Medewerker ICT/Techniek/Informatiebeheer/DIV

Behandelt ICT- / informatiebeheer- / DIV-vragen (1e lijnsondersteuning) en/of verricht technische- / ICT- / DIV- werkzaamheden (2e lijnsondersteuning) A. DIV staat voor: Documentaire Informatie Voorziening: B. inclusief de informatiebeheerder (DIV-nieuwe stijl, S7-8)

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De klant is effectief ondersteund bij het formuleren van zijn/haar (informatie)vraag of probleem
 • Storingen/problemen zijn tijdig en volgens afspraak verholpen dan wel effectief doorgeleid, vragen zijn beantwoord en informatie is geleverd
 • Instructies over nieuwe toepassingen/ apparatuur / (informatiebeheer) / archiefsystemen zijn geleverd aan gebruikers.
 • Aangeleverde documenten zijn beoordeeld, behandeld, geregistreerd, geclassificeerd, ontsloten en beschikbaar gesteld conform de overeengekomen afspraken/regels ( geldt alleen voor de DIV-medewerker)
 • Archieven zijn bewerkt en bibliotheken bijgehouden conform gemaakte afspraken en voldoen aan vakinhoudelijke normen/standaarden/regels6
 • Laat de klant uitspreken
 • Probeert de vraag van de klant scherp te krijgen
 • Vraagt door en vat samen
 • Reageert op wat de klant inbrengt en geeft aan wat wel en niet mogelijk is
 • Luisteren
 • Onderzoekt de vraag van de klant en probeert de klant zo goed mogelijk te helpen, schakelt zonodig collega’s in
 • Stelt zonodig prioriteiten
 • Houdt zich aan afspraken en geeft tijdig aan als afspraken niet kunnen worden nagekomen
 • Geeft open en eerlijk aan wat de stand van zaken is van de service-call
 • Klantgerichtheid
 • Ondersteunt de klant bij het ordenen en structureren van informatie
 • Waardeert en selecteert systematisch de juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen
 • Legt verbanden tussen gegevens/informatie
 • Schakelt tussen verschillende zoekmethoden om zodoende snel relevante informatie te ontsluiten
 • Analyseren

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Relevante contacten binnen de eigen organisatie en met externe specialisten zijn onderhouden en juist ingezet
 • In- en externe terugkoppeling over acties zijn klantvriendelijk en helder gecommuniceerd
 • Onderneemt zelfstandig en vlot actie bij vragen van klanten
 • Gaat bij onduidelijkheid actief op zoek naar informatie/oplossingen en biedt eventuele alternatieven
 • Onderneemt ook ongevraagd actie om dienstverlening te verbeteren
 • Zoekt de grenzen op om oplossingen voor de klant te bieden
 • Initiatief

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform geldende kaders, procedures en afspraken
 • Registratie van verzoeken, meldingen en incidenten is op orde
 • Beheer en onderhoud van installaties / apparatuur / documentaire informatie-systemen zijn conform normeringen, voorschriften en opdrachten
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke, vertrouwelijke een waardevolle informatie
 • Is niet te verleiden om vertrouwelijke informatie te misbruiken dan wel aan buitenstaanders te verschaffen.
 • Meldt waargenomen en/of verondersteld misbruik direct bij de leidinggevende
 • Integriteit
 • Verwerkt informatie op de juiste en afgesproken wijze Heeft aandacht voor details
 • Werkt nauwkeurig en systematisch
 • Accuraat werken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd
 • Input is geleverd aan de verbetering van de werkprocessen binnen de organisatie
 • Integreert nieuwe inzichten soepel in het eigen werk
 • Maakt zich snel essentiële ontwikkelingen in het aandachtsgebied /-proces eigen
 • Leert van eigen ervaringen en fouten
 • Deelt nieuwe inzichten en kennis met collega’s
 • Zelfontwikkeling