Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of –processen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
  • Door opdrachtgever geaccepteerde adviezen en producten, die vertaald zijn naar de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
  • Implementatie van adviezen en producten is gerealiseerd
  • Adviezen en producten zijn gericht op het afgesproken resultaat
  • Is zich bewust van de regels, verschillende posities en krachtenvelden in de organisatie en handelt daarnaar
  • Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen het eigen organisatie-onderdeel en andere organisatieonderdelen en handelt daarnaar
  • Organisatiesensitiviteit
  • Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie.
  • Komt met integrale analyses van vraagstukken/problemen
  • Analyseren
  • Onderbouwt zijn/haar standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten
  • Brengt argumenten op het juiste moment naar voren
  • Reageert alert op argumenten van de ander door hierop aan te sluiten
  • Overtuigingskracht

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
  • Adviezen en producten zijn door de lijn gedragen
  • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
  • Ontwikkelingen op het vakgebied/in de omgeving zijn onderkend en verwerkt in de adviezen en producten
  • Afstemming tussen de verschillende bedrijfsvoeringdisciplines is geborgd
  • Actoren binnen en buiten het departement/de overheid zijn effectief ingeschakeld
  • Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties
  • Benut op het juiste moment het netwerk om organisatiedoelstellingen te bereiken
  • Benadert de juiste personen voor steun en medewerking
  • Netwerken
  • Houdt in de adviezen en bij de producten rekening met relevante ontwikkelingen
  • Laat blijken op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen en trends
  • Is in staat om planning en werkzaamheden aan te passen indien de omstandigheden in de omgeving daar om vragen
  • Omgevingsbewustzijn

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
  • Processen zijn gevolgd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
  • Adviezen en producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen)
  • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen
  • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
  • Maakt een planning, stelt prioriteiten en stemt deze af met de opdrachtgever
  • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen van wat mogelijk is
  • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
  • Kennisdeling is geborgd
  • Vernieuwde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen en producten (door bijv.periodieke evaluaties d.m.v. plan-do-check-act-principe) zijn gerealiseerd
  • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie
  • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s
  • Creativiteit