarieerdheid in diversiteit en complexiteit in problematiek

Resultaten
DIV informatiebeheer

·   bibliotheekdocumentatie en archieven actueel en op orde

·   archiefbescheiden gecontroleerd op compleetheid en afdoening

·   inkomende en uitgaande poststukken en documenten geregistreerd en gedigitaliseerd

·   fysieke en digitale dossiers geordend en gevormd

·   bijdragen aan gereed maken voor overdracht NA en/of vernietiging
inventarisatie en vernietiging

·   eenvoudige vragen en klachten behandeld

 

 

 

·   (bijdragen aan) verzamelen, ordenen, rubriceren (classificeren), ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie

·   bibliotheekdocumentatie en archieven actueel en op orde

·   archiefbescheiden gecontroleerd op compleetheid en afdoening

·   inkomende en uitgaande poststukken en documenten geregistreerd en gedigitaliseerd

·   fysieke en digitale dossiers geordend en gevormd

·   bijdragen aan gereed maken voor overdracht NA en/of vernietiging
inventarisatie en vernietiging

·   eenvoudige vragen en klachten behandeld

·   informatie verzameld, geordend, gerubriceerd (geclassificeerd), ontsloten en beschikbaar gesteld

·   bibliotheekdocumentatie en archieven actueel en op orde

·   archiefbescheiden gecontroleerd op compleetheid en afdoening

·   inkomende en uitgaande poststukken en documenten geregistreerd en gedigitaliseerd

·   fysieke en digitale dossiers geordend en gevormd

·   dossiers beheerd en gereed gemaakt voor overdracht NA en/of vernietiging
inventarisatie en vernietiging

·   vragen en klachten behandeld

 

·   bibliotheek- en archiefvoorziening vorm en inhoud gegeven

·   kwaliteitsbewaking van de gegevensverzameling(en) en informatievoorziening geborgd

·   ontwikkelingen gevolgd en informatiebehoefte geïnventariseerd

·   literatuuronderzoek[1]

·   verzamelen, ordenen, rubriceren (classificeren), ontsluiten en beschikbaar stellen gecoördineerd

·   dossiers overgedragen aan en/of (laten) vernietigen

·   vragen en klachten behandeld

·   in werkgroepen geparticipeerd gericht op afstemming, ontwikkeling en/of inrichting van de documentaire informatievoorziening, al dan niet geautomatiseerde beheers- en informatiesystemen en instrumenten

·   intern gebruikers- of beheerdersoverleg op het werkgebied gecoördineerd

·   management- en voortgangsrapportages opgesteld

 

[1] Literatuuronderzoek: bedoeld is hier het opstellen van een lijst waarin ten aanzien van een bepaald onderwerp titels van boeken en artikelen, wetsartikelen en jurisprudentie-verwijzingen, etc. staan genoemd.

Techniek

technische werkzaamheden

·   controles en inspecties uitgevoerd

·   klein (technisch) onderhoud uitgevoerd

·   eenvoudige storingen opgespoord, opgelost dan wel voorstellen gedaan voor inschakelen (externe) installateurs/technici

·   uitvoering externe installateurs/technici (mede) begeleid

·   gebruikers geïnformeerd over gebruik van standaard apparatuur en (technische) installaties

·   technische installaties/apparatuur geïnstalleerd

 

 

technische werkzaamheden

·   controles en inspecties uitgevoerd

·   klein (technisch) onderhoud uitgevoerd

·   storingen opgespoord, opgelost dan wel (externe) installateurs/technici ingeschakeld

·   bijzonderheden gesignaleerd en aanpassingen voorgesteld

·   uitvoering externe installateurs/technici begeleid

·   gebruikers geïnformeerd over gebruik van standaard (technische) installaties en apparatuur

·   technische installaties/apparatuur geïnstalleerd

·   administratie over (afgehandelde) storingen bijgehouden

 

specialistisch-technische (voorbereidende) werkzaamheden

·   controles en inspecties uitgevoerd

·   specialistisch-technische reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd

·   onderhoud en het (laten) oplossen van storingen door (externe) installateurs/technici

·   (storings)meldingen en klachten onderzocht en behandeld

·   bijzonderheden gesignaleerd en aanpassingen voorgesteld

·   (onderdelen van) onderhoudsplannen opgesteld, hiervoor (technische) ontwerpen, tekeningen, bestekken e.d. opgesteld

·   gebruikers geïnformeerd over gebruik van (technische) installaties en apparatuur

·   administratie over (afgehandelde) storingen bijgehouden

 

specialistisch-technische voorbereidende werkzaamheden

·   aan meerjarige onderhoudsplannen bijgedragen

·   (technische) ontwerpen, tekeningen, bestekken e.d. opgesteld

·   aanbesteding van minder omvangrijke werken, budgetten bewaakt
controles en inspecties uitgevoerd

·   specialistisch-technische reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd

·   onderhoud en het (laten) oplossen van storingen door derden geleverde diensten

·   (storings)meldingen en klachten onderzocht en behandeld, bijzonderheden gesignaleerd en aanpassingen voorgesteld

·   gebruikers geïnformeerd over gebruik van meer complexe apparatuur en (technische) installaties

·   voorstellen gedaan betreffende specialistisch beheer en onderhoud en over technische aspecten bij aanschaffingen van apparatuur/instrumenten, etc.

·   administratie over (afgehandelde) storingen bijgehouden

ICT

ondersteunende ICT werkzaamheden

·   front office: (storings)meldingen aangenomen, vragen afgehandeld, back office ingeschakeld

·   bijdragen aan beheer van applicaties en systemen

·   (ondersteuning bij) installatie en inrichting van applicaties en systemen 

·   onregelmatigheden gesignaleerd t.a.v. systeemgebruik en hardware-storingen en opgelost en/of laten verhelpen

·   intermediair tussen gebruikers en back office en automatiseringsdeskundigen/ leveranciers

·   voortgang van de afhandeling van calls en administratie hierover bijgehouden

ICT werkzaamheden t.a.v. laag complexe dan wel enkelvoudige systemen en/of applicaties

·   back office functionaliteit verzorgd

·   gebruikers ondersteund en geïnstrueerd

·   applicaties en systemen beheerd

·   installatie en inrichting van applicaties en systemen verzorgd

·   voorstellen over de inrichting en werking van de applicaties en technische wijzigingen aangebracht

·   gebruikershandleidingen opgesteld en bijgehouden

·   onregelmatigheden gesignaleerd t.a.v. systeemgebruik en hardware-storingen en opgelost en/of laten verhelpen

·   intermediair tussen gebruikers en automatiseringsdeskundigen/leveranciers

·   (informatie)beveiliging verzorgd

 

ICT werkzaamheden t.a.v. meer complexe dan wel meerdere systemen en/of applicaties

·   back office functionaliteit verzorgd

·   gebruikers ondersteund en geïnstrueerd

·   applicaties en systemen beheerd

·   installatie en inrichting van applicaties en systemen verzorgd

·   voorstellen over de inrichting en werking van de applicaties en technische wijzigingen aangebracht

·   gebruikershandleidingen opgesteld en bijgehouden

·   onregelmatigheden gesignaleerd t.a.v. systeemgebruik en hardware-storingen en opgelost en/of laten verhelpen

·   operationele beheertaken verricht

·   intermediair tussen gebruikers en automatiseringsdeskundigen/leveranciers

·   (informatie)beveiliging verzorgd

·   technische infrastructuur en besturingssystemen beheerd

·   de systeemdocumentatie beheerd

·   gebruikersprotocollen en procedures opgesteld

·   voorstellen voor aan te schaffen hard- en software

·   voorstellen ten behoeve van verdere (systeem)ontwikkeling en optimalisatie gebruik

Speelruimte / Kaders

·   algemene werkafspraken, regels en voorschriften

·   keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens

·   beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken, alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden

·   algemene werkafspraken, regels en voorschriften

·   keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens

·   zelfstandig inspelen op wisselende omstandigheden en wijzigingen in de afspraken.

·   beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken, alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden

·   algemene werkafspraken, regels en voorschriften

·   keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt

·   inspelen op wensen van gebruikers en wijzigingen in de regelgeving

·   beoordeling van resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

 

·   wet- en regelgeving op het werkterrein en procedures, werkprocessen en afspraken

·   keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt

·   zelfstandig inspelen op wensen van gebruikers en wijzigingen in de regelgeving.

·   beoordeling van de kwaliteit van de resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

Kennis & Vaardigheid

·   vaktechnische of administratietechnische kennis

·   inzicht in uiteenlopende bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden en de relatie daarvan met het primaire proces

·   inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie

·   nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijke vaardigheden

 

·   vaktechnische of administratie-technische kennis

·   inzicht in uiteenlopende bedrijfsvoering-ondersteunende werkzaamheden en de relatie daarvan met het primaire proces

·   inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie

·   nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijke vaardigheden

 

·   vaktechnische of administratie-technische kennis

·   inzicht in uiteenlopende bedrijfsvoering-ondersteunende werkzaamheden en de relatie daarvan met het primaire proces

·   inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie

·   communicatieve, improviserende en organiserende vaardigheden

·   vaktechnische of administratie-technische kennis

·   inzicht in uiteenlopende bedrijfsvoering-ondersteunende werkzaamheden en de relatie daarvan met het primaire proces

·   inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie

·   communicatieve, improviserende en organiserende, coördinerende vaardigheden

Contacten

·   informatie-uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

 

 

·   informatie-uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

 

·   informatie-uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens waarbij verschillende belangen kunnen optreden tussen (gebruikers)wensen en (technische) mogelijkheden en organisatiebelangen

·   inhoudelijke afstemming over gebruik en/of levering van producten en diensten waarbij verschillende belangen kunnen optreden tussen (gebruikers)wensen en (technische) mogelijkheden en organisatiebelangen