Functiegroepen vergelijken

Kies twee functiegroepen om de resultaatgebieden, gedragsindicatoren, competenties en het kwaliteitenprofiel met elkaar te vergelijken.

Projectleider

Project-/ Programmamanagement

Project-/Programmamanager

Project-/ Programmamanagement

Vergelijk de resultaatgebieden/resultaten van de twee functiegroepen

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en/of programmadoelen en voor sturing van projecten en/of programma’s

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Intake opdracht is uitgevoerd
 • Bijdrage aan scope en formulering projectopdracht en –resultaat is geleverd en gedeeld met de opdrachtgever; projectplan is opgesteld
 • SMART-projectopdrachten en –plannen zijn afgestemd met de opdrachtgever en wederzijdse acceptatie van de rand-voorwaarden en beschikbare middelen is verkregen
 • Opdrachtgever is conform afspraken en naar verdere behoeften geïnformeerd en verantwoording is afgelegd
 • Relatie met opdrachtgever is effectief onderhouden
 • Proces om te komen tot projectresultaten is efficiënt en transparant verlopen
 • Project is uitgevoerd conform afspraken
 • Opdrachten zijn verstrekt naar in- en externe partijen
 • Projectresultaten zijn geleverd en geaccepteerd conform projectopdracht en overgedragen aan opdrachtgever en/of lijnorganisatie; décharge van de opdrachtgever is verkregen
 • Nazorg is zonodig geleverd

Omgeving

 • Omgevingsanalyse is gemaakt en operationele aanpak is bepaald
 • Netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de projectdoelen/ organisatiedoelen is ingezet
 • Betrokken in- en externe partijen zijn effectief ingeschakeld
 • Er is adequaat en flexibel ingespeeld op ontwikkelingen

Bedrijfsvoering

 • Projectleiding is uitgevoerd en processen zijn transparant, efficiënt en kostenbewust aangestuurd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Projectmedewerkers, bedrijfsmiddelen en informatievoorziening zijn conform afspraken doelmatig en doeltreffend ingezet
 • Projectadministratie is op orde
 • Projectmedewerkers zijn begeleid
 • Input is geleverd aan lijnmanagement over functioneren medewerkers

Vernieuwen en verbeteren

 • Relevante informatie en kennis zijn overgedragen, binnen project en organisatie
 • Bijdragen aan vernieuwde/ verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, systemen, standaarden, kaders, producten, kennis(deling) en oplossingen zijn geleverd

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Aan verkenningsfase is bijgedragen
 • Definities van scope en resultaten of doelen van projecten of programma’s zijn mede opgesteld
 • Opdrachtgever is geadviseerd over te realiseren (verander) doelen, resultaten, haalbaarheid, beoogde effecten/baten, opzet, aanpak, benodigde capaciteit, uitvoering en risico’s
 • Voorwaarden en afspraken zijn besproken met de opdrachtgever en wederzijds geaccepteerd en vastgesteld
 • Er is een helder en bevestigd beeld over de verwachtingen van de opdrachtgever en permanente toetsing van dit beeld binnen de dynamiek van de (internationale) project-/programmaomgeving
 • Diverse (besluitvormende) documenten zijn (SMART) opgesteld, afgestemd met en vastgesteld door opdrachtgever
 • Over inrichting van project/programma(organisatie) en Governance van het project/programma is geadviseerd; Governance is ingericht
 • Project-/ programmaresultaten/ effecten/baten en de te volgen aanpak zijn permanent afgestemd met de totale strategie van de portfolio, het/de departement(en) en/of relevante in- en externe partijen en dynamiek van de (internationale) omgeving
 • Relatie met opdrachtgever is effectief onderhouden
 • Bij de realisatie van het project en/of het programma is de opdrachtgever geadviseerd over richting, keuzes en wijzigingen in aanpak en werkwijze en is besluitvorming gevraagd
 • Diverse disciplines zijn aangestuurd; overall view en integraliteit zijn bewaakt
 • In- en externe partijen zijn ingeschakeld en aangestuurd en opdrachtgeverschap in dit kader is ingevuld
 • Resultaten zijn gerealiseerd, geaccepteerd en zonodig geïmplementeerd conform afspraken en doelen opdrachtgever
 • Resultaten zijn overgedragen aan opdrachtgever en/of lijn organisatie; nazorg is geleverd
 • Décharge van de opdrachtgever is verkregen
 • Evaluaties zijn uitgevoerd

Omgeving

 • Omgevingsanalyse is gemaakt en tactiek en/of strategie is/zijn afgestemd op (internationale) context en bepaald
 • Een netwerk is ingericht en onderhouden dat bijdraagt aan de realisatie van de resultaten en doelen van de opdrachtgever
 • In- en externe allianties zijn gevormd, voor zover relevant voor de realisatie van de resultaten/doelen/baten/effecten
 • Er is effectief geacteerd binnen de relevante ketens/ samenwerkingsverbanden
 • Belanghebbenden zijn optimaal betrokken bij het project en/of programma resulterend in draagvlak voor uitvoering van het project/programma en eventueel de resultaten/ doelen en effecten/baten

Bedrijfsvoering

 • Project/programma en daarbij behorende processen zijn transparant, efficiënt, kostenbewust, beheerst, omgevingsgericht en conform geldende afspraken en kaders ingericht en aangestuurd
 • Project/programma administratie is op orde
 • Teambuilding heeft plaatsgevonden
 • Medewerkers zijn gefaciliteerd bij hun professionele ontwikkeling, afgestemd op de project-/programmadoelen
 • Lijnmanagement is tijdig geïnformeerd over de ontwikkeling van zijn/haar medewerker
 • Project-/programma-medewerkers, bedrijfsmiddelen en informatievoorziening zijn doelmatig en doeltreffend ingezet

Vernieuwen en verbeteren

 • Relevante informatie en kennis zijn ontwikkeld en overgedragen, binnen project en/of programma en organisatie
 • Verbetering van de professionaliteit van het project-/programmamanagement binnen de organisatie is gecoördineerd/ aangestuurd
 • Vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, systemen, standaarden, kaders, producten, kennis(deling en –ontwikkeling) en oplossingen zijn geïnitieerd en gerealiseerd ten behoeve van het project en/of programma en de organisatie

Vergelijk de gedragsindicatoren van de twee functiegroepen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen die relevant zijn voor het eigen werkterrein en handelt daar naar
 • Weet wat er speelt in (de inhoud van) het project
 • Toetst eigen ideeën en keuzen bij de opdrachtgever
 • Onderzoekt het project op wensen en belangen van verschillende betrokkenen
 • Stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op voor het project en stemt de te leveren resultaten af met de opdrachtgever
 • Onderneemt tijdig acties om de van te voren met de opdrachtgever afgesproken resultaten te leveren
 • Richt zich op het behalen van de resultaten en signaleert tijdig indien deze niet haalbaar zijn

Omgeving

 • Signaleert ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigen project
 • Schakelt op het juiste moment de juiste mensen in voor steun en medewerking
 • Legt en onderhoudt (in)formele contacten met voor het project relevante partijen
 • Brengt relevante partijen bij elkaar
 • Oefent invloed uit zonder de relatie te verstoren

Bedrijfsvoering

 • Maakt projectmedewerkers enthousiast voor het project
 • Spreekt duidelijke verwachtingen uit ten aanzien van de te behalen doelen/ resultaten
 • Laat voorbeeldgedrag zien
 • Geeft tijdig feedback
 • Geeft invulling aan de randvoorwaarden om gewenste doelen/resultaten te kunnen leveren
 • Zorgt voor een goede samenstelling van het projectteam
 • Komt met een plan van aanpak om doelen te bereiken
 • Maakt realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Komt afspraken na, stelt prioriteiten en haalt deadlines
 • Stemt eigen planning af met relevante partijen

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en ervaring met de medewerkers en verwacht dat ook van de projectmedewerkers zelf en onderling
 • Zorgt ervoor dat de benodigde informatie actueel en toegankelijk is voor een ieder
 • Bedenkt niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Leert van eigen ervaringen en fouten

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Maakt een realistische raming van geld, capaciteit en looptijd
 • Bepaalt welke capaciteit wanneer benodigd is
 • Brengt mogelijke risico's en complicaties in kaart en de consequenties daarvan en werkt alternatieven uit
 • Vraagt opdrachtgever en belanghebbenden naar hun doelen, wensen, prioriteiten en stuurt gericht op realisatie daarvan
 • Stelt het eindresultaat voorop en houdt overzicht
 • Is alert op risico's, knelpunten, belemmeringen die de voortgang en het resultaat van het project/programma kunnen verstoren en neemt maatregelen en reageert met daadkracht
 • Onderkent tijdig de (inter)nationale politieke/maatschappelijke afbreukrisico’s voor de opdrachtgever en/of ambtelijke/politieke top en anticipeert met de juiste interventies en laat hierin stevigheid zien
 • Draagt de visie op en bedoeling van het project/programma actief uit
 • Is zich bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken in- en externe organisaties en partijen en stemt aanpak hierop af
 • Is transparant naar de opdrachtgever en overige partijen toe, stimuleert transparantie vanuit de omgeving en toont zich bij het eigen handelen bewust van de (inter)nationale politiek-bestuurlijke/maatschappelijke gevoeligheid van onderwerpen en spreekt uit wat hij/zij van de opdrachtgever en omgeving verwacht
 • Is op de hoogte wat er speelt op het politiek en bestuurlijk niveau

Omgeving

 • Kent de (internationale) politieke/maatschappelijke ontwikkelingen en trends, geeft daar betekenis aan in termen van risico’s en kansen op middellange en lange termijn en vertaalt deze naar het eigen project/programma
 • Kent ontwikkelingen bij en verhoudingen, regels, posities, belangen en cultuur van de betrokken in- en externe partijen en houdt hier rekening mee
 • Stemt continu af met de omgeving en stelt het eigen project/programma bij
 • Volgt ontwikkelingen en anticipeert op/initieert wijzigingen, kansen en risico’s
 • Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie en de realisatie van de project/programmaresultaten en -doelstellingen relevante personen en organisaties
 • Benut op het juiste moment het netwerk om de project/programmaresultaten en -doelstellingen te bereiken
 • Oefent invloed uit, zonder de relatie te verstoren
 • Benadert de juiste mensen om steun en medewerking te verkrijgen
 • Heeft regelmatig contact en overleg met belanghebbenden
 • Brengt partijen met tegengestelde belangen bij elkaar
 • Opereert herkenbaar als aanspreekpunt/boegbeeld voor het project/programma

Bedrijfsvoering

 • Vertaalt de doelen in een passende project-/programmastructuur en bedrijfsprocessen
 • Organiseert benodigde capaciteit en infrastructuur benodigd voor een optimale inrichting en uitvoering van het project/programma
 • Heeft kijk op mensen en bedrijfsvoeringprocessen en is transparant ten aanzien van de afweging over de gewenste kwaliteit en haalbaarheid
 • Is een zorgvuldige en transparante opdrachtgever voor de eigen medewerkers
 • Past verschillende project/programmamanagementstijlen toe
 • Geeft medewerkers van het project/programma waardering voor hun inzet en prestaties
 • Houdt rekening met motieven van medewerkers van het project/programma en benut hun capaciteiten optimaal
 • Bevordert samenhang en samenwerking in het team door communicatie en overleg
 • Inspireert door eigen gedrevenheid en volharding, ook bij tegenslag

Vernieuwen en verbeteren

 • Zoekt continu naar verbetering van producten/processen/werkwijzen; toont zich initiatiefrijk
 • Maakt zich los van vaste denkkaders en durft te experimenteren; toont zich een zelfstandig denker en bedenkt niet alledaagse oplossingen
 • Ontwikkelt en past verbeterpunten toe en deelt deze met de lijnorganisatie
 • Verwerft acceptatie voor vernieuwingsvoorstellen en gebruikt aansprekende argumenten en methoden

Vergelijk de competenties van de twee functiegroepen

 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerken
 • Motiveren
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Motiveren
 • Creativiteit

Vergelijk het kwaliteitenprofiel van de twee functiegroepen

Ervaring

 • enkele jaren ervaring in projectomgeving en projectteam(s)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

basisopleiding projectmanagement

Overige kennis en vaardigheden
 • affiniteit met het werkveld

 • in internationale context: kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen
 • (kennis van) inkoop- en contractprocessen en -procedures, projectbeheersing: tijd en geld

Competenties uit het kernprofiel

 • organisatiesensitiviteit
 • resultaatgerichtheid
 • netwerken
 • motiveren
 • plannen-en-organiseren
 • zelfontwikkeling

Ervaring

·   enkele jaren relevante ervaring in in- en externe, ook domeinoverstijgende projecten en daarin succesvol

·   enkele jaren ervaring met aansturen van een projectorganisatie/processen en van een projectteam en daarin aantoonbaar succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

projectmanagement; programmamanagement

Overige kennis en vaardigheden

·   affiniteit met het werkveld

·   onderhandelen, managementvaardigheden, bedrijfsvoering (o.a. HRM, finance en informatievoorziening), risicomanagement, risicoanalyse

·   in internationale context: kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen

Competenties uit het kernprofiel

 • bestuurssensitiviteit
 • plannen-en-organiseren
 • resultaatgerichtheid
 • omgevingsbewustzijn
 • netwerken
 • aansturen-organisatie
 • motiveren
 • creativiteit