Resultaten

Opdracht(gever)

 • Bijdragen zijn geleverd aan gedragsverande-ring bij justitiabelen, middels toepassing van erkende methodieken
 • Continuïteit en maximale deelname aan het (dag)programma en groepsproces zijn zo goed mogelijk gerealiseerd
 • Veilig en hygiënisch leefklimaat is optimaal gerealiseerd en in evenwicht met het thera-peutisch zorg- en behandelklimaat
 • Intake, voorlichting en informatievoorziening aan justitiabelen zijn uitgevoerd volgens afsrpaak
 • Materiële en immateriële hulpverlening zijn volgens protocol en doeltreffend uitgevoerd
 • Bijdragen aan het plaatsingsadvies, diagnose, behandel- en begeleidingsplan van justitiabelen zijn volgens (kwaliteits)-normen geleverd
 • Individuele begeleiding, zorg en interventies zijn afgestemd op het individuele behandel-/begeleidingsplan en algemene zorgbeleid
 • Verpleegkundige zorg is verleend conform protocollen
 • Controles en inspecties zijn uitgevoerd
 • Crisissituaties en (dreigende) ordeverstoringen zijn doeltreffend gede-escaleerd

Omgeving

 • Resocialisatie is bevorderd door initiatie en herstel van contacten met de omgeving van de justitiabele
 • Rapportage, overdracht, doorverwijzing en afstemming met andere disciplines en ketenpartners zijn tijdig en volledig gerealiseerd conform richtlijnen

Bedrijfsvoering

 • Regelgeving (Beginselenwet, WGBO), protocollen, dienstinstructies, procedures en (veiligheids)voorschriften zijn nageleefd
 • Administratie en intern beheer is op orde
 • Continuïteit van werkprocessen op de afdeling is gewaarborgd (senior)
 • Kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd (senior)

Vernieuwen en verbeteren

 • Bijdragen aan continue verbetering van werkprocessen zijn geleverd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)

 • Werkt aan vertrouwensrelatie met de justitiabele, benadert deze met respect en toont zich optimistisch en stimulerend naar de justitiabele.
 • Toont respect voor de normen, waarden en eigenheid  van de ander
 • Gaat zorgvuldig en zuiver om met persoonlijke en gevoelige informatie
 • Maakt de eigen professionele grenzen duidelijk, houdt professionele distantie en stelt de afwijkingen van de norm aan de orde
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en waarden
 • Verplaatst zich in de belevingswereld en situatie van de justitiabele en toont begrip
 • Maakt een voortdurende inschatting van de gemoedstoestand van de justitiabele
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag
 • Onderkent overdrachtsprocessen in de relatie met justitiabelen en teamleden en maakt dit bespreekbaar, stuurt het eigen gedrag bij
 • Past de eigen verbale en non-verbale benaderingswijze aan aan persoon en situatie
 • Past weloverwogen handelingsalternatieven toe (o.a.motiverende bejegening), schakelt over op een andere aanpak indien nodig
 • Schakelt in de toepassing van methodieken al naar gelang de culturele achtergrond van de justitiabele.
 • Neemt indien nodig het voortouw
 • Signaleert knelpunten in het leef/werkklimaat en draagt ideeën en oplossingen aan
 • Grijpt zo snel mogelijk in om escalatie te voorkomen
 • Is alert op onvoorziene situaties, maakt risico-inschattingen en neemt zonodig zelfstandig actie
 • Houdt het hoofd koel, blijft kalm en toont zich zelfverzekerd
 • Houdt overzicht, handelt vlot en vastberaden
 • Blijft overeind in spanningsvolle situaties, blijft beheerst en doelmatig handelen
 • Ontlaadt de spanning na herstel van de orde en rust
 • Maakt bij de keuze voor een interventie een afweging tussen veiligheid / sturing enerzijds en behandeldoelen / ruimte anderzijds
 • Maakt bij de keuze voor een interventie een juiste inschatting welke benadering bij de betreffende justitiabele de meeste kans van slagen heeft
 • Maakt bij de toewijzing van een activiteit aan een justitiabele een reële inschatting van diens belastbaarheid en de risico’s
 • Bewaakt bij ethische dilemma’s een balans tussen de eigen ethiek en de doelen van behandeling en veiligheid
 • Is in staat afstand te nemen van een persoon of situatie om objectief te kunnen analyseren en zich een oordeel te kunnen vormen

Omgeving

 • Wisselt kennis, informatie en ideeën met andere disciplines en instanties
 • Deelt kennis en informatie met collega’s binnen de organisatie en externe partners
 • Ondersteunt andere disciplines gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van gemeenschappelijke doelen
 • Werkt actief aan een goede samenwerkingsrelatie
 • Stemt af met collega’s om in de aanpak op één lijn te blijven

Vernieuwen en verbeteren

 • Benut kansen om de eigen professionele kennis en vaardigheden te vergroten
 • Signaleert knelpunten en adviseert over mogelijke verbeteringen
 • Reflecteert op gedrag, emoties en draagkrachtondermijnende processen bij zichzelf, collega's en justitiabelen; maakt dit bespreekbaar en staat open voor feedback

Competenties

 • flexibiliteit
 • initiatief
 • inlevingsvermogen
 • integriteit
 • samenwerken
 • stressbestendigheid
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • geen specifieke eisen

Opleiding

Woonbegeleiding volwassenenpsychiatrie

Werk- en denkniveau
 • MBO niveau 4
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis bij voorkeur MBO SPW 4.
 • Interne opleiding: MBO SPW 4 + DJI basisopleiding + BHV-opleiding
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau
Overige kennis en vaardigheden
 • Beveiligingsprocedures, begeleiding en zorg, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, psychopathologie, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering

Sociotherapeutische begeleiding TBS behandelsetting

Werk- en denkniveau
 • MBO niveau 4
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis bij voorkeur MBO SPW 4.
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau
Overige kennis en vaardigheden
 • Beveiligingsprocedures, inrichtingswerk, (verpleegkunde), begeleiding en zorg, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, psychopathologie, sociotherapeutisch groepswerk, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering

Pedagogische begeleiding jeugd

Werk- en denkniveau
 • MBO niveau 4
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis MBO diploma, bij voorkeur  SPW 4
 • Interne opleiding: MBO SPW 4 + o.m. YOUTURN, fysiek mentale weerbaar-heid, psychopathologie, BHV
Overige kennis en vaardigheden
 • Beveiligingsprocedures, begeleiding en zorg, gehanteerde (ortho)pedagogische begeleidingsmethodiek, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, psychopathologie, criminogene factoren, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering

Competenties

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Oordeelsvorming
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

Woonbegeleiding volwassenenpsychiatrie

 • 3 jaar ervaring als forensisch therapeutisch werker S7

Woonbegeleiding en verpleegkundige zorg volwassenenpsychiatrie

 • Geen specifieke functie eisen

Sociotherapeutische begeleiding TBS behandelsetting

 • 3 jaar ervaring als forensisch therapeutisch werker S7

Pedagogische begeleiding jeugd

 • Geen specifieke eisen

Opleiding

Woonbegeleiding volwassenenpsychiatrie

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • instroomeis bij voorkeur HBO SPH of vergelijkbaar
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau
Overige kennis en vaardigheden
 • coördinerende vaardigheden, vakinhoudelijk begeleiden collega’s

Woonbegeleiding en verpleegkundige zorg volwassenenpsychiatrie

werk- en denkniveau
 • MBO niveau 4 / HBO 
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis MBO Verpleegkunde 4 of HBO-V
 • Interne opleiding: DJI basisopleiding + BHV-opleiding
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau
Overige kennis en vaardigheden
 • Beveiligingsprocedures, begeleiding en zorg, verpleegkundige zorg, motiverende bejegening, observeren en rapporte-ren, psychopathologie, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-vaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflict-hantering, deskundig-heidsbevordering collega’s

Sociotherapeutische begeleiding TBS behandelsetting

werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis HBO SPH of HBO-V
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau
Overige kennis en vaardigheden
 • Het bovenstaande + behande-lingsgericht werken, systeemgericht werken, criminogene factoren, forensische psychiatrie

Pedagogische begeleiding jeugd

werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • HBO diploma relevant voor de beroepsrichting
 • Interne opleiding:  o.m. YOUTURN, fysiek mentale weerbaarheid, psycho-pathologie, BHV
Overige kennis en vaardigheden
 • Het bovenstaande + behandelingsgericht werken, systeemgericht werken, multidisciplinair werken

Competenties

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Oordeelsvorming
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

Sociotherapeutische begeleiding TBS behandelsetting

 • geen specifieke eisen

Pedagogische begeleiding jeugd

 • aantoonbare excellente werkervaring als groepsleider of peda-gogisch medewerker

Vaktherapie

 • Geen specifieke eisen

Opleiding

Sociotherapeutische begeleiding TBS behandelsetting

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis HBO SPH of HBO-V
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau
Overige kennis en vaardigheden

Het bovenstaande + individuele begeleiding, kwaliteitszorg, coaching en training van collega’s, organisatorische vaardigheden

Pedagogische begeleiding jeugd

Werk- en denkniveau

HBO+

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • HBO diploma relevant voor de beroepsrichting
 • Interne opleiding: aanvullende scholing in coaching
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau
Overige kennis en vaardigheden
 • kwaliteitszorg, praktijkbegeleiding, coaching en training van collega’s, organisatorische vaardigheden

Vaktherapie

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting/vakkennis
 • Instroomeis HBO psychomotorische therapie, beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie of muziektherapie 
Overige kennis en vaardigheden
 • Therapeutische methodieken op eigen aandachtsgebied,  behandelingsgericht werken, observeren en rapporteren, psychopathologie, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering 

Competenties

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Oordeelsvorming
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

32332  33222  33  32 (36)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • begeleiding van justitiabelen met psychosociale (en somatische) problematiek gericht op uitvoering van (multidisciplinair) behandelplan, doorgaans onder supervisie
 • sprake van observatie en interpretatie van relevante aspecten (psychische en fysieke toestand van justitiabelen, gedrag) en eigen benadering daarop afstemmen
 • beveiliging en bewaking ten behoeve van humane detentie

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • er is adequaat opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform dienstinstructies en calamiteitenplan
Begeleiding en zorg
 • interventies/begeleiding afgestemd op behandel-/begeleidingsplan
 • bijdragen aan gedragsverandering volgens erkende methodieken
 • bijdragen aan stabilisatie van justitiabelen in crises
 • orde, structuur en hygiëne gewaarborgd
 • groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd
 • ingespeeld op materiële en immateriële hulpvragen en deze doeltreffend doorgeleid
 • activiteiten afgestemd met multidisciplinair team
 • (gedrags)rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd

Speelruimte/ Kaders

 • begeleidingsplan, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • beoordeling van begeleiding en interventies op afstemming met het behandel- en begeleidingsplan
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen

Kennis en vaardigheden

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van psychopathologie en methodieken op het gebied van sociotherapeutische/ pedagogische begeleiding
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen met psychosociale problematiek

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen met psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • informatie-uitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen 

Functietypering

Variant 1. 33332  33223  33  32 (38)

Variant 2. en 3. 33332  33233  33  33 (40)

Schaal 8

Algemene Omschrijving

In dit schaalniveau worden 3 varianten onderscheiden:

 • Variant 1. Seniorschap zorg-/behandel- inrichtingswerk
 • Variant 2. Sociotherapeutische/pedagogische begeleiding
 • Variant 3. Verpleegkundige zorg

 

 • begeleiding van justitiabelen met psychosociale (en somatische) problematiek gericht op uitvoering van (multidisciplinair) behandelplan
 • sprake van observatie en interpretatie van relevante aspecten (psychische en fysieke toestand van justitiabelen, gedrag) en eigen benadering daarop afstemmen
 • inhoudelijke participatie in multidisciplinaire team en bijdragen leveren aan behandelplan (variant 2)
 • de vertaling van behandelplan naar sociotherapeutisch/pedagogisch begeleidingsplan (variant 2)
 • beveiliging en bewaking ten behoeve van humane detentie

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • er is adequaat opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform dienstinstructies en calamiteitenplan
Begeleiding en zorg
 • begeleidingsplan afgestemd op behandelplan en zorgbeleid (variant 2)
 • bijdragen aan gedragsverandering volgens erkende methodieken
 • bijdragen aan stabilisatie van justitiabelen in crises
 • orde, structuur en hygiëne gewaarborgd
 • groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd
 • ingespeeld op materiële en immateriële hulpvragen en deze doeltreffend doorgeleid
 • begeleidingsplan afgestemd met multidisciplinair team
 • (gedrags)rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
 • contacten onderhouden met de sociale context (systeem) van de justitiabele (variant 2)
 • verpleegkundige zorg is verleend conform protocollen (variant 3)
Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding

Variant 1. Seniorschap zorg-/behandel- inrichtingswerk: zie alle resultaten schaal 7 aangevuld met:

 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
 • werkprocessen zijn geoptimaliseerd
 • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd

Speelruimte/kaders

 • begeleidingsplan, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • zorgbeleid en behandelplan zijn kaderstellend (variant 2)
 • beoordeling van begeleiding en interventies op afstemming met het behandel- en begeleidingsplan
 • beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken (variant 1)
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen
 • verpleegkundige handelingen worden verricht vanuit de bevoegdheden Wet BIG (variant 3)

Kennis en vaardigheden

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van psychopathologie en methodieken op het gebied van sociotherapeutische/ pedagogische begeleiding
 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van verpleegkundige handelingen (variant 3)
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen met psychosociale problematiek
 • coördinerende vaardigheden (variant 1)

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen met psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • informatie-uitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten (werkwijzen) met andere betrokken disciplines (variant 2 en 3)

Functiewaardering

33333  33333  33  33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

In dit schaalniveau worden 2 varianten onderscheiden:

 • Variant 1. Seniorschap sociotherapeutische/ pedagogische begeleiding
 • Variant 2. Vaktherapie

 

 • zorgbeleid vertaald naar begeleidings-protocollen (variant 1)
 • begeleiding van justitiabelen met psychosociale (en somatische) problematiek gericht op uitvoering van (multidisciplinair) behandelplan
 • inhoudelijke participatie in multidisciplinaire team en bijdragen leveren aan behandelplan
 • de vertaling van behandelplan naar sociotherapeutisch/pedagogisch/ vaktherapeutisch begeleidingsplan
 • sprake van observatie en interpretatie van relevante aspecten (psychische en fysieke toestand van justitiabelen, gedrag) en eigen benadering daarop afstemmen
 • beveiliging en bewaking ten behoeve van humane detentie

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • er is adequaat opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform dienstinstructies en calamiteitenplan (variant 1)
Begeleiding en zorg
 • begeleidingsplan afgestemd op behandelplan en zorgbeleid
 • bijdragen aan gedragsverandering volgens erkende methodieken
 • bijdragen aan stabilisatie van justitiabelen in crises (variant 1)
 • orde, structuur en hygiëne gewaarborgd
 • groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd
 • ingespeeld op materiële en immateriële hulpvragen en deze doeltreffend doorgeleid (variant 1)
 • begeleidingsplan afgestemd met multidisciplinair team
 • (gedrags)rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
 • contacten onderhouden met de sociale context (systeem) van de justitiabele (variant 1)
Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding

Variant 1:

 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
 • zorgbeleid vertaald naar begeleidingsprotocollen
 • werkprocessen zijn geoptimaliseerd
 • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd

Speelruimte/Kaders

 • zorgbeleid en behandelplan zijn kaderstellend
 • beoordeling van begeleiding en interventies op afstemming met het behandel- en begeleidingsplan
 • beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken (variant 1)
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen
 • beoordeling op toepasbaarheid van begeleidingsprotocollen en werkprocessen (variant 1)

Kennis en vaardigheden

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van psychopathologie en methodieken op het gebied van sociotherapeutische/ pedagogische/ vaktherapeutische begeleiding
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen met psychosociale problematiek
 • coördinerende vaardigheden (variant 1)

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen met psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • informatie-uitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten (werkwijzen) met andere betrokken disciplines