Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of –processen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Door opdrachtgever geaccepteerde adviezen en producten, die vertaald zijn naar de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
 • Implementatie van adviezen en producten is gerealiseerd
 • Adviezen en producten zijn gericht op het afgesproken resultaat
 • Is zich bewust van de regels, verschillende posities en krachtenvelden in de organisatie en handelt daarnaar
 • Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen het eigen organisatie-onderdeel en andere organisatieonderdelen en handelt daarnaar
 • Organisatiesensitiviteit
 • Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie.
 • Komt met integrale analyses van vraagstukken/problemen
 • Analyseren
 • Onderbouwt zijn/haar standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten
 • Brengt argumenten op het juiste moment naar voren
 • Reageert alert op argumenten van de ander door hierop aan te sluiten
 • Overtuigingskracht

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Adviezen en producten zijn door de lijn gedragen
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Ontwikkelingen op het vakgebied/in de omgeving zijn onderkend en verwerkt in de adviezen en producten
 • Afstemming tussen de verschillende bedrijfsvoeringdisciplines is geborgd
 • Actoren binnen en buiten het departement/de overheid zijn effectief ingeschakeld
 • Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties
 • Benut op het juiste moment het netwerk om organisatiedoelstellingen te bereiken
 • Benadert de juiste personen voor steun en medewerking
 • Netwerken
 • Houdt in de adviezen en bij de producten rekening met relevante ontwikkelingen
 • Laat blijken op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen en trends
 • Is in staat om planning en werkzaamheden aan te passen indien de omstandigheden in de omgeving daar om vragen
 • Omgevingsbewustzijn

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen zijn gevolgd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Adviezen en producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen)
 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Maakt een planning, stelt prioriteiten en stemt deze af met de opdrachtgever
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen van wat mogelijk is
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd
 • Vernieuwde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen en producten (door bijv.periodieke evaluaties d.m.v. plan-do-check-act-principe) zijn gerealiseerd
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s
 • Creativiteit