Operationeel Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen duidelijk geformuleerde kaders en levert input voor die kaders.

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 7 Schaal 8 Schaal 9 Schaal 10 Schaal 11
FUWASYS

33332 33223 23 32 (37)

33332 33223 33 33 (39)

33333 33333 33 33 (42)

43343 43333 33 33 (45)

43343 44334 43 43 (49)

Algemene omschrijving

·   Domein: structurele toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoerings- organisatie

·   organisatie- onderdeel dat een homogeen pakket aan processen uitvoert c.q. producten of diensten levert

·   dagelijkse aansturing uitvoerende en/of ondersteunende medewerkers

·   aanpassen van bestaande producten, diensten en processen waarbij de wijze van invoering is bepaald in een implementatieplan

·   kader bestaat uit algemene werkafspraken, regels en voorschriften

·   op operationeel niveau onderhouden van contacten

·   Domein: structurele toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoerings- organisatie

·   organisatie- onderdeel dat een (overwegend) homogeen pakket aan processen uitvoert c.q. producten of diensten levert

·   dagelijkse aansturing uitvoerende en/of ondersteunend medewerkers

·   aanpassen en verbeteren van bestaande producten, diensten en processen waarbij de wijze van implementatie is bepaald in een implementatieplan

·   kader bestaat uit algemene werkafspraken, regels en voorschriften

·   op operationeel niveau onderhouden van contacten

·   Domein: structurele toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoerings- organisatie

·   organisatie- onderdeel dat een (overwegend) homogeen pakket aan processen uitvoert c.q. producten of diensten levert

·   aansturing uitvoerende en/of ondersteunend medewerkers

·   aanpassen en verbeteren van bestaande producten, diensten en processen waarbij de wijze van invoering wordt vastgelegd in een implementatieplan

·   ontwikkelen nieuwe procedures en richtlijnen en zorg dragen voor de implementatie

·   kader bestaat uit samenhangende (wet- en) regelgeving en/of beleidslijnen

·   op operationeel niveau onderhouden van contacten

·   Domein: structurele toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoerings- organisatie

·   organisatie- onderdeel met een heterogeen pakket aan processen, waarbij producten/ diensten procesmatig en inhoudelijk beperkt met elkaar verweven zijn

·   aansturing uitvoerende en/of (vakinhoudelijk) ondersteunend medewerkers

·   inhoudelijke ontwikkeling en implementatie (nieuwe) producten, diensten en processen

·   invloed op interne (werk-)processen

·   op operationeel niveau onderhouden van contacten

·   Domein: structurele toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoerings- organisatie

·   organisatie- onderdeel met een gedifferentieerd heterogeen takenpakket, waarbij producten/ diensten procesmatig en inhoudelijk sterk met elkaar verweven zijn

·   aansturing uitvoerende en/of (vakinhoudelijk) ondersteunend medewerkers

·   coördinatie complexe processen en projecten

·   invloed op veelal interne (werk)processen

·   op operationeel en/of tactisch niveau vertegenwoordigen en netwerken

Resultaten
Aansturing

·   effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs) bewaking

·   personeelsinstru- menten op tijdige en juiste wijze toegepast

·   medewerkers begeleid bij hun ontwikkeling, opleiding en loopbaan

·   medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk

·   gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie

·   relevante partijen efficiënt ingeschakeld

·   effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)-bewaking

·   personeelsinstru- menten op tijdige en juiste wijze toegepast

·   medewerkers begeleid bij hun ontwikkeling, opleiding en loopbaan

·   medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk

·   gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie

·   relevante partijen efficiënt ingeschakeld

·   effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)-bewaking

·   personeelsinstru- menten op tijdige en juiste wijze toegepast

·   medewerkers begeleid bij hun ontwikkeling, opleiding en loopbaan

·   medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk

·   gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie

·   relevante partijen efficiënt en effectief ingeschakeld

·   effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)-bewaking

·   personeelsinstru- menten op tijdige en juiste wijze toegepast

·   medewerkers begeleid bij hun ontwikkeling, opleiding en loopbaan

·   medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk

·   gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie

·   relevante partijen efficiënt en effectief ingeschakeld

·   effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs) bewaking

·   personeelsinstru- menten op tijdige en juiste wijze toegepast

·   medewerkers begeleid bij hun ontwikkeling, opleiding en loopbaan

·   medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk

·   gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie

·   beïnvloeden andere relevante processen

·   omgeving effectief ingeschakeld en beïnvloed

Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs-) processen van de structurele eenheid

·   afgesproken resultaten behaald en producten en diensten opgeleverd

·   gegevens en informatie aangeleverd voor management- rapportages

·   praktische verbetermogelijkheden gesignaleerd en gerapporteerd op basis van interpre- tatie van ontwikke- lingen in de eisen van de omgeving

·   veranderingen begeleid en bijdragen geleverd aan evaluaties

·   afgesproken resultaten behaald en producten en diensten opgeleverd

·   gegevens en informatie aangeleverd voor management- rapportages

·   praktische verbetermogelijkheden gesignaleerd en gerapporteerd op basis van interpretatie van ontwikkelingen in de eisen van de omgeving

·   veranderingen begeleid en evaluaties uitgevoerd

·   afgesproken resultaten behaald en producten en diensten opgeleverd

·   gegevens en informatie aangeleverd voor management- rapportages

·   verbetermoge- lijkheden gesignaleerd en gerapporteerd op basis van interpretatie van ontwikkelingen in de eisen van de omgeving en in technologie en/of wel beleidswijzigingen

·   implementatie- plan, richtlijnen en procedures opgesteld

·   operationele afstemming op interne en externe omgevingsverande- ringen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd

·   afgesproken resultaten behaald en producten

·   inhoudelijk advies en management- rapportages aangeleverd

·   verbetermoge- lijkheden geïnventariseerd en gerapporteerd, op basis van analyse van ontwikkelingen in de eisen van de omgeving en in technologie en/of wel beleidswijzigingen, en vertaald naar (nieuwe) vakinhoudelijke producten en diensten

·   implementatie- plan, richtlijnen en procedures opgesteld

·   afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgevingsverande- ringen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd

·   afgesproken resultaten behaald en producten en diensten, met het gewenste effect, opgeleverd

·   inhoudelijk advies en management- rapportages aangeleverd

·   ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden geanalyseerd en vertaald naar nieuwe vakinhoudelijke producten en diensten

·   jaarplan, implementatieplan, richtlijnen en procedures opgesteld

·   afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgevingsveranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd

Bijdragen aan organisatie-ontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkings- verbanden

·   bijdragen op basis van ervaringen van uitvoeringsprocessen

·   gegevens en informatie aangeleverd voor management- rapportages

·   operationele afstemming en samenwerking met interne en externe omgeving

·   bijdragen op basis van ervaringen van uitvoeringsprocessen

·   gegevens en informatie aangeleverd voor managementrapportages

·   operationele afstemming en samenwerking met interne en externe omgeving

·   bijdragen o.b.v. ervaringen van uitvoeringsprocessen

·   toetsen plannen op operationele uitvoerbaarheid

·   operationele afstemming en samenwerking met interne en externe omgeving

·   bijdragen op basis van inhoudelijke analyses

·   toetsen plannen op operationele uitvoerbaarheid

·   operationele afstemming en samenwerking met interne en externe omgeving

·   inhoudelijke bijdragen aan (plan) ontwikkelingen

·   toetsen plannen op operationele uitvoerbaarheid

·   op operationeel en/of tactisch niveau vertegenwoordigen en netwerken

Speelruimte / Kaders

·   algemene werk- afspraken, regels en voorschriften

·   wijze van aansturing en werkwijzen worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit van producten en diensten

·   algemene werkafspraken, regels en voorschriften

·   wijze van aansturing en werkwijzen worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten.

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit van producten en diensten

 

·   samenhangende (wet- en) regelgeving, procedures, voorschriften en instructies

·   wijze van aansturing, werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten.

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit van producten en diensten

 

·   specifieke beleidslijnen en daarbij behorende samenhangende processen, procedures en wet- en regelgeving

·   wijze van aansturing, werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten worden op basis van analyse aan het eigen inzicht over gelaten

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit van (nieuwe) producten en diensten

 

·   specifieke beleidslijnen en daarbij behorende samenhangende processen, procedures en wet- en regelgeving

·   wijze van aansturing, werkwijzen, wijze van coördinatie en inhoud van te leveren producten en diensten komen tot stand op basis van een besluitvor- mingsproces

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven, op de kwaliteit en bruikbaarheid van producten en diensten en afstemming op andere terreinen

Kennis & Vaardigheid

·   vakkennis

·   inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·   leidinggevende vaardigheden

·   vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen overzichten

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied

·   inzicht in de samenhang van werkprocessen van het eigen werkterrein en andere werkterreinen

·   leidinggevende vaardigheden

·   vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen overzichten

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied

·   inzicht in de samenhang van werkprocessen van het eigen werkterrein en andere werkterreinen

·   inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·   leidinggevende vaardigheden

·   vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in opstellen van processen en procedures

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied

·   inzicht in de samenhang van werkprocessen van het eigen werkterrein en andere werkterreinen

·   inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·   leidinggevende vaardigheden

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het opstellen van adviezen en procesmatig tot stand brengen van producten en diensten

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied

·   inzicht in de samenhang van werkprocessen van het eigen werkterrein en andere werkterreinen in bredere context dan het eigen werkterrein

·   inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·   leidinggevende vaardigheden

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het opstellen van adviezen en procesmatig tot stand brengen van producten en diensten.

·   vaardigheid in het procedureel en procesmatig coördineren

Contacten

·    de contacten kernmerken zich door het intern en extern informatie uit- wisselen en samenwerken aan een gemeenschappelijk resultaat

·   de contacten kernmerken zich door het intern en extern informatie uit- wisselen en afspraken maken over producten en diensten

·   intern over werkzaamheden en dienstverlening (overeenkomsten) om af te stemmen over werkwijzen

·   de contacten kernmerken zich door het intern en extern informatie uitwisselen en afspraken maken over producten en diensten

·   intern over werkzaamheden en dienstverlening (overeenkomsten) om af te stemmen over werkwijzen en daarover te adviseren

·   de contacten kernmerken zich door het intern en extern informatie uitwisselen, vakinhoudelijke toelichting geven en afspraken maken over producten en diensten

·   intern over werkzaamheden en dienstverlening (overeenkomsten) om af te stemmen over werkwijzen en daarbij vakinhoudelijk te adviseren

·   de contacten kernmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het vakgebied

·   intern (en extern) over werkzaamheden, dienstverlening (overeenkomsten) en (besluitvormings-) processen om af te stemmen en belangentegenstel- lingen te overbruggen