Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen de gegeven strategische richting en levert input voor de strategische richting van de overkoepelende organisatie

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 12 Schaal 13 Schaal 14 Schaal 15
FUWASYS

44443 44434 43 43 (52)

44444 44444 44 44 (56)

45444 45544 44 44 (59)

45445 45545 44 45 (62)

Algemene omschrijving

·   domein: structurele beleids-, toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie

·   organisatieonderdeel met een afgebakend primair of ondersteunend terrein

·   vertaling van hoger beleid naar eenheid

·   het terrein van het organisatieonderdeel is inhoudelijk sterk verweven met en heeft invloed op andere terreinen en (organisatie) processen

·   aansturing van vakinhoudelijke, ondersteunende en/of leidinggevende medewerkers

·   inhoudelijke toelichting (intern en extern) van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten en producten

·   inspelen op ontwikkelingen in technologie en (beleids-) doelstellingen van de organisatie waarbij er nog geen sprake is van verschuiving in beleidsdoelen

·   domein: structurele beleids-, toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie

·   organisatieonderdeel met meerdere complexe primaire of ondersteunende terreinen die sterk beïnvloed worden door verschuivingen in (beleids)doelstellingen

·   vertaling van hoger beleid naar eenheid

·   het terrein van het organisatieonderdeel is inhoudelijk sterk verweven met en heeft invloed op andere terreinen en (organisatie) processen

·   aansturing van vakinhoudelijke, ondersteunende en/of leidinggevende medewerkers

·   uitdragen en verdedigen (intern en extern) van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten en producten en processen

·   inspelen op verschuivingen in technologie en (beleids-) doelstellingen van de organisatie

·   domein: structurele beleids-, toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie

·   organisatieonderdeel met meerdere complexe primaire of ondersteunende terreinen die zijn verweven met de strategie

·   het bijdragen aan en richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische doelen

·   het terrein van het organisatieonderdeel is inhoudelijk sterk verweven met, heeft invloed op en is bepalend voor andere terreinen en (organisatie) processen

·   aansturing van vakinhoudelijke, ondersteunende en/of leidinggevende medewerkers

·   uitdragen en verdedigen (intern en extern) van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten en producten en processen

·   inspelen op verschuivingen in technologie en (beleids-) doelstellingen van de organisatie

·   domein: structurele beleids-, toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie

·   organisatieonderdeel met meerdere complexe primaire of ondersteunende terreinen die de kern vormen van de strategie

·   het realiseren van de uitvoering van strategische doelen en/of het bijdragen aan en het fundamenteel beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische doelen

·   het terrein van het organisatieonderdeel is inhoudelijk sterk verweven met, heeft invloed op en is bepalend voor andere terreinen en (organisatie) processen

·   aansturing van vakinhoudelijke, ondersteunende en/of leidinggevende medewerkers

·   richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke of maatschappelijke bestuurders bij de formulering van strategische concepten[1]

·   inspelen op (inter)nationale politiek-bestuurlijke, maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken

 

[1]      Toelichting op concept in de begrippenlijst FUWASYS: ‘Een voorlopige formulering of een eerste ontwerp/schets van wet- en regelgeving, een beleidsvoornemen, een procedure of een (technisch) ontwerp.’

Resultaten
Aansturing

·   effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking

·   personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken uitgevoerd

·   medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk

·   gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie

·   effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking

·   personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken uitgevoerd

·   medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk

·   gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie

·   effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking

·   personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken uitgevoerd

·   medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk

·   gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie

·   effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking

·   personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken uitgevoerd

·   medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk

·   gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie

Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs-) processen van de eenheid

·   afgesproken resultaten behaald en producten opgeleverd conform geldende kaders en geïmplementeerd

·   ontwikkelingen en verbetermogelijkheden geanalyseerd en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel, veranderingen en nieuwe producten en processen

·   meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures opgesteld

·   afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving

·   veranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd

·   afgesproken resultaten behaald, producten opgeleverd en processen vorm gegeven en geïmplementeerd

·   ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden geanalyseerd en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel, veranderingen en nieuwe producten en processen

·   meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures opgesteld

·   afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving

·   veranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd

·   afgesproken resultaten behaald, producten opgeleverd en processen vorm gegeven en geïmplementeerd

·   ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden geanalyseerd en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel, veranderingen en nieuwe producten en processen

·   meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures opgesteld

·   afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving

·   veranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd

·   strategische doelstellingen van de eigen eenheid gerealiseerd en/of strategisch beleid van het eigen organisatieonderdeel vorm gegeven

·   afgesproken resultaten behaald, producten opgeleverd en processen vorm gegeven en geïmplementeerd

·   ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden geanalyseerd en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel, veranderingen en nieuwe producten en processen

·   meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures opgesteld

·   afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving

·   veranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd

Bijdragen aan organisatieontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsverbanden

·   structurele en constructieve bijdragen aan ontwikkeling tactisch beleid van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsverbanden

·   structurele en constructieve bijdragen aan ontwikkeling tactisch beleid van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsverbanden

·   structurele invloed op en constructieve bijdragen aan ontwikkeling doelstellingen van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsverbanden en/of van strategisch beleid

·   fundamentele invloed op ontwikkeling en realisatie van strategische doelstellingen van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsverbanden en/of van breed strategisch beleid

Vertegenwoordiging en netwerken

·   op tactisch niveau deelnemen aan en vertegenwoordigen en onderhouden van contacten

·   inhoudelijke toelichting (intern en extern) van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen

·   op tactisch niveau vertegenwoordigen en onderhouden van contacten

·   inhoudelijk toelichten en verdedigen van doelstellingen en standpunten in overleg binnen en buiten de organisatie

·   verdedigen, uitdragen en draagvlak creëren voor zowel de ontwikkeling, invoering en uitvoering van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen

·   op strategisch niveau vertegenwoordigen en netwerken opbouwen, onderhouden en gebruiken

·   inhoudelijk onderhandelen en innemen van standpunten in overleg binnen en buiten de organisatie

·   verdedigen, uitdragen en draagvlak creëren voor zowel de ontwikkeling, invoering en uitvoering van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen

·   op strategisch niveau vertegenwoordigen en netwerken opbouwen, onderhouden en gebruiken

·   strategisch onderhandelen en innemen van standpunten

·   verdedigen, uitdragen en draagvlak creëren voor zowel de ontwikkeling, invoering en uitvoering van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen

·   richtinggevend invloed uitoefenen op (intern/extern) ambtelijk, maatschappelijk en politiek topniveau

Speelruimte / Kaders

·   wet- en regelgeving, vastgesteld beleid, richtlijnen

·   wijze van aansturing, werkwijzen en inhoud van te leveren producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit en bruikbaarheid van producten

·   strategische beleidslijnen en/of primaire doelstellingen

·   wijze van aansturing, werkwijzen en inhoud van te leveren producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit en bruikbaarheid van producten en vormgeving en implementatie van processen en afstemming met andere werkterreinen.

 

·   strategische beleidslijnen en/of primaire doelstellingen

·   wijze van aansturing, werkwijzen en inhoud van te leveren producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit en bruikbaarheid van producten en vormgeving en implementatie van processen

·   beoordeling op kwaliteit en bruikbaarheid van bijdragen aan strategisch beleid van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsorganisatie

·   strategische beleidslijnen en/of primaire doelstellingen

·   wijze van aansturing, ontwikkeling van strategisch beleid en realisatie van strategische doelen van het eigen organisatieonderdeel komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit en bruikbaarheid van producten en vormgeving en implementatie van processen

·   beoordeling op doeltreffendheid van ontwikkeld strategisch beleid van de eigen eenheid dan wel de mate waarin de strategische doelstellingen van de eigen eenheid zijn gerealiseerd

Kennis & Vaardigheid

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied.

·   Inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het leiding geven

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en processen

·   vaardigheid in het tot stand brengen van producten

 

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied.

·   Inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het leiding geven

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van wijzingen in o.a. doelstellingen, nieuwe ideeën en concepten, veelal met een multidisciplinaire oriëntatie

·   vaardigheid in het tot stand brengen van producten en vorm geven aan en implementeren van processen

 

 

 

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het eigen en aanpalende vakgebieden.

·   Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het leiding geven

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten, veelal met een multidisciplinaire oriëntatie

·   vaardigheid in het tot stand brengen van producten en vorm geven aan en implementeren van processen

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het eigen en aanpalende vakgebieden.

·   Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

 ·   vaardigheid in het leiding geven

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische doelstellingen

·   vaardigheid in het tot stand brengen van producten en vorm geven aan en implementeren van processen

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het terrein van het organisatieonderdeel

·   intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling en/of realisatie van producten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

 

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van nieuwe producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

·   intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van nieuwe producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

·   intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van nieuwe producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

·   intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

·   intern en extern over het ontwikkelen en realiseren van strategische doelstellingen van de overkoepelende organisatie om deze uit te dragen en te verdedigen

·   richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke of maatschappelijke bestuurders