Medewerker Administratie

Verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 4 Schaal 5 Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8
FUWASYS

22122 22122 12  22 (25)

 

22222 22222 22 22 (28)

 

32232 23222 22 22 (31)

 

32232 33223 32 32 (35)

 

32232 33233 33 33 (38)

 

Algemene omschrijving

·   bijhouden administratie(s)

·   reguliere en standaard administratieve ondersteuning en werkzaamheden voor primaire of onder- steunende organisatie- onderdelen

·   aanleveren van gegevens en overzichten

·   contacten gericht op informatie- verstrekking

 

·   bijhouden administratie(s)

·   reguliere en standaard administratieve ondersteuning en werkzaamheden voor primaire of ondersteunende organisatie- onderdelen

·   aanleveren van gegevens en overzichten

·   signaleren en melden van storingen en afwijkingen in systemen en applicaties en ondersteuning gebruikers

·   contacten gericht op informatieverstrekking

 

·   bijhouden administratie(s)

·   fungeren als vraagbaak c.q. front-office

·   administratieve ondersteuning en werkzaamheden voor primaire of ondersteunende organisatie- onderdelen

·   genereren van (management-) informatie

·   signaleren en melden van storingen en afwijkingen in systemen en applicaties en ondersteuning gebruikers

·   contacten gericht op informatieverstrekking

 

·   beheer administratie(s)

·   fungeren als vraagbaak c.q. front-office

·   administratieve ondersteuning en werkzaamheden voor primaire of ondersteunende organisatie- onderdelen

·   samenstellen van management- informatie

·   bijdrage aan functioneel beheer van systemen en ondersteuning gebruikers

·   contacten gericht op informatieverstrekking en maken procesafspraken

 

·   beheer administratie(s) en bevordering integratie met andere administraties en bewaking van de uitvoering

·   fungeren als vraagbaak c.q. front-office

·   inhoudelijk administratieve ondersteuning en werkzaamheden voor primaire of ondersteunende organisatie- onderdelen

·   samenstellen van management- informatie en geven van advies

·   functioneel beheer van systemen en ondersteuning gebruikers

·   contacten gericht op afstemming van processen en procedures

Resultaten
beheer administratie(s) en/of administratief ondersteunende werkzaamheden

·   behandeling standaard verzoeken

·   informatie- verstrekking over procedures, formulieren en administratieve informatie

·   verzameling, controle, registratie en verwerking (of mutatie) van gegevens

·   administratieve afhandeling en verwerking

·   aanleveren gegevens voor (management-) overzichten

·   behandeling standaard verzoeken

·   informatieverstrekking over procedures, formulieren en administratieve informatie

·   verzameling, controle, registratie en verwerking (of mutatie) van gegevens

·   administratieve voorbereiding, bewaken voortgang, administratieve afhandeling en verwerking

·   verzorging standaard correspondentie

·   aanleggen en bijhouden werkdossiers

·   aanleveren gegevens voor (management-) overzichten

 

·   fungeren als vraagbaak c.q. front-office

·   behandeling verzoeken

·   informatieverstrekking over procedures, formulieren en administratieve en organisatorische processen

·   verzameling, controle, registratie en verwerking (of mutatie) van gegevens

·   controle output, signaleren problemen en rapporteren

·   administratieve voorbereiding, bewaken voortgang, administratieve afhandeling en verwerking

·   verzorging correspondentie

·   aanleggen en bijhouden werkdossiers

·   genereren van (management-) overzichten

 

·   beheer administratie(s)

·   fungeren als vraagbaak c.q. front-office

·   behandeling verzoeken

·   informatieverstrekking over procedures, formulieren en administratieve en organisatorische processen

·   verzameling, controle, registratie en verwerking (of mutatie) van gegevens

·   controle output, signaleren problemen en rapporteren

·   administratieve voorbereiding, bewaken voortgang, administratieve afhandeling en verwerking

·   verzorging correspondentie

·   aanleggen en bijhouden werkdossiers

·   samenstelling van (management-) overzichten

 

·   beheer administratie(s) en bevordering van en afstemming over integratie met andere administraties

·   fungeren als vraagbaak c.q. front-office

·   inhoudelijke behandeling complexere verzoeken

·   informatieverstrekking over procedures, formulieren en administratieve en organisatorische processen

·   verzameling, controle, registratie en verwerking (of mutatie) van gegevens

·   controle output, signaleren problemen en adviseren

·   administratieve voorbereiding, bewaken voortgang, administratieve afhandeling en verwerking

·   verzorging correspondentie

·   aanleggen en bijhouden werkdossiers

·   samenstelling van (management-) overzichten

 

functioneel beheer/ ondersteuning van gebruikers

·   signaleren en melden van storingen en afwijkingen in relevante systemen en applicaties

·   signaleren en melden van storingen en afwijkingen in relevante systemen en applicaties

·   informeren, ondersteuning gebruikers

·   signaleren en melden van storingen en afwijkingen in relevante systemen en applicaties

·   beoordeling systeem- aanpassingen op gebruiks- vriendelijkheid en toepassings- mogelijkheden, uitvoeren tests, opmaken verslag en rapporteren

·   informeren, ondersteuning en instructie gebruikers

·   functioneel beheer operationele applicaties

·   signaleren en melden van storingen en afwijkingen in relevante systemen en applicaties

·   inventarisatie wensen, behoeften en knelpunten en doen van voorstellen

·   beheer en onderhoud werkinstructies en/of procedures, informeren, ondersteuning en instructie gebruikers

·   opstellen testscenario’s

·   beoordeling systeem-aanpassingen, uitvoeren tests

Speelruimte / Kaders

·   interne administratieve procedures en voorschriften

·   beoordeling op aanpak, de voortgang en volledigheid van de administratie en op de nauwkeurige verwerking van de administratieve gegevens, alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van de administratieve werkzaamheden

·   bij be- en afhandeling van administratieve gegevens en bij het aanleveren van gegevens is duidelijk hoe te handelen en consequenties daarvan zijn vrijwel direct merkbaar

 

·   interne administratieve procedures en voorschriften

·   beoordeling op de aanpak, voortgang en volledigheid van de administratie en op de nauwkeurige verwerking van de administratieve gegevens, alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van de administratieve werkzaamheden. 

·   bij voorbereiding, be- en afhandeling van administratieve verzoeken en bij het aanleveren van gegevens is duidelijk hoe te handelen en consequenties daarvan zijn redelijk voorspelbaar.

 

·   interne administratieve procedures en voorschriften

·   beoordeling op de aanpak, voortgang en volledigheid van de administratie, op de kwaliteit van de administratieve gegevens en op de adequate ondersteuning van gebruikers

·   bij voorbereiding, be- en afhandeling van administratieve verzoeken en bij het aanleveren van gegevens worden keuzes gemaakt over wijze van uitvoering en consequenties daarvan zijn redelijk voorspelbaar.

·   interne administratieve procedures en voorschriften

·   beoordeling op de kwaliteit van (het beheer van) de administratie(s) en van de bijdrage aan het functioneel beheer

·   beheer van de administratie en bijbehorende processen worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten en consequenties daarvan zijn redelijk voorspelbaar

 

·   (samenhangende) richtlijnen, procedures, processen en wet- en regelgeving

·   beoordeling op de kwaliteit van (beheer van) de administratie(s), van adviezen en van het functioneel beheer

·   beheer van de administratie en bijbehorende processen en systemen worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten en consequenties daarvan zijn redelijk voorspelbaar

 

Kennis & Vaardigheid

·   praktische kennis van reguliere administratieve procedures en voorschriften

·   inzicht in de aanpak van de werkzaamheden

·   vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen

·   vaardigheid in het verrichten van administratieve handelingen en aanleveren van eenduidige gegevens en eenvoudige overzichten

·   vaardigheid in het te woord staan van medewerkers en derden

 

·   administratief-technische kennis van reguliere administratieve procedures en voorschriften

·   kennis van reguliere documentatie- en archiverings-technieken

·   inzicht in de functionele verhoudingen binnen de organisatie en bekendheid met de aard van de werkzaamheden binnen het aandachtsgebied

·   vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen

·   vaardigheid in het verrichten van administratieve handelingen en aanleveren van eenduidige gegevens en eenvoudige overzichten

·   vaardigheid in het te woord staan van medewerkers en derden

 

·   administratief-technische kennis van algemeen administratieve procedures en voorschriften

·   kennis van reguliere documentatie- en archiveringstechnieken

·   inzicht in functionele verhoudingen en relevante administratieve processen binnen de organisatie

·   vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen

·   vaardigheid in genereren van (management-) informatie

·   vaardigheid in het administratief be- en afhandelen van verzoeken, administratief ondersteunen en te woord staan van medewerkers en derden

·   kennis van algemeen administratieve procedures, richtlijnen en algemeen theoretische kennis van administratief beheer en het aandachtsgebied

·   kennis van reguliere documentatie- en archiveringstechnieken

·   inzicht in de werking en mogelijkheden van systemen en daarbij behorende procedures en processen

·   inzicht in functionele verhoudingen en relevante administratieve en organisatorische processen 

·   vaardigheid in samenstellen van (management-) informatie

·   vaardigheid in het administratief be- en afhandelen van verzoeken, administratief ondersteunen en te woord staan van medewerkers en derden

 

 

·   kennis van algemeen administratieve procedures, richtlijnen en algemeen theoretische kennis van administratief beheer en het aandachtsgebied

·   kennis van reguliere documentatie- en archiveringstechnieken

·   kennis van de werking en mogelijkheden van systemen, functioneel beheer en daarbij behorende procedures en processen

·   inzicht in functionele verhoudingen en relevante administratieve en organisatorische samenhangen en processen

·   vaardigheid in samenstellen van (management-) informatie

·   vaardigheid in het inhoudelijk administratief be- en afhandelen van verzoeken, adviseren, administratief ondersteunen en te woord staan van medewerkers en derden

 

 

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door het uitwisselen van administratieve gegevens en informatie

·   intern en extern over de uitvoering en voortgang van de administratieve werkzaamheden om informatie uit te wisselen

 

·   de contacten kenmerken zich door het uitwisselen van administratieve gegevens en informatie

·   intern en extern over de uitvoering en voortgang van de administratieve werkzaamheden om informatie uit te wisselen

 

·   de contacten kenmerken zich door het uitwisselen van administratieve gegevens en informatie

·   intern en extern over de uitvoering en voortgang van de administratieve werkzaamheden om toelichting te geven, te ondersteunen en informatie uit te wisselen

 

·   de contacten kenmerken zich door het maken van afspraken over beheer, processen en werkwijzen bij de administratie

·   intern en extern over de uitvoering en voortgang van de administratieve werkzaamheden om toelichting te geven, te ondersteunen en informatie uit te wisselen

·   in- en extern gebruikers- overleg over knelpunten, gewenste aanpassingen, gevolgen van nieuwe procedures, richtlijnen

 

·   de contacten kenmerken zich door het inhoudelijk afstemmen en adviseren over beheer, processen en werkwijzen bij de administratie

·   intern en extern over beheer en integratie van administraties en processen en over de uitvoering en voortgang van administratieve werkzaamheden om af te stemmen, te adviseren en afspraken te maken

·   met vakspecialisten over functioneel beheer en over gewenste aanpassin-gen, knelpunten en problemen om af te stemmen, oplossingen te zoeken, te adviseren en afspraken te maken