Operationeel Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen duidelijk geformuleerde kaders en levert input voor die kaders.

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Met de direct leidinggevende is overeenstemming over de inhoud van de opdracht, de daarbij geldende kaders en de gemaakte afspraken
 • De resultaten van het organisatieonderdeel zijn binnen de kaders gerealiseerd
 • Weet wat er speelt in de voor de functie relevante organisatie
 • Herkent (digitale) ontwikkelingen en gevoeligheden binnen de eigen organisatie en handelt er naar
 • Toetst eigen ideeën en keuzen bij de opdrachtgever
 • Organisatiesensitiviteit
 • Onderzoekt de wensen en belangen van opdrachtgevers en de direct leidinggevende, anticipeert hierop en toetst regelmatig de tevredenheid
 • Maakt resultaatafspraken met opdrachtgevers en handelt hiernaar
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de uitvoering en eventuele afwijking van afspraken, onderbouwt deze en maakt dit tijdig bespreekbaar
 • Klantgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Producten/diensten zijn binnen en buiten het organisatieonderdeel en met de relevante (inter)nationale omgeving afge-stemd
 • Producten/diensten voldoen aan de vraag en behoefte en leiden tot het gewenste resultaat/effect
 • Is op de hoogte van wat er leeft en speelt in de organisatie en de relevante omgeving en dit wordt vertaald naar producten/diensten en/of operationele sturing
 • Een relevant en effectief netwerk is onderhouden en wordt benut
 • Volgt en laat blijken de laatste (digitale)ontwikkelingen en/of trends op het eigen werkterrein te kennen
 • Signaleert (inter)nationale trends en (digitale)ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkterrein
 • Omgevingsbewustzijn
 • Benadert de juiste mensen om steun en/of medewerking te bieden dan wel verkrijgen
 • Legt en onderhoudt proactief (in)formele contacten met voor de functie relevante partijen, personen
 • Kent de eisen/wensen van de verschillende partijen in de omgeving en brengt partijen bij elkaar
 • Netwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Beheer is op orde en conform de geldende wet- en regelgeving
 • De integrale planning-, control- en verantwoordingscyclus voor alle bedrijfsprocessen is volgens afspraak uitgevoerd
 • Effectief en efficiënt HR management is uitgevoerd (o.a. langs de lijn van het 5R-model) ) (Het 5R model houdt in dat de leidinggevende sturing geeft aan medewerkers door het geven van richting, bieden van ruimte, ondersteunen bij het behalen van resultaten, laten afleggen van rekenschap en het voeren van de dialoog in de relatie met de medewerkers.)
 • Een stimulerend en veilig werkklimaat in het organisatieonderdeel is aanwezig
 • Medewerkers en bedrijfsmiddelen zijn binnen kwaliteitsnormen effectief en efficiënt ingezet
 • Verschillende kennis, ervaring en ach-tergronden van medewerkers zijn optimaal benut
 • Professioneel opdrachtgeverschap is ingevuld
 • Spreekt duidelijke doelen en resultaten af
 • Gebruikt verschillende managementstijlen om medewerkers aan te sturen
 • Laat voorbeeldgedrag zien
 • Ondersteunt de medewerker bij het bereiken van zijn of haar resultaten
 • Aansturen medewerker
 • Stelt concrete doelen, kaders en prioriteiten voor aansturen van het eigen organisatieonderdeel
 • Realiseert randvoorwaarden om gewenste producten en diensten te kunnen leveren en waarborgt de continuïteit van het productieproces
 • Maakt realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en onderneemt tijdig acties bij afwijkingen
 • Vertaalt het jaarplan naar uitvoeringsniveau en verdeelt het werk onder de medewerkers
 • Toont inlevingsvermogen en heeft oog voor inclusiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Schept een open overlegcultuur binnen het eigen organisatieonderdeel met ruimte voor diversiteit
 • Onderkent de ontwikkelingsbehoeften van medewerkers
 • Stimuleert medewerkers om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen en wijst medewerkers ook op hun eigen verantwoordelijkheid
 • Toont sensitiviteit voor verschillen tussen medewerkers
 • Ontwikkelen medewerkers

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Sturing op verbetering van werkprocessen, producten, diensten en kennis is gerealiseerd
 • Kennis is beschikbaar voor en/of is gedeeld met relevante partijen conform afspraken
 • Deelt kennis en ervaring met de medewerkers en verwacht dat ook van de medewerkers zelf en onderling
 • Zorgt ervoor dat de benodigde informatie actueel blijft en toegankelijk is
 • Zorgt voor een periodieke evaluatie van processen en resultaten met klanten en medewerkers en past structureel verbeteringen toe
 • Reflecteren