Project-/Programmadirecteur

Is verantwoordelijk voor de realisatie van de toebedeelde projecten-/programmaportfolio en stuurt project-/ programmaorganisatie aan. (Onder portfolio wordt verstaan: een verzameling van samenhangende projecten en programma's die op een bepaald moment gebruikmaken van dezelfde resources. Binnen deze portfolio is sprake van strategische afwegingen en beslissingen.)

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Verkenning en definities van scope en resultaten of doelen en effecten/baten van projecten of programma’s/portfolio zijn mede bepaald en commitment is verkregen; opdrachtgever is geadviseerd over de richting, haalbaarheid en te realiseren (verander) doelen, resultaten, baten/effecten, opzet, aanpak, benodigde capaciteit, uitvoering en risico’s
 • Er is een helder en bevestigd beeld over de verwachtingen van de opdrachtgever en permanente toetsing van dit beeld binnen de dynamiek van de (internationale) project-/ programmaomgeving
 • Visie en strategie over de richting, bijstelling en uitvoering van de opdracht, passend binnen de (inter)nationale politiek-bestuurlijke uitgangspunten, strategie van het departement(en) en/of maatschappelijke standpunten zijn bepaald
 • Over de inrichting van het project/programma/ de organisatie en Governance is richtinggevend geadviseerd; Governance is ingericht
 • Bij de realisatie van het project en/of het programma is de opdrachtgever geadviseerd over (lange termijn) richting, strategie, effecten/baten, keuzes en wijzigingen in aanpak en werkwijze en is besluitvorming gevraagd
 • Diverse disciplines zijn aangestuurd; overall lange termijn view, inhoudelijke diepgang en integraliteit in afstemming met ((inter)nationale politiek-bestuurlijke) omgeving zijn bewaakt
 • In- en externe partijen zijn ingeschakeld en aangestuurd en opdrachtgeverschap in dit kader is ingevuld
 • Resultaten/effecten/baten zijn gerealiseerd en geaccepteerd conform afspraken met en gericht op de doelen van de opdrachtgever
 • Een effectief samenspel met de lijnorganisatie en omgeving is gerealiseerd
 • Project/programma/portfolio op juiste wijze overgedragen aan de lijnorganisatie
 • Onderkent tijdig de politieke afbreuksituaties voor de bewinds-personen; initieert en anticipeert door middel van voorstellen en interventies
 • Is transparant naar de opdrachtgever en de omgeving, stimuleert transparantie vanuit de omgeving en toont zich bewust van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid
 • Weet de opdrachtgever voor zijn koers te winnen
 • Stemt de stijl van communiceren af op opdrachtgever en de bewindspersonen
 • Is alert, benut kansen dan wel creëert deze in het belang van de organisatie
 • Bestuurssensitiviteit
 • Ontwikkelt (lange termijn) visie op het project/programma in afstemming met visie van de opdrachtgever en vertaalt dit in strategie en realiseerbare doelen en in een passende Governance, structuur en bedrijfsprocessen
 • Onderkent (zich ontwikkelende maatschappelijke) betekenis van het project/programma en bewaakt dit in de realisatie van het project/programma
 • Houdt vast aan de gekozen visie en strategie
 • Plaatst handelingen, acties en besluiten in het lange termijn perspectief
 • Draagt de visie helder en beeldend uit
 • Visie

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Omgevingsanalyse is gemaakt en strategie is afgestemd op (internationale) context en bepaald
 • Er is effectief op strategisch niveau geacteerd binnen de relevante ketens/ samenwerkingsverbanden
 • In- en externe allianties zijn gevormd, voor zover relevant voor de realisatie van de resultaten/doelen/baten/effecten
 • Belanghebbenden zijn optimaal betrokken bij het project en/of programmaportfolio, resulterend in draagvlak voor uitvoering van het project/programmaportfolio en de resultaten/doelen/baten/effecten; resultaten/doelen/baten/effecten zijn geaccepteerd rekening houdend met de maatschappelijke maatstaven
 • Een netwerk is ingericht en onderhouden dat bijdraagt aan de realisatie van de resultaten en doelen van de opdrachtgever en de te realiseren portfolio
 • Kent de omgeving, herkent de relevante signalen, geeft daar betekenis aan en neemt op het juiste moment actie
 • Vertaalt (inter)nationale politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen binnen het eigen krachtenveld naar wat dat betekent voor (de realisatie van) het projecten-/programmaportfolio
 • Verbindt pro actief met en binnen de in- en externe omgeving
 • Stuurt de verwachtingen van derden over het projecten-/programmaportfolio en zorgt voor een juiste beeldvorming
 • Omgevingsbewustzijn
 • Legt en onderhoudt contacten met relevante personen en organisa-ties; Richt het netwerk effectief in en te benutten, ook op langere termijn
 • Benut concreet op het juiste moment het netwerk om eigen project-/programmadoelstellingen te bereiken
 • Zoekt de samenwerking en brengt samenwerkingsverbanden tot stand met relevante organisatieonderdelen/externe partijen
 • Oefent gezaghebbend invloed uit, zonder de relatie te verstoren
 • Opereert herkenbaar als gezichtsbepalend boegbeeld voor het project/programma
 • Netwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Integraal project-/programmamanagement is vormgegeven conform de geldende afspraken
 • Project/programma en daarbij behorende processen zijn transparant, efficiënt, kostenbewust, beheerst, omgevingsgericht en passend binnen geldende afspraken en mandaat ingericht en aangestuurd
 • Optimaal functionerende project/programma organisatie is gerealiseerd
 • Randvoorwaarden zijn ingevuld voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, afgestemd op de project-/programmadoelen
 • Lijnmanagement is tijdig en juist geïnformeerd over de ontwikkeling van zijn/haar medewerker
 • Weet wat nodig is aan mensen, middelen en infrastructuur
 • Toont inzicht in de positie en het strategisch belang van het projecten-/programmaportfolio in de realisatie van strategische doelstellingen en stuurt daar gericht op
 • Staat voor de eigen organisatie/mensen op momenten dat het er op aankomt.
 • Benut de kwaliteiten van project-/programmamedewerkers optimaal
 • Aansturen organisatie

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Relevante kennis en informatie en innovaties zijn geïnitieerd, ontwikkeld en overgedragen binnen het project/programmaportfolio en de lijnorganisatie
 • Het project-/programmamanagement en de randvoorwaarden daarvoor zijn binnen de organisatie verbeterd
 • Vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, systemen, standaarden, kaders, producten, kennis(deling en
 • Toont zich vernieuwend en/of origineel in denken en handelen en denkt aantoonbaar buiten de geijkte denkkaders
 • Maakt zich los van vaste denkkaders en durft te experimenteren; toont zich een conceptueel en lange termijn denker
 • Ziet kansen, ontwikkelt vernieuwende samenwerkingsvormen en geeft deze vorm
 • Brengt het vak Project-/Programmamanagement verder in de organisatie
 • Creativiteit