Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen de gegeven strategische richting en levert input voor de strategische richting van de overkoepelende organisatie

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Met de direct leidinggevende en opdrachtgevers is overeenstemming over de wederzijdse verwachtingen en de inhoud van de opdracht
 • Strategische richting is vertaald naar doelen, kaders en concrete opdrachten die daaruit voortkomen voor het eigen organisatieonder-deel
 • De resultaten van het eigen organisatieonder-deel zijn gerealiseerd
 • Input is geleverd voor de (strategische) richting van het overkoepelende organisatieon-derdeel
 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende (hierarchische) posities en het krachtenveld en handelt hier-naar om de organisatiedoelen te kunnen bereiken
 • Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen en buiten de eigen organisatie en handelt ernaar
 • Organisatiesensitiviteit
 • Schat de haalbaarheid van acties en/of besluiten in
 • Benut de kansen dan wel creëert deze in het belang van de organisatie
 • Toont bij het handelen zich bewust te zijn van de (inter)nationale politiek-bestuurlijke- maatschappelijke (o.a. digitalisering) gevoeligheid van onderwerpen
 • Bestuurssensitiviteit

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De missie, visie en strategie van de eigen organisatie worden helder en begrijpelijk in- en extern uitgedragen en verbonden met de maatschappelijke opgave
 • Producten/diensten zijn ontwikkeld en afgestemd met/op de relevante (inter)nationale omgeving, voldoen aan de behoefte en leiden tot het gewenste resultaat/effect
 • Verbinding met de omgeving is actief gezocht en leidt tot een maximaal gedragen resul-taat/effect
 • Is geïnformeerd over maatschappelijke, technologische, politieke, (inter)nationale of ande-re omgevingsfactoren en ontwikkelingen daar-in. De verkregen kennis is effectief benut voor sturing en beïnvloeding
 • Een relevant en effectief netwerk is onderhouden en wordt benut
 • Volgt en laat blijken op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen en trends op het eigen werkterrein en vakge-bied en in de (inter)nationale omgeving / samenleving
 • Vertaalt (inter)nationale politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebied naar het ei-gen werkterrein
 • Kent betekenis toe aan trends en (inter)nationale ontwikkelingen voor de eigen organisatie en de risico’s/mogelijkheden daarvan
 • Is zich bewust van verschillen in omgevingscontext en handelt daarnaar en weet in verschillende omgevingen resultaat te behalen
 • Onderkent en anticipeert relevante digitale ontwikkelingen en weet deze in te zetten voor de eigen organisatie en het behalen van de doelen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Legt en onderhoudt (in)formele (inter)nationale contacten met voor de eigen functie relevante personen en organisa-ties
 • Werkt op het juiste moment samen met het netwerk om eigen (organisatie)-doelstellingen te bereiken
 • Benadert de juiste mensen om steun en medewerking te bieden en/of te verkrijgen
 • Netwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De integrale planning- , control- en verantwoordingscyclus voor alle bedrijfsprocessen is volgens afspraak uitgevoerd
 • Opdrachten voor projecten en programma’s zijn professioneel en volgens afspraak verleend, begeleid en geaccepteerd
 • Effectief en efficiënt HR management is uitgevoerd (o.a. langs de lijn van het 5R-model)
 • Er is een stimulerend en veilig werkklimaat in het organisatieonderdeel aanwezig
 • Medewerkers en bedrijfsmiddelen zijn binnen kwaliteitsnormen efficiënt en effectief ingezet
 • Verschillende kennis, ervaring en achtergronden van medewerkers zijn optimaal benut
 • Professioneel opdrachtgeverschap is ingevuld
 • Vertaalt de visie van de organisatie in operationele doelen en stuurt op de realisatie van de doelen (regievoering)
 • Stemt de bedrijfsprocessen en interne organisatie af op veranderingen in de strategie of prioriteitsstelling
 • Is transparant t.a.v. de afweging over de gewenste kwaliteit en haalbaarheid
 • Is transparant in gedrag: doen wat je zegt en zeggen wat je doet
 • Aansturen organisatie
 • Bouwt bruggen en realiseert draagvlak: verkent en onderzoekt waar samenwerking en samenhang mogelijk is en faciliteert deze
 • Stimuleert anderen om op basis van gemeenschappelijk belang te handelen
 • Benut de kansen van automatisering en digitalisering ten behoeve van de organisatiedoelen
 • Benut de kwaliteiten van medewerkers optimaal ten behoeve van organisatiedoelen
 • Toont inlevingsvermogen en heeft oog voor inclusiviteit
 • Aansturen groep
 • Biedt medewerkers perspectief en stimuleert medewerkers tot persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • Brengt de medewerkers in situaties die voor hen uitdagend en leerzaam zijn
 • Geeft medewerkers periodiek duidelijke en opbouwende feedback in het kader van hun ontwikkeling en is daarbij kritisch
 • Toont sensitiviteit voor verschillen tussen medewerkers
 • Ontwikkelen medewerkers

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Organisatieonderdeel aangesloten op en beweegt mee met relevante ontwikkelingen
 • Sturing op vernieuwing en verbetering van werkprocessen, producten en diensten is gerealiseerd
 • Kennis is ontwikkeld en beschikbaar voor en/of is gedeeld met relevante partijen conform afspraken
 • Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en neemt de tijd voor reflectie
 • Creëert en stimuleert een reflectief en positief lerend team- en organisatieklimaat met ruimte voor diversiteit en vervult daarbij een voorbeeldrol
 • Zoekt actief persoonlijke feedback
 • Is vernieuwend, creatief en/of origineel in denken en handelen
 • Realiseert vernieuwende ideeën
 • Durft te experimenteren en is niet bang voor uitglijders
 • Reflecteren