Strategisch Beleidsmedewerker

Signaleert en speelt in op (inter)nationale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken, geeft vorm aan en beïnvloedt richtinggevend de beleidsvorming in de toekomst (visie en agenda-vorming) en vertaalt dit naar strategieën en oplossingsrichtingen

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 15 Schaal 16
FUWASYS

45445 45545 44 45 (62)

55445 45545 54 55 (65)

Algemene omschrijving

·   ontwikkeling van strategisch beleid vanuit het eigen domein dat richtinggevend is voor het functioneren en continuïteit van de organisatie als geheel

·   kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de organisatie

·   verantwoordelijk voor de realisatie van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten

·   richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders

·   brengt beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging

·   inspelen op (inter)nationale politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken

 

 

·   ontwikkeling van strategisch beleid op een breed maatschappelijk aandachtsgebied dat richtinggevend is voor het functioneren en continuïteit van de organisatie en haar omgeving als geheel

·   kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de organisatie

·   verantwoordelijk voor de realisatie van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten

·   richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders

·   brengt beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging

.  inspelen op (inter)nationale fundamenteel politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken op een breed maatschappelijk aandachtsgebied

Resultaten
beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling

·   strategische beleidsvoorbereiding

·   inspelen op (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken

·   richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke organisatorische vraagstukken en ontwikkelingen

.  richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid

·   creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch beleid

.   ontwikkeling strategisch beleid

 

·   strategische beleidsvoorbereiding

·   inspelen op en richtinggevend beïnvloeden van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken

·   richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke organisatorische vraagstukken en ontwikkelingen

·   richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid

·   creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch beleid

.   ontwikkeling strategisch beleid

besluitvormingsproces

·   inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces

.   richtinggevend beïnvloeden van formele besluitvorming over beleidsdoelen die betrekking hebben op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen

·   inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces

.  richtinggevend beïnvloeden van in- en externe besluitvorming in het maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke veld

beleidsimplementatie en –uitvoering

.  realisatie van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten

.  realisatie van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten

beleidsevaluatie en monitoring

·   (coördinatie) ontwikkeling en uitvoering van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit strategisch beleid en monitoring beleidsprocessen en -uitvoering 

·   beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen

.  richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid

projecten

.  coördinatie grootschalige strategische projecten

.  coördinatie grootschalige strategische projecten

Speelruimte / Kaders

·   organisatiebrede strategische beleidslijnen

·   ontwikkeling van strategisch beleid komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces

.   beoordeling op doeltreffendheid van strategisch beleid en de mate waarin de strategische (beleids)doelstellingen zijn gerealiseerd

·   organisatiebrede strategische beleidslijnen

·   ontwikkeling van strategisch beleid komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces

.   beoordeling op doeltreffendheid van strategisch beleid en de mate waarin de strategische (beleids)doelstellingen zijn gerealiseerd

Kennis & Vaardigheid

·   brede kennis van de visie en strategie van de organisatie

·   inzicht in brede maatschappelijke vraagstukken in de omgeving van de organisatie

.   inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de organisatie

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten

.   vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie binnen met name de overheidssector

·   brede kennis van de visie en strategie van de organisatie

·   diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en organisatorische aangelegenheden, ontwikkelingen en vraagstukken

.   inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de organisatie

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten

·   vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld

.   vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

Contacten

·   van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid

·   intern en extern over strategisch beleid om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen

.   richtinggevend beïnvloeden

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid en door het met mandaat uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en innemen van standpunten

·   intern en extern over strategisch beleid om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen

.   richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders