Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Geaccepteerde adviezen en producten die vertaald zijn naar de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 
 • Implementeerbare en met lijn afgestemde producten en adviezen
 • Adviezen en producten en controleactiviteiten zijn vanuit verschillende expertises met elkaar verbonden en gericht op het gewenste resultaat

Omgeving

 • Actoren binnen en buiten het departement/de overheid zijn effectief ingeschakeld
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Relevante ontwikkelingen in bedrijfsvoering en de samenleving zijn onderkend en verwerkt in de adviezen en producten
 • Is gezaghebbend op het eigen vakgebied departementaal en interdepartementaal
 • Integrale aanpak van adviezen is geborgd

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn gevolgd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Adviezen en producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen)
 • Betrokkenen zijn inhoudelijk juist aangestuurd (geldt alleen voor coördinerende adviseurs)

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd.
 • Vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen, producten en oplossingen zijn geïnitieerd door periodieke evaluaties (plan-do-check-act-principe)

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Geeft bij advisering blijk van inzicht in wat er in de organisatie speelt
 • Handelt met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en inzicht in belangen en weet met het krachtenveld om te gaan
 • Beoordeelt de haalbaarheid van adviezen of projecten in de huidige context van de organisatie
 • Maakt afwegingen in het belang van de organisatie met inachtneming van rijksbrede ontwikkelingen 
 • Benoemt consequenties van te maken keuzes aan de opdrachtgever
 • Geeft eigen grenzen aan en benoemt de eigen positie in een proces
 • Onderbouwt zijn standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten
 • Benut argumenten op het juiste moment
 • Reageert alert op argumenten van de ander 
 • Maakt een inschatting van urgentie en belang van verschillende vraagstukken voor de organisatie.
 • Vormt zich een mening op basis van informatie, argumenten en overwegingen.
 • Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende perspectieven/opvattingen en onzekerheden.
 • Weegt beschikbare informatie, alternatieven en meningen tegenover elkaar af in het licht van de relevante criteria.
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-en nadelen, afbreukrisico’s, etc)

Omgeving

 • Benut de juiste contacten om adviezen en producten af te stemmen
 • Legt en onderhoudt  contacten met voor de organisatie relevante personen
 • Benut op het juiste moment het netwerk om de organisatiedoelstellingen te bereiken
 • Houdt in de adviezen en producten rekening met de relevante ontwikkelingen
 • Is in staat om planning en werkzaamheden aan te passen indien de omstandigheden in de omgeving daar om vragen

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen of laat hen dit zelf aangeven. Stemt deze af met de opdrachtgever
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen, laat anderen dit zelf aangeven en bewaakt de voortgang
 • Kent de regels en procedures en zoekt zonodig de grenzen van wat mogelijk is om eigen doelen/planning te behalen  
 • Geeft medewerkers ruimte en waardering
 • Maakt medewerkers enthousiast door de juiste snaar te raken
 • Inspireert anderen door eigen gedrevenheid

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en nieuwe inzichten met anderen
 • Evalueert eigen werkwijze en ervaringen, leert daarvan en draagt inzichten over aan anderen
 • Signaleert noodzaak/behoefte aan vernieuwing en verbetering en doet voorstellen

Competenties

 • creativiteit
 • motiveren
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • oordeelsvorming
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Ruime en relevante ervaring;  succesvol in het leiden van (deel)projecten en/of coördineren; ervaring in alle fases van het audit- en adviesproces en in alle adviesrollen en daarin succesvol; (inter)departemen-tale, (inter)nationale trajecten    

Opleiding

 • WO: Relevant voor aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Managementvaardigheden, o.a. functioneel leiden van een team
 • Verdieping adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. strategisch sparringpartner)
 • Opereren in een (politiek) bestuurlijke omgeving

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Oordeelsvorming
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren
 • Creativiteit

Competenties departementsspecifiek

P.M.

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S13

Opleidingsrichting
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

FINANCIEN S13

Opleidingsrichting
 • WO: Algemene Economie/(Bedrijfs)Economie/ Bestuurskunde met economische variant/Registeraccountant(RA)/ Registercontroller(RC)
Overige kennis en vaardigheden
 • Alleen voor controlfuncties: Kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën; methoden en technieken beleidsevaluatie; globale kennis van kosten-batenanalyse

ICT S13

Opleidingsrichting
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INFORMATIEVOORZIENING S13 (o.a. DIM/Documentair Informatiemanagement)

Opleidingsrichting
 • Relevante opleidingen voor het vakgebied o.a. Informatiekunde of gelijkwaardig, aangevuld met cursussen op het gebied van informatiemanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Kunnen ontwikkelen van departementale en rijksbrede standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer
 • Kunnen ontwikkelen van informatie- en IT- architectuur in samenhang met de business-architectuur

INKOOP S13

Opleidingsrichting
 • WO: Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op WO-niveau (bijv. NEVI 3 of vergelijkbaar)

AUDITING S13

Opleidingsrichting
 • Ingeschreven in enig auditregister of vergelijkbare titel
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van en affiniteit met het begeleiden van coachen van professionals

Ervaring

 • Ruime en relevante ervaring;  succesvol in het leiden van (deel)projecten en/of coördineren; ervaring in alle fases van het audit- en adviesproces en in alle adviesrollen en daarin succesvol; (inter)departemen-tale, (inter)nationale trajecten    

Opleiding

 • WO: Relevant voor aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Managementvaardigheden, o.a. functioneel leiden van een team
 • Verdieping adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. strategisch sparringpartner)
 • Opereren in een (politiek) bestuurlijke omgeving

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Oordeelsvorming
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren
 • Creativiteit

Competenties departementsspecifiek

P.M.

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S14

Opleidingsrichting
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

FINANCIEN S14

Opleidingsrichting
 • WO: Algemene Economie/(Bedrijfs)Economie/ Bestuurskunde met economische variant/Registeraccountant(RA)/ Registercontroller(RC)
Overige kennis en vaardigheden
 • Alleen voor controlfuncties: Kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën; methoden en technieken beleidsevaluatie; globale kennis van kosten-batenanalyse

ICT S14

Opleidingsrichting
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INFORMATIEVOORZIENING S14 (o.a. DIM/Documentair Informatiemanagement)

Opleidingsrichting
 • Relevante opleidingen voor het vakgebied, o.a. Informatiekunde of gelijkwaardig, aangevuld met cursussen op het gebied van informatiemanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Ontwikkelen van departementale en rijksbrede standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer
 • Kunnen ontwikkelen van informatie- en IT- architectuur in samenhang met de business-architectuur

INKOOP S14

Opleidingsrichting
 • WO: Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op WO-niveau (bijv. NEVI 3 of vergelijkbaar)
Overige kennis en vaardigheden
 • Geen tekst

AUDITING S14

Opleidingsrichting
 • Ingeschreven in enig auditregister of vergelijkbare titel
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van en affiniteit met het begeleiden van coachen van professionals

Ervaring

 • Ruime en relevante ervaring;  succesvol in het leiden van (deel)projecten en/of coördineren; ervaring in alle fases van het audit- en adviesproces en in alle adviesrollen en daarin succesvol; (inter)departemen-tale, (inter)nationale trajecten    

Opleiding

 • WO: Relevant voor aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Managementvaardigheden, o.a. functioneel leiden van een team
 • Verdieping adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. strategisch sparringpartner)
 • Opereren in een (politiek) bestuurlijke omgeving

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Oordeelsvorming
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen organiseren
 • Motiveren
 • Creativiteit

Competenties departementsspecifiek

P.M.

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S15

Opleidingsrichting
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

FINANCIEN S15

Opleidingsrichting
 • WO: Algemene Economie/(Bedrijfs)Economie/ Bestuurskunde met economische variant/Registeraccountant(RA)/ Registercontroller(RC)
Overige kennis en vaardigheden
 • Alleen voor controlfuncties: Kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën; methoden en technieken beleidsevaluatie; globale kennis van kosten-batenanalyse

ICT S15

Opleidingsrichting
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INFORMATIEVOORZIENING S15 (o.a. DIM/Documentair Informatiemanagement)

Opleidingsrichting
 • Relevante opleidingen voor het vakgebied o.a. Informatiekunde of gelijkwaardig, aangevuld met cursussen op het gebied van informatiemanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Kunnen ontwikkelen van departementale en rijksbrede standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer
 • Kunnen ontwikkelen van informatie- en IT- architectuur in samenhang met de business-architectuur

INKOOP S15

Opleidingsrichting
 • WO: Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op WO-niveau (bijv. NEVI 3 of vergelijkbaar)
Overige kennis en vaardigheden
 • Geen tekst

AUDITING S15

Opleidingsrichting
 • Ingeschreven in enig auditregister of vergelijkbare titel
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van en affiniteit met het begeleiden van coachen van professionals

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van meerdere complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering
 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen van meerdere complexe bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en/of ontwikkeling van complexe specialistische bedrijfsvoeringproducten en –diensten
 • klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden
 • vertaling van (strategisch) beleid naar vakgebied
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen beïnvloeden de inhoud en ontwikkeling van meerdere complexe (specialistische) producten en diensten
 • de aandachtsgebieden, producten, diensten en beleid zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op andere (beleids)terreinen en processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en medewerkers op de verschillende adviesterreinen
 • draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘wat’)

Resultaten

managementadvies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement bij implementatie en uitvoering
 • coördinatie van meerdere complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen
 • coördinatie van en (specialistische) advisering bij organisatorische vraagstukken en projecten
 • coördinatie van complexe implementatie- en uitvoeringsprocessen of zorg dragen voor specialistische implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming
 • houdt rekening met politiek-bestuurlijke vraagstukken en gevoeligheden
 • draagvlak gecreëerd voor en advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • coördinatie van interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening
voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen
 • (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling van complexe bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • beleid en processen van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied
 • ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op beleid en processen van andere bedrijfsvoeringterreinen
 • afstemming op organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid
 • coördinatie van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • draagvlak gecreëerd voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • (coördinatie) monitoring bedrijfsvoerings-processen
 • (coördinatie) beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen
klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern
 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld
projecten
 • coördinatie complexe (specialistische) projecten

Speelruimte/Kaders

 • strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op efficiëntie van de coördinatie, kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (specialistische) en aanpalende aandachtsgebieden en totale bedrijfsvoeringgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen bedrijfsvoeringgebied
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen, implementeren en uitvoeren van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management) 

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de (coördinatie van) ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om het organisatiestandpunt te verdedigen en uit te dragen en om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

Functietypering

45444 45544 44 44 (59)

Schaal 14

Algemene omschrijving

 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van meerdere complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering
 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en integreren van meerdere complexe multidisciplinaire bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en/of ontwikkeling van zeer complexe bedrijfsvoeringproducten en –diensten
 • klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden
 • bijdragen aan en invloed op ontwikkeling strategisch beleid en/of doelstellingen
 • strategische adviswering op meerdere complexe multidisciplinaire primaire terreinen die sterk verweven zijn met het strategische beleid
 • de aandachtsgebieden, producten, diensten en beleid zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op en zijn bepalend voor andere (beleids)terreinen en processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en medewerkers op de verschillende adviesterreinen
 • draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘wat’)

Resultaten

managementadvies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement bij implementatie en uitvoering
 • coördinatie en integratie van van meerdere complexe multidisciplinaire ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen
 • coördinatie van en (specialistische) advisering bij (strategische) organisatorische vraagstukken en projecten
 • coördinatie van complexe multidisciplinaire implementatie- en uitvoeringsprocessen of zorg dragen voor zeer specialistische implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming
 • houdt rekening met politiek-bestuurlijke vraagstukken en gevoeligheden
 • draagvlak gecreëerd voor en advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • coördinatie van interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening
voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen
 • (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling van complexe multidisciplinaire bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • beleid en processen van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied
 • ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op beleid en processen van andere bedrijfsvoeringterreinen
 • afstemming op organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid
 • coördinatie van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • draagvlak gecreëerd voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • bijdrage aan en structurele invloed op ontwikkeling strategisch beleid
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling strategisch beleid
 • (coördinatie) monitoring bedrijfsvoerings-processen
 • (coördinatie) beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen
klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)
 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld
projecten
 • coördinatie complexe multidisciplinaire en/of complexe zeer specialistische projecten

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op efficiëntie van de coördinatie, kwaliteit, bruikbaarheid, integratie en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • beoordeling op bruikbaarheid van bijdragen aan de ontwikkeling strategisch beleid
 • ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen komt tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (zeer specialistische) multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden en totale bedrijfsvoeringgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen bedrijfsvoeringgebied
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen, implementeren en uitvoeren van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de (coördinatie van) ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om het organisatiestandpunt te verdedigen en uit te dragen en om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

Functietypering

45445 45545 44 45 (62)

Schaal 15

Algemene omschrijving

 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van meerdere complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering
 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en integreren van meerdere complexe multidisciplinaire bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en/of ontwikkeling van zeer complexe   bedrijfsvoeringproducten en –diensten
 • klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden
 • fundamentele invloed op ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid en/of doelstellingen
 • strategische advisering op meerdere complexe multidisciplinaire primaire terreinen die de kern vormen van het strategische beleid
 • strategische en gevoelige organisatiebrede organisatiorische en politiek-bestuurlijke vraagstukken richtinggevend beinvloed
 • de aandachtsgebieden, producten, diensten en beleid zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op en zijn bepalend voor andere (beleids)terreinen en processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en medewerkers op de verschillende adviesterreinen
 • richtinggevend beinvloeden ambtelijke en politioek top en bestuurders
 • inspelen op (inter)nationale politiek bestuurlijke, strategisch organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken 

Resultaten

managementadvies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement bij implementatie en uitvoering
 • coördinatie en integratie van meerdere complexe multidisciplinaire ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen
 • coördinatie van en (specialistische) advisering bij organisatiebrede strategische  organisatorische vraagstukken en projecten
 • coördinatie van complexe multidisciplinaire implementatie- en uitvoeringsprocessen of zorg dragen voor zeerspecialistische implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming
 • beinvloeding politiek bestuurlijke vraagstukken vanuit de strategische invloed van de aandachtsgebieden c.q. vakgebied op de organisatie
 • houdt rekening met politiek-bestuurlijke vraagstukken en gevoeligheden
 • draagvlak gecreëerd voor en advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • coördinatie van interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening
voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen
 • (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling van complexe multidisciplinaire strategische bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • beleid en processen van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied
 • ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen bepalend voor beleid en processen van andere bedrijfsvoeringterreinen
 • politiek-bestuurlijke vraagstukken en organisatiebrede organisatorische ontwikkelingen richtinggevend beïnvloed
 • coördinatie van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • draagvlak gecreëerd voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • richtinggevend beïnvloeden (van de formele besluitvorming) ambtelijke en politieke bestuurders bij ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd
 • richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid(coördinatie) monitoring bedrijfsvoerings-processen
 • (coördinatie) beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen
klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)
 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld 
projecten
 • coördinatie organisatiebrede complexe multidisciplinaire en/of complexe zeer specialistische strategische projecten

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op efficiëntie van de coördinatie, kwaliteit, bruikbaarheid, integratie en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed
 • beoordeling op de fundamentele beïnvloeding van de ontwikkeling en realisatie strategisch beleid
 • ontwikkeling van strategische bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen komt tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (zeer specialistische) multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden en totale bedrijfsvoeringgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen bedrijfsvoeringgebied
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen, implementeren en uitvoeren van strategisch(ebedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van strategische bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de (coördinatie van) ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van strategische bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om het organisatiestandpunt te verdedigen en uit te dragen en om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering
 • richtinggevend beïnvloeden (van de formele besluitvorming) ambtelijke en politieke bestuurders bij ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid