Strategisch Beleidsmedewerker

Signaleert en speelt in op (inter)nationale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken, geeft vorm aan en beïnvloedt richtinggevend de beleidsvorming in de toekomst (visie en agenda-vorming) en vertaalt dit naar strategieën en oplossingsrichtingen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • (Nieuwe) strategische beleids-visies zijn gedragen door de politiek en/of de ambtelijke opdrachtgever
 • Een politieke agenda die wordt gedragen
 • Oplossingrichtingen/scenario’s en aanpakken voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken zijn geaccepteerd
 • Door de samenleving erkende thema’s/dilemma’s zijn op de politieke en/of bestuurlijke agenda gezet
 • Laat zien tijdig de politieke afbreuksituaties voor de bewindspersonen te onderkennen
 • Benut kansen dan wel creëert deze in het belang van de organisatie
 • Handelt met besef van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen
 • Bestuurssensitiviteit
 • Hanteert niet alledaagse aanpakken en prikkelt de omgeving door zonodig te provoceren, te confronteren en uit te dagen
 • Is bereid een veelbelovend plan te volgen ondanks de kans op mislukking
 • Komt met een voorstel ook wanneer dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie (staat ergens voor)
 • Durf

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Is gezaghebbend op eigen beleidsveld en aangrenzende velden
 • Heeft een relevant en gezag-hebbend netwerk, dat wordt onderhouden en gebruikt
 • Partijen binnen en buiten het departement/de overheid en (inter)nationaal zijn effectief ingeschakeld
 • Volgt en laat blijken op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen en trends op het eigen werkterrein en de omgeving/samenleving
 • Signaleert omgevingsfactoren en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het huidige beleid en kent daar ook betekenis aan toe
 • Vertaalt politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebied naar het eigen werkterrein, ongeacht het bestaande politieke en maatschappelijke belang
 • Omgevingsbewustzijn
 • Neemt een actieve initiërende rol op zich naar opdrachtgevers en binnen het eigen netwerk
 • Schakelt medestanders en andere relevante partijen op de juiste manier in
 • Is pro-actief of anticipeert tijdig op relevante ontwikkelingen met de juiste acties
 • Initiatief
 • Heeft op basis van ontwikkelingen (politieke, economische, maatschappelijke, enz.) een visie op de toekomst en wat dat betekent voor de beleidsvorming in de toekomst en voor de beleidsagenda
 • Toont een duidelijke zienswijze ten aanzien van het eigen beleidsveld en/of de organisatie
 • Plaatst actuele problemen in een lange termijn perspectief, springt niet direct naar een oplossing
 • Draagt op een aansprekende wijze de visie uit
 • Visie

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels (AO-procedures) en afspraken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling door en kennis-ontwikkeling van de persoon is geborgd
 • Innovatieve beleidsvorming is geïnitieerd
 • Toont zich vernieuwend, creatief en/of origineel in denken en handelen
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan
 • Durft te experimenteren en is niet bang voor uitglijders
 • Bewandelt zo nodig een andere weg
 • Creativiteit