Medewerker Advisering

Ondersteunt, bereidt voor en adviseert op onderdelen van het adviesproces

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 8 Schaal 9 Schaal 10 Schaal 11
FUWASYS

32332 33233 32 33 (38)

33333 33333 33 33 (42)

43343 43333 33 33 (45)

43343 44334 43 43 (49)

Algemene omschrijving

ondersteuning op nbasis van deelopdrachten:

·   duidelijke inhoudelijke sturing en richting bij ondersteuning

·   verzamelen en beoordelen informatie en gegevens en opstellen van overzichten

·   concrete (inhoudelijke) deelproducten

 

ondersteuning op basis van samengestelde opdrachten:

·   integreren van informatie, analyseren van gegevens en leggen van verbanden

·   aanleveren van geaggregeerde overzichten, informatie en advies

·   inhoudelijke (advies)deelproducten

voorbereiding en advies anuit het eigen aandachtsgebied t.a.v. totale adviesproces en adviesproducten:

·   inhoudelijke analyse en advies

·   oplossingsrichtingen/ alternatieven formuleren

·   advies(deel)producten

coördinatie van voorbereiding en advies t.a.v. totale adviesproces en adviesproducten gericht op meerdere primaire aandachtsgebieden:

·   samengestelde analyse en advies

·   oplossingsrichtingen/ alternatieven formuleren

·   advies(deel)producten

·   inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van integrale adviesproducten

.   procedureel en procesmatig coördineren

Resultaten
voorbereiding en –ondersteuning

·   ondersteuning adviesproces door leveren overzichten en specificaties, toelichtingen en prognoses op basis van de verzamelde gegevens en informatie

·   (inhoudelijke) deelproducten ter ondersteuning van het totale adviesproduct

·   inhoudelijke ondersteuning adviesproces door leveren geaggregeerde overzichten, informatie en advies op basis van analyse en integratie van gegevens en leggen van verbanden

·   inhoudelijke deelproducten ter ondersteuning en als onderdeel van het totale adviesproduct

·   inhoudelijke voorbereiding adviesproces

·   alternatieven, oplossings-richtingen en advies(deel)producten op basis van inhoudelijke analyses voor het totale adviesproduct

·   inhoudelijke voorbereiding adviesproces gericht op meerdere primaire aandachtsgebieden

·   alternatieven, oplossingsrichtingen en advies(deel)producten op basis van inhoudelijke analyses voor het totale adviesproduct gericht op meerdere primaire aandachtsgebieden

.   inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van integrale adviesproducten

besluitvorming

·   ondersteuning van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming

·   ondersteuning van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming

.  ondersteuning van inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming

.   ondersteuning van inhoudelijke voorbereiding en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming

implementatie en –uitvoering

·   ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van adviesproducten

·   operationele voorstellen voor en ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van adviesproducten

·   inhoudelijke advisering over en ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van adviesproducten

·   inhoudelijke advisering over en ondersteuning van implementatie en toepassing van adviesproducten

.   (coördinatie van) procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van adviesproducten

evaluatie en monitoring

·   bijdrage bij uitvoering evaluatie en monitoring en bij bewaking van toepassing adviesproducten

·   bijdrage bij uitvoering evaluatie en monitoring en bij bewaking van toepassing adviesproducten

.   onderzoek doen

·   bijdrage bij ontwikkeling en uitvoering van evaluaties en monitoring en bij bewaking van toepassing adviesproducten

·   onderzoek doen en advisering

·   bijdrage bij ontwikkeling en coördinatie van uitvoering evaluatie en monitoring en van bewaking van toepassing adviesproducten

.  onderzoek doen en advisering

Speelruimte / Kaders

·   (samenhangende) richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving

·   beoordeling op geleverde ondersteuning en op kwaliteit van geleverde deelproducten

·   werkwijzen en totstandkoming deelproducten worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving

·   beoordeling op geleverde operationele voorstellen en adviezen en ondersteuning en op inhoudelijke kwaliteit van geleverde deelproducten

·   werkwijzen en totstandkoming deelproducten worden aan het eigen inzicht overgelaten

·   beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, advies(deel)producten en adviezen

·   werkwijzen, aanpak en inhoud van te leveren advies(deel)producten worden op basis van inhoudelijke analyse aan het eigen inzicht over gelaten

·   specifieke beleidslijnen, wet- en regelgeving, processen en procedures.

·   beoordeling op kwaliteit van de coördinatie, op de inhoudelijke voorbereiding, afstemming op andere terreinen en op bruikbaarheid van advies(deel)producten en inhoudelijke adviezen.

.   werkwijzen, wijze coördinatie en inhoud van te leveren advies(deel) producten komen tot stand op basis van een besluitvormings-proces

Kennis & Vaardigheid

·   toepassingsgerichte kennis t.b.v. ondersteuning

·   inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen

·   vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen overzichten

·   vaardigheid in het opstellen van deelproducten

·   theoretische toepassingsgerichte kennis t.b.v. ondersteuning

·   inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen

·   vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden, geven van advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie

·   vaardigheid in het opstellen van deelproducten

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen

·   inzicht in organisatorische en inhoudelijke samenhangen

·   vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten

·   brede theoretische kennis van de verschillende aandachtsgebieden en inzicht in aanpalende terreinen

.   inzicht in organisatorische en inhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.

.   vaardigheid in het procedureel en procesmatig coördineren

Contacten

·   intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en over het opstellen van deelproducten om afspraken te maken

·   intern om af te stemmen over werkwijzen

·   intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en over het opstellen van deelproducten om afspraken te maken

·   intern om af te stemmen over werkwijzen en aanpak en daarover te adviseren

·   intern en extern over aanpak, vakgebied en het tot stand brengen van advies(deel)producten om inhoudelijk af te stemmen en te adviseren

·   intern en extern over aanpak, vakgebied en het tot stand brengen van advies(deel)producten om inhoudelijk af te stemmen en te adviseren

.   intern over (besluitvorming) processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen