Project-/Programmadirecteur

Is verantwoordelijk voor de realisatie van de toebedeelde projecten-/programmaportfolio en stuurt project-/ programmaorganisatie aan. (Onder portfolio wordt verstaan: een verzameling van samenhangende projecten en programma's die op een bepaald moment gebruikmaken van dezelfde resources. Binnen deze portfolio is sprake van strategische afwegingen en beslissingen.)

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 16 Schaal 17
FUWASYS

55445 45545 54 45 (64)

55455 45555 54 55 (67)

Algemene omschrijving

·   verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van strategische project/programma doelstellingen/portfolio

·   management van samengestelde strategische projecten-/ programmaportfolio (op primaire of ondersteunende vakgebieden)

·   portfolio gericht op langjarige, zeer complexe, strategische organisatie brede (interdepartementale) primaire dan wel organisatorische vraagstukken in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld met grote impact op de strategische doelen van de organisatie en met grote financiële consequenties

·   het effect van programma’s c.q. resultaten van projecten zijn sturend en richtinggevend voor andere (beleids)terreinen en (organisatie)processen en binnen in- en externe ketens

·   richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke en politieke top en bestuurders

·   inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken

·   uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband met beperkte discretionaire bevoegdheden

 

·   verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van langjarige visie en strategische doelstellingen; verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van strategische project-/ programmadoelstellingen/portfolio

·   management van samengestelde  strategische projecten-/ programmaportfolio (op primaire of ondersteunende vakgebieden)

·   portfolio gericht op langjarige, zeer complexe organisatie brede (interdepartementale) primaire dan wel organisatorische vraagstukken in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld met bepalende impact op de strategische doelen van de organisatie en/of voor het werkveld/aandachtsterrein als geheel, ook in financiële zin

·   het effect van programma’s c.q. resultaten van projecten zijn sterk bepalend en richtinggevend voor andere (beleids)terreinen en (organisatie)processen en in- en externe ketens

·   richtinggevend beïnvloeden ambtelijke en politieke top en bestuurders, waarbij diepgaande belangentegenstellingen en fundamentele verschillen op beleidsmatig vlak aan de orde zijn

·   inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of diep ingrijpende organisatorische ontwikkelingen en fundamentele vraagstukken

·   uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten in nationaal en internationaal verband met discretionaire bevoegdheden en autonoom innemen van bindende (Nederlandse) (beleids) standpunten

Resultaten
Integraal project-/ programmamanagement

·   besturing van programma’s/ projecten(portfolio) en aansturing op hoofdlijnen van een zelfstandige programma-/ projectorganisatie, gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten

·   opdrachtgever en omgeving richtinggevend beïnvloed

·   integrale aansturing op bedrijfsvoeringaspecten en informatievoorziening

·   relevante medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden

·   richting geven aan en sturing van strategische besluitvorming(sprocessen)

·   bedrijfscultuur uitgedragen door voorbeeldgedrag en zorg dragen voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat

·   besturing van programma’s/ projecten(portfolio) en aansturing op hoofdlijnen van een zelfstandige programma-/ projectorganisatie, gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten vanuit een brede en integrale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke visie

·   opdrachtgever en omgeving richtinggevend en gezaghebbend beïnvloed

·   integrale aansturing op bedrijfsvoeringaspecten en informatievoorziening

·   relevante medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden

·   richting geven aan en sturing van strategische besluitvorming(sprocessen)

·   bedrijfscultuur uitgedragen door voorbeeldgedrag en zorg dragen voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat

Voorbereiding, ontwikkeling, realisatie en evaluatie strategische (programma-/ project)resultaten en doelstellingen

·   strategisch account- en relatiemanager

·   advisering en richtinggevend beïnvloeden van de opdrachtgever; richtinggevende advisering over en formulering van strategische projectresultaten/programmadoelen

·   analyse relevante (internationale) context, markten, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; rekening gehouden met specifieke (lokale) omstandigheden en het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke veld en met de impact op strategische doelen en financiële consequenties

·   onderzoek naar politieke, maatschappelijke en/of organisatorische en beleidsmatige haalbaarheid en benoemen risico’s, kritische succesfactoren

·   inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan strategische project-/ programmadoelen en portfolio

·   formulering (eind)resultaten, kaderstelling, afbakening, scope, inrichting en Governance van de project/programmaportfolio en de randvoorwaarden bepaald in overleg met opdrachtgever

·   realisatie inkoop en contractmanagement, ook innovatieve contractvormen; beïnvloeding van strategische inkoop en contractmanagement

·   typering en richtinggevende beïnvloeding van omgeving (intern en extern), ook gericht op alliantievorming, onderhandelen, inschakelen relevante actoren; samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht

·   proces- en ketensturing en omgevingsmanagement, in politiek-bestuurlijke context

·   beheersing portfolio, doen uitvoeren risicoanalyses en zorg dragen voor het risicomanagement

·   portfolio, daarin opgenomen programma’s en onderliggende projecten en doelen, bijgesteld naar aanleiding van fundamentele ontwikkelingen en verschuivingen die ingrijpen op de beoogde effecten en baten van de portfolio

·   kwaliteitsborging op te leveren resultaten

·   bewaking dat inhoudelijk geïntegreerd strategisch projectresultaat / programmadoel wordt bereikt

·   richting geven aan implementatie en overdracht aan staande organisatie

·   zichtbaarheid baten/effecten van management en realisatie van de portfolio geëvalueerd  

·   organisatie brede, (inter)departementale en nationale kennisontwikkeling en –borging op het vakgebied

·   richting geven aan verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid, processen, producten en diensten

·   invloed op ontwikkeling van strategisch organisatiebeleid en bijdragen aan realisatie van strategische organisatiedoelstellingen

·   strategische onderhandeling en innemen van standpunten in- en extern

·   op strategisch niveau vertegenwoordiging en netwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt

 

·   strategisch account- en relatiemanager

·   advisering en richtinggevend beïnvloeden van de opdrachtgever; richtinggevende advisering over en formulering strategische doelen voor de portfolio

·   analyse relevante (internationale) context, markten, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; rekening gehouden met specifieke (lokale) omstandigheden

·   onderzoek naar politieke, maatschappelijke en/of organisatorische en beleidsmatige haalbaarheid en benoemen risico’s, kritische succesfactoren en bepalen strategie van de portfolio

·   inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan strategische project-/ programmadoelen en portfolio

·   formulering (eind)resultaten, kaderstelling, afbakening, scope, inrichting en Governance van de project/programmaportfolio en de randvoorwaarden bepaald in overleg met opdrachtgever

·   realisatie inkoop en contractmanagement, ook innovatieve contractvormen; richtinggevende beïnvloeding van strategische inkoop en contractmanagement

·   typering en richtinggevende en gezaghebbende beïnvloeding van omgeving (intern en extern), ook gericht op alliantievorming, onderhandelen, inschakelen relevante actoren en ketens; samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht

·   proces- en ketensturing en omgevingsmanagement, ook in politiek-bestuurlijke context op het hoogste niveau

·   beheersing portfolio, doen uitvoeren risicoanalyses en zorg dragen voor het risicomanagement

·   portfolio, daarin opgenomen programma’s en onderliggende projecten en doelen, bijgesteld naar aanleiding van fundamentele ontwikkelingen en verschuivingen die ingrijpen op de beoogde effecten en baten van de portfolio

·   kwaliteitsborging op te leveren resultaten

·   bewaking dat inhoudelijk geïntegreerd strategisch projectresultaat / programmadoel en effecten/baten van de portfolio als totaal worden bereikt

·   richting geven aan implementatie en overdracht aan staande organisatie

·   zichtbaarheid baten/effecten van management en realisatie van de portfolio geëvalueerd  

·   organisatie brede, (inter)departementale en nationale kennisontwikkeling en –borging op het vakgebied

·   richting geven aan verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid, processen, producten en diensten

·   structurele bijdragen aan en fundamentele invloed op de strategische visie en (realisatie van) beleid van de departementale organisatie

·   op strategisch topniveau vertegenwoordiging en netwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt

·   strategisch onderhandeling en (gezaghebbend en/of met mandaat) innemen van bindende standpunten in- en extern

Speelruimte / Kaders

·   strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen vormen het kader

·   integrale aansturing programma-/ projectenportfolio en wijze waarop strategische doelstellingen zijn ontwikkeld en gerealiseerd, komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   beoordeling op kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van integraal management van de portfolio en van effectiviteit van programma’s c.q. bruikbaarheid resultaten van projecten

·   beoordeling op doeltreffendheid van vormgeving programma’s/ projecten en de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd

·   fundamentele richtinggevende concepten door het politiek en/of ambtelijk topniveau geformuleerd vormen het kader

·   integrale aansturing programma-/ projectenportfolio en wijze waarop strategische doelstellingen zijn ontwikkeld en gerealiseerd, komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   beoordeling op kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van integraal management van de portfolio en van effectiviteit van programma’s c.q. bruikbaarheid resultaten van projecten

·   beoordeling op bruikbare bijdragen aan en fundamentele invloed op visie en strategie van de departementale organisatie

·   beoordeling op doeltreffendheid van programma’s/ projecten en de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd

Kennis & Vaardigheid

·   kennis van (integrale) programma- en projectmanagementmethodieken en –technieken en management van portfolio

·   kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen

·   diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden, verhoudingen en ontwikkelingen

·   brede kennis van eigen en aanpalende vakgebieden (binnen en buiten de overheidssector)

·   inzicht in het strategisch beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden en -producten van de organisatie en/of binnen de overheidssector

·   vaardigheid in het integraal managen van programma-/ projectenportfolio

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische doelstellingen

·   vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld

·   vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

 

·   kennis van (integrale) programma- en projectmanagementmethodieken en –technieken en management van portfolio

·   kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen

·   diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden, verhoudingen en ontwikkelingen

·   brede kennis van eigen en aanpalende vakgebieden (binnen en buiten de overheidssector)

·   inzicht in het strategisch beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden en -producten van de organisatie en/of binnen de overheidssector

·   vaardigheid in het integraal managen van programma-/ projectenportfolio

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische doelstellingen

·   vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld

·   vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

 

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van strategische (programma-/ project) doelstellingen en door het met beperkte discretionaire bevoegdheden uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en innemen van standpunten

·   intern en extern over strategische (programma-/ project) doelstellingen, de realisatie van de portfolio om belangentegenstellingen te overbruggen, te onderhandelen, contracten af te sluiten en samenwerkingsverbanden te realiseren

·   richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders

·   de contacten kenmerken zich door in- en externe fundamentele verschillen op beleidsmatig vlak, door politiek, maatschappelijk of organisatorisch diepgaande belangentegenstellingen en door het met discretionaire bevoegdheden autonoom innemen van bindende (Nederlandse) (beleids)standpunten

·   intern en extern over strategische (programma-/ project) doelstellingen, de realisatie van de portfolio om fundamentele belangentegenstellingen te overbruggen, te onderhandelen, contracten af te sluiten en samenwerkingsverbanden te realiseren

·   richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders