Medewerker Advisering

Ondersteunt, bereidt voor en adviseert op onderdelen van het adviesproces

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Producten/adviezen zijn geleverd conform opdracht en/of adviesvraag (geaggregeerde overzichten, prognoses, alternatieven, etc.)
 • Werkt aan een goede relatie met opdrachtgever(s) door goede afstemming en informatie-uitwisseling en door zich in de problematiek en belangen van de opdrachtgever te verdiepen
 • Maakt de (professionele) mogelijkheden en onmogelijkheden duidelijk en maakt hierover heldere afspraken
 • Anticipeert waar mogelijk op adviesvragen en handelt daar naar
 • Klantgerichtheid
 • Signaleert ontbrekende informatie en zet informatievragen uit bij collega’s
 • Legt verbanden tussen gegevens / informatie
 • Weegt gegevens en alternatieve handelwijzen tegen elkaar af en komt op basis hiervan tot een goed advies
 • Brengt de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden naar voren
 • Analyseren

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • In- en externe bronnen zijn effectief en efficiënt gebruikt
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden is en gebruikt wordt
 • Stemt tijdig af met andere afdelingen, collega’s en externen die bijdragen aan het eindresultaat en betrekt hen bij de ontwikkeling van het eindresultaat
 • Trekt samen op om het doel te bereiken, toont betrokkenheid bij de activiteiten van anderen
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels (ao-procedures) en afspraken
 • Producten/adviezen zijn geleverd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit en middelen)
 • Maakt een realistische planning en een realistische inschatting van de benodigde tijd, middelen en capaciteit
 • Heeft de aanpak afgestemd met de opdrachtgever en met de betrokken collega's / afdelingen
 • Past het proces aan als de situatie daarom vraagt, maar binnen de professionele en wettelijke kaders
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd
 • Werkprocessen zijn verbeterd door middel van het plan-do-check-act-principe
 • Houdt vakkennis bij d.m.v. literatuur, seminars e.d.
 • Deelt kennis met collega's
 • Leert van eigen ervaring en fouten
 • Zelfontwikkeling