Topmanager-generaal

Stuurt op en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van de organisatie in het grotere geheel van de maatschappelijke opgave en is politiek-strategisch adviseur/eerste aanspreekpunt van de bewindslieden.

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De (internationale) politieke agenda van het kabinet en de bewindslieden is ver-taald naar een strategische visie en een beleids- en/of resultaatgericht uitvoe-ringsprogramma voor de eigen organi-satie, in het groter geheel van de maatschappelijke opgave, en de organi-satie-inrichting is hierop afgestemd
 • Er is een overeengekomen integraal beeld over de maatschappelijke opgave, de doelstellingen, de resultaten en het functioneren van de eigen organisatie in verbinding met de relevante (maat-schappelijke) partners
 • Verwachtingen en afspraken over resul-taten en over het functioneren van de organisatie zijn vastgesteld en gemo-nitoord op realisatie
 • Bewindspersonen zijn effectief geposi-tioneerd en gefaciliteerd, oa. bij contac-ten met stakeholders en/of media
 • Leiderschap in crisissituaties is getoond
 • Onderkent, anticipeert op en adviseert over de relevantie van ge-beurtenissen en situaties in de uitvoering en in het veld, die grote politieke of maatschappelijke afbreukrisico’s of kansen opleveren in relatie tot de maatschappelijke opgave
 • Plaatst actuele (inter) nationale politiek maatschappelijke / be-stuurlijke vraagstukken in een langetermijn-perspectief en draagt zorg voor consistentie in beleidsvormgeving en -communicatie en faciliteert hierin de collega’s in de ambtelijke top / bewindsperso-nen
 • Geeft bewindspersonen (on)gevraagd informatie en advies bij pu-bliek optreden, (inter)nationale fora en overleg met de Kamer
 • Onderkent het belang en anticipeert actief op relevante technolo-gische/digitale ontwikkelingen en vertaalt deze naar de eigen or-ganisatie en/of de realisatie van de maatschappelijke opgave
 • Bestuurssensitiviteit
 • Analyseert, weegt en beoordeelt complexe, soms tegenstrijdige, informatie
 • Ontwikkelt, mede op grond hiervan, scenario’s en weegt deze in het licht van relevante criteria tegen elkaar af en neemt hierover besluiten
 • Houdt rekening en kan omgaan met onzekerheden, het slechten van paradoxen en het handelen op basis van inherent beperkte informatie of steeds nieuwe, aanvullende informatie
 • Initieert de totstandkoming van visies, meerjarenplannen en der-gelijke op basis van de maatschappelijke opgave
 • Conceptuele flexibiliteit
 • Werkt samen met anderen (binnen en buiten de organisatie), op verbindende wijze, aan de realisatie van de gestelde maatschap-pelijke doelen
 • Neemt de maatschappelijke opgave en de daartoe te bereiken concrete resultaten steeds als kompas voor zowel het eigen han-delen als voor het aansturen, laten samenwerken, inspireren en beïnvloeden van (het handelen) van anderen en voor het inrichten van de eigen organisatie
 • Kijkt vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken en benut deze voor het verkrijgen van informatie, analyses, oplossingsrich-tingen, sturing, steun en als meewerkend partner
 • Is in staat tot het initiëren, leiden en stimuleren van netwerken en co-creatie. Bouwt en onderhoudt contacten met mensen en partij-en binnen en buiten de eigen organisatie die op korte en/of lange-re termijn kunnen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen
 • Gedeeld leiderschap
 • Weet effectief, eenduidig, zuiver (ten dienste van het algemeen belang) te blijven presteren onder druk, bij crisissituaties, tegen-spel, tegenslag of teleurstelling
 • Maakt, ondanks de druk van binnen en/of buiten, de adequate af-wegingen en stelt de juiste prioriteiten ten behoeve van het berei-ken van een optimaal resultaat
 • Stressbestendigheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De missie, visie en strategie van de or-ganisatie worden helder en begrijpelijk in-en extern uitgedragen en zijn ver-bonden met de maatschappelijke opga-ve
 • Het krachtenveld is effectief beïnvloed ten dienste van de maatschappelijke opgave
 • Er is een relevant en effectief (in-ter)nationaal netwerk, dat is onderhou-den en benut
 • Met relevante partijen wordt in geza-menlijkheid gewerkt aan de maatschap-pelijke opgave
 • Beleid en/of producten / diensten heb-ben geleid tot het gewenste resultaat in de organisatie, de politiek, het openbaar bestuur en de samenleving
 • Herkent signalen, trends en andere maatschappelijke (w.o. tech-nologische, digitale en innovatieve) ontwikkelingen, binnen en bui-ten de organisatie, zowel nationaal als internationaal, die relevant zijn voor het beleid / uitvoering / onderzoek / toezicht of voor de positie van de politieke / ambtelijke top
 • Onderkent de gevoelens en behoeften van anderen binnen en bui-ten de organisatie, zowel nationaal als internationaal en toont sensitiviteit voor diversiteit en inclusiviteit
 • Verplaatst zich in anderen en toont zich bewust van de invloed van het eigen handelen op anderen
 • Is zich bewust van culturele verschillen, is in staat daar effectief mee om te gaan en weet in verschillende omgevingen resultaat te behalen
 • Is in staat (inter)nationale politieke en culturele maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen te begrijpen, te duiden en te be-nutten
 • Begrijpt digitale/technologische ontwikkelingen (o.a. automatise-ring, robotisering, dataficatie, etc.) vanuit verschillende perspec-tieven (veiligheid, juridisch, privacy, inclusiviteit, etc.), is in staat deze af te wegen en optimaal te benutten in dienst van de eigen organisatie en het realiseren van de (noodzakelijke veranderin-gen ten behoeve van) de maatschappelijke opgave
 • Omgevingsbewustzijn

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De bedrijfsvoerings(processen) en het instrumentarium (o.a. ICT) zijn afge-stemd op en staan ten dienste van het realiseren van de opgave in het primai-re proces
 • Er is een goed functionerende, integrale planning-, control- en verantwoordings-cyclus voor alle bedrijfsprocessen
 • Professioneel opdrachtgeverschap is ge-toond bij projecten en programma’s
 • Er wordt gehandeld conform Rijksbreed personeelsmanagement en toont hierin voorbeeldgedrag (zoals Visie op publiek leiderschap en het 5R-model)
 • Een stimulerend, innovatief en veilig werk-, leer- en ontwikkelklimaat is in de organisatie aanwezig
 • Komt tot effectieve en gedragen afspra-ken met bonden en medezeggenschap
 • Richt de organisatie in vanuit visie en organisatiedoelen en spreekt managementteam en medewerkers aan op resultaat-, ontwikkelings-, samenwerkingsgericht en kostenbewust werken
 • Werkt vanuit een gedragen visie integer, transparant, navolgbaar, inspirerend en bewust in dienst van het algemeen belang, de maatschappelijke opgave en de eigen organisatie (w.o. interne bedrijfsvoering) en laat dat in het dagelijks handelen zien
 • Toont realisatiekracht, laat zich niet afschrikken door tegenslagen, weerstand en bezwaren
 • Toont moed en durft grenzen te stellen
 • Toont empatie en zoekt samenwerking
 • Geeft als publiek waardedrager, rolmodel en boegbeeld van de organisatie het voorbeeld: handelt zelf consequent volgens de ka-ders en regels van de eigen organisatie en integriteitsnormen, draagt deze op allerlei manieren uit en voelt zich verantwoordelijk en staat voor de eigen mensen
 • Maakt handig gebruik van nieuwste technologische/digitale ont-wikkelingen
 • Toont sensitiviteit voor verschillen tussen medewerkers
 • Aansturen organisatie

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De organisatie is aangesloten bij rele-vante maatschappelijke en technolo-gische ontwikkelingen en is in staat om de ontwikkelingen zo nodig te initiëren, te volgen en te benutten
 • De organisatie vertoont voldoende veerkracht bij tegenslag en ingrijpende veranderingen
 • Kennis en ontwikkeling zijn geïnitieerd en benut voor het creëren van visie, strategieën en oplossingsrichtingen
 • (inter)nationale contacten worden benut om te verbeteren en te vernieuwen en kennis en ervaringen worden gedeeld
 • Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en neemt de tijd voor reflectie op eigen functioneren, het functioneren van de organisa-tie en het domein waarvoor je verantwoordelijk bent. Maakt de organisatie en zichzelf zo nodig los uit vaste patronen en staat open voor nieuwe zienswijzen
 • Creëert en stimuleert een reflectief, veilig en positief lerend team- en organisatieklimaat met ruimte voor diversiteit en vervult hierin een voorbeeldrol
 • Heeft zelfinzicht en zoekt actief naar persoonlijke feedback en re-eel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten en durft zich kwetsbaar op te stellen
 • Reflecteren