Medewerker Administratie

Verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De klantvraag is effectief opgepakt en afgehandeld, dan wel doorgeleid
 • Aangeleverde gegevens en opdrachten zijn gecontroleerd op juistheid en volledigheid, verwerkt èn gearchiveerd in de conform opdracht
 • Gegevens zijn verzameld en geselecteerd en overzichten zijn gemaakt conform opdracht
 • Vraagt door en verzamelt alle relevante informatie
 • Zoekt (samen met de klant) naar passende oplossingen.
 • Staat de klant beleefd te woord en toont begrip voor diens situatie
 • Maakt heldere afspraken, komt deze na en houdt de klant op de hoogte van de voortgang
 • Klantgerichtheid
 • Werkt aandachtig en systematisch
 • Is alert op fouten en onjuistheden
 • Heeft aandacht voor details
 • Legt afspraken en acties vast
 • Accuraat werken

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Juiste informatie is tijdig geleverd aan of opgevraagd bij interne medewerkers of bij externe instanties
 • Stelt de juiste prioriteiten en/of vraagt hulp bij het stellen van vragen
 • Kiest een aanpak en gedragsstijl die past bij de situatie
 • Flexibiliteit

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende kaders, procedures en afspraken
 • Administratie is op orde (Interne Controle / Auditdienst)
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke informatie.
 • Houdt zich aan de binnen de organisatie geldende (formele) normen en waarden.
 • Blijft ook onder druk/ handelen volgens de geldende normen en waarden.
 • Integriteit
 • Monitort de voortgang, rappelleert tijdig en escaleert indien nodig naar een hoger niveau
 • Creëert voor zichzelf en anderen overzicht over totale werkvoorraad en termijnverplichtingen
 • Signaleert afwijkingen van de planning, stelt prioriteiten en komt met voorstellen om bij te sturen.
 • Voortgangscontrole
 • Staat collega’s bij waar nodig en roept tijdig hulp van collega’s in
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is
 • Samenwerken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen zijn geleverd aan verbetering en efficiency van werkprocessen / administratieve procedures
 • Kennisdeling is geborgd
 • Deelt kennis en ideeën met collega’s
 • Signaleert knelpunten en doet onderbouwde verbetervoorstellen
 • Werkt verbeteringen uit in afstemming met collega’s
 • Zelfontwikkeling