Topmanager-generaal

Stuurt op en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van de organisatie in het grotere geheel van de maatschappelijke opgave en is politiek-strategisch adviseur/eerste aanspreekpunt van de bewindslieden.

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 19
FUWASYS
Algemene omschrijving

·   domein: beleids, toezicht- of uitvoerings, kennis- en onderzoeks- of departement en/of internationaal opererende organisatie

·   formuleert de strategische koers voor de organisatie en het strategisch beleid

·   neemt de maatschappelijke opgave en de daartoe te bereiken concrete resultaten steeds als kompas

·   integrale aansturing en eindverantwoordelijkheid voor het bepalen van de strategische koers en voor de ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid en/of doelstellingen

·   initieert, leidt en stimuleert netwerken en co-creatie; bouwt en onderhoudt contacten met mensen en partijen binnen en buiten de eigen organisatie die op korte en/of langere termijn kunnen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen

·   richtinggevend beïnvloeden (internationale) politieke top en bestuurders

·   grenzen aangevend van wat politiek, maatschappelijk en/of internationaal haalbaar is

·   inspelen op omvangrijke (inter)nationale politieke, maatschappelijke en ingrijpende organisatorische ontwikkelingen en fundamentele vraagstukken

.   geeft als publiek waardedrager, rolmodel en boegbeeld van de organisatie het voorbeeld

Resultaten
Integrale aansturing

·   eindverantwoordelijkheid voor initiëring, ontwikkeling en realisatie van strategische doelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)strategische (internationale) doelstellingen, plannen en begroting

·   integrale aansturing op bedrijfsvoeringaspecten aspecten (personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting) en daarbij zorg dragen voor efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en bewaking van kwaliteit en voortgang op hoofdlijnen

·   personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken uitgevoerd

·   initieert en stuurt veranderingsprocessen gericht op realisatie van de strategie en visie van de organisatie als geheel

·   uitdragen bedrijfscultuur door voorbeeldgedrag en zorg dragen voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat

 

Ontwikkeling en realisatie strategische organisatiedoelstelling

·   besluitvormend t.a.v. de strategische visie en eindverantwoordelijk voor (realisatie van) beleid van de organisatie, en/of bepalend bij ingrijpende en structurele verschuivingen in de strategische koers van de organisatie of het departement en voert deze door

Vertegenwoordiging en netwerken

·   op fundamenteel strategisch (internationaal) niveau vertegenwoordigen en netwerken initiëren, opbouwen, leiden, stimuleren en onderhouden en gebruiken

·   strategisch onderhandelen en (gezaghebbend en/of met mandaat) innemen van bindende standpunten

richtinggevend invloed uitoefenen en/of (mede) bepalend zijn op met name (inter) nationaal ambtelijk, maatschappelijk en politiek topniveau

Speelruimte / Kaders

·   fundamentele richtinggevende concepten door het kabinet / eigen bewindspersonen geformuleerd vormen het kader

·   creëert eigen speelruimte en pakt het initiatief

·   zeer grote beslissingsvrijheid en grote discretionaire bevoegdheden

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van het richting geven aan bestuurlijke processen beoordeling op het in beweging krijgen van de organisatie

·   beoordeling op de impact en invloed op visie en strategie van de organisatie en/of bestuurlijke en politieke top

.   beoordeling op aansluiting van strategische koers op (maatschappelijke) missie

Kennis & Vaardigheid

·   beproefde kennis in het richting geven aan bestuurlijke processen en het in beweging krijgen van organisaties, ook bij tegenslag of oppositie

·   brede kennis van en ruime ervaring met financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en begrotingscyclus

·   fundamenteel inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en organisatorische aangelegenheden, verhoudingen, trends en andere ontwikkelingen

·   fundamentele kennis van en inzicht in missie, visie, strategie, beleids- en beheervelden en -producten tussen de overheidssectoren, (inter)nationaal, maatschappelijk veld en bedrijfsleven (inter)nationaal

·   vaardigheid in het richting geven aan bestuurlijke processen en in het beweging krijgen van organisaties, ook bij tegenslag of oppositie

·   vaardigheid in het vormgeven aan en het realiseren van (inter)sectorale en/of (inter)nationale strategische doelstellingen en het verbinden van de betrokken partijen

·   vaardigheid in het initiëren, bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de overkoepelende organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld en het vasthouden aan standpunten ondanks weerstand en het binnenhalen van gewenste resultaten

·   vaardigheid in het in (inter)nationaal verband ontwikkelen van strategisch beleid of het aansturen van een omvangrijk complex domein met een grote complexiteit en een structureel politiek en/of maatschappelijk afbreukrisico

.   vaardigheid in het schakelen tussen ratio en emotie en het kunnen wisselen in ‘repertoire’ (hard – zacht, detail – grote lijn) afhankelijk van situatie en context

 

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door in- en externe of internationale fundamentele verschillen van inzicht, door politiek, maatschappelijk of organisatorisch fundamentele belangentegenstellingen en door het met discretionaire bevoegdheden autonoom innemen van bindende (Nederlandse) standpunten

·   in- en externe en internationale contacten over de strategische koers en strategisch beleid van de organisatie om fundamentele belangentegenstellingen te overbruggen, te onderhandelen, contracten af te sluiten, en samenwerkingsverbanden te realiseren

.   richtinggevend beïnvloeden van (internationale) politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders