Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Verbindt meerdere bedrijfsvoeringprocessen en realiseert integrale bedrijfsvoeringproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische (strategische) bedrijfsvoeringadviezen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Geaccepteerde adviezen en producten die vertaald zijn naar de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
 • Implementeerbare en met lijn afgestemde producten en adviezen
 • Adviezen en producten en controleactiviteiten zijn vanuit verschillende expertises met elkaar verbonden en gericht op het gewenste resultaat
 • Geeft bij advisering blijk van inzicht in wat er in de organisatie speelt
 • Handelt met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en inzicht in belangen en weet met het krachtenveld om te gaan
 • Beoordeelt de haalbaarheid van adviezen of projecten in de huidige context van de organisatie
 • Maakt afwegingen in het belang van de organisatie met inachtneming van rijksbrede ontwikkelingen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Benoemt consequenties van te maken keuzes aan de opdrachtgever
 • Geeft eigen grenzen aan en benoemt de eigen positie in een proces
 • Onderbouwt zijn standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten
 • Benut argumenten op het juiste moment
 • Reageert alert op argumenten van de ander
 • Overtuigingskracht
 • Maakt een inschatting van urgentie en belang van verschillende vraagstukken voor de organisatie
 • Vormt zich een mening op basis van informatie, argumenten en overwegingen
 • Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende perspectieven/opvattingen en onzekerheden
 • Weegt beschikbare informatie, alternatieven en meningen tegenover elkaar af in het licht van de relevante criteria
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-en nadelen, afbreukrisico’s, etc.)
 • Oordeelsvorming

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Actoren binnen en buiten het departement/de overheid zijn effectief ingeschakeld
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Relevante ontwikkelingen in bedrijfsvoering en de samenleving zijn onderkend en verwerkt in de adviezen en producten
 • Is gezaghebbend op het eigen vakgebied departementaal en interdepartementaal
 • Integrale aanpak van adviezen is geborgd
 • Benut de juiste contacten om adviezen en producten af te stemmen
 • Legt en onderhoudt contacten met voor de organisatie relevante personen
 • Benut op het juiste moment het netwerk om de organisatiedoelstellingen te bereiken
 • Netwerken
 • Houdt in de adviezen en producten rekening met de relevante ontwikkelingen
 • Is in staat om planning en werkzaamheden aan te passen indien de omstandigheden in de omgeving daar om vragen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen of laat hen dit zelf aangeven. Stemt deze af met de opdrachtgever
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen, laat anderen dit zelf aangeven en bewaakt de voortgang
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen van wat mogelijk is om eigen doelen/planning te behalen
 • Plannen en organiseren

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen zijn gevolgd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Adviezen en producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen)
 • Betrokkenen zijn inhoudelijk juist aangestuurd* (Geldt alleen voor coördinerende adviseurs)
 • Geeft medewerkers ruimte en waardering
 • Maakt medewerkers enthousiast door de juiste snaar te raken
 • Inspireert anderen door eigen gedrevenheid
 • Motiveren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd
 • Vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen, producten en oplossingen zijn geïnitieerd door periodieke evaluaties (plan-do-check-act-principe)
 • Deelt kennis en nieuwe inzichten met anderen
 • Evalueert eigen werkwijze en ervaringen, leert daarvan en draagt inzichten over aan anderen
 • Signaleert noodzaak/behoefte aan vernieuwing en verbetering en doet voorstellen
 • Creativiteit