Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Visies, strategieën, oplossingsrichtingen / scenario’s vanuit het specifieke kennisgebied (gevraagd en ongevraagd) zijn (uiteindelijk) door de politieke en/of ambtelijke opdrachtgever geaccepteerd / gedragen 

Omgeving

 • Heeft een relevant en gezaghebbend netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Is (intern)nationaal gezaghebbend op het eigen kennisgebied
 • Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen zijn onderkend en verwerkt in de adviezen op het deskundigheidsgebied

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en andere afspraken

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Vernieuwde / verbeterde visies, strategieën en oplossingsrichtingen zijn gerealiseerd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Is autonoom in zijn opvattingen en handelen over zijn kennisgebied, maar houdt rekening met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden / wensen / urgentie
 • Houdt vast aan wetenschappelijke en/of ambtelijke professionaliteit: is open en duidelijk over de wetenschappelijke opvattingen en/of kaders en handelt daarnaar, ook bij weerstand en andere belangen
 • Introduceert nieuwe visies, strategieën en oplossingsrichtingen en wint opdrachtgevers / belanghebbenden hiervoor met aansprekende argumenten
 • Overziet de voor de organisatie relevante ontwikkelingen
 • Benut kansen dan wel creëert deze in het belang van de organisatie
 • Toont bij het handelen zich bewust te zijn van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen

Omgeving

 • Volgt en laat blijken op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen en trends op het eigen werkterrein en in de omgeving / samenleving
 • Signaleert omgevingsfactoren en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het huidige beleid en kent daar ook betekenis aan toe
 • Vertaalt politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebied naar het eigen werkterrein, ongeacht het bestaande politieke en maatschappelijke belang
 • Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie relevante personen en organisaties
 • Organiseert zowel in- als extern de juiste coalities om steun en medewerking te verkrijgen
 • Benut optimaal zijn netwerk om de (organisatie)doelen te bereiken 

Vernieuwen en verbeteren

 • Is vernieuwend, creatief en/of origineel in denken en handelen
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders, durft te experimenteren, bewandelt nieuwe wegen en neemt risico’s
 • Geeft vernieuwingen de tijd om zich te bewijzen en evalueert op het juiste moment

Competenties

 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • motiveren
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • onafhankelijkheid

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • optreden in (inter)nationaal verband (o.a. congressen, symposia); begeleiden (inter)-nationale commissies / trajecten 
Verbijzondering voor juridische functies
 • Aantoonbaar succesvol in en ervaring met het leiden van grote wetgevings- en/of bestuurlijk juridische projecten 

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Individueel maatwerk op het gebied van adviesvaardig-heden en (project)manage-mentvaardigheden
 • Talenkennis
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte (beleids)doelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleidingen departementspecifiek

 • P.M.

Kennis en vaardigheden departementspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Onafhankelijkheid
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Motiveren (optioneel)
 • Creativiteit

Ervaring

 • optreden in (inter)nationaal verband (o.a. congressen, symposia); begeleiden (inter)-nationale commissies / trajecten 
Verbijzondering voor juridische functies
 • Aantoonbaar succesvol in en ervaring met het leiden van grote wetgevings- en/of bestuurlijk juridische projecten 

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Individueel maatwerk op het gebied van adviesvaardig-heden en (project)manage-mentvaardigheden
 • Talenkennis
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte (beleids)doelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleidingen departementspecifiek

 • P.M.

Kennis en vaardigheden departementspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Onafhankelijkheid
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Motiveren (optioneel)
 • Creativiteit

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

45445 45545 44 45 (62)

Schaal 15

Algemene omschrijving

 • ontwikkeling en realisatie strategische adviesproducten en –processen die richtinggevend zijn voor het functioneren en de continuïteit van de organisatie als geheel
 • kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de organisatie
 • verantwoordelijk voor de realisatie van grootschalige strategische projecten
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders
 • brengt beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging
 • inspelen op (inter)nationale politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • strategische voorbereiding o.b.v. (internationaal) (sociaal-)maatschappelijke analyses en onderzoeken
 • inspelen op (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken
 • richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke organisatorische vraagstukken en ontwikkelingen
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch beleid
 • ontwikkeling strategische adviesproducten en –processen (visies, strategieën en oplossingsrichtingen) voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken
besluitvormingsproces
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces
 • richtinggevend beïnvloeden van formele besluitvorming over vraagstukken die betrekking hebben op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
implementatie en uitvoering
 • realisatie van strategische adviesproducten en –processen en/of grootschalige strategische projecten
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling en uitvoering van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit strategische adviesproducten en monitoring adviesprocessen
 • beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen
 • richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid 
projecten
 • coördinatie grootschalige strategische projecten

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen en (inter)nationale (sociaal-) maatschappelijk en politiek-bestuurlijke kaders
 • ontwikkeling van strategische adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op doeltreffendheid van ontwikkelde strategische adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed en strategische projecten zijn gerealiseerd

Kennis & Vaardigheid

 • brede kennis van de visie en strategie van de organisatie
 • inzicht in brede maatschappelijke vraagstukken in de omgeving van de organisatie
 • inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de organisatie
 • vaardigheid in het signaleren, analyseren en onderzoeken van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische adviesproducten en –processen, beleid, nieuwe ideeën en concepten en/of grootschalige strategische projecten
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie binnen met name de overheidssector

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwe strategische adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over strategisch beleid, adviesproducten en –processen om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders

Functietypering

55445 45545 54 55 (65)

Schaal 16

Algemene omschrijving

 • ontwikkeling en realisatie strategische adviesproducten en –processen op een breed maatschappelijk aandachtsgebied die richtinggevend zijn voor het functioneren en de continuïteit van de organisatie en haar omgeving als geheel
 • kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de organisatie
 • verantwoordelijk voor de realisatie van grootschalige strategische projecten
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders
 • brengt beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging
 • inspelen op (inter)nationale fundamenteelpolitiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukkenop een breed maatschappelijk aandachtsgebied

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • strategische voorbereiding o.b.v. (internationaal) (sociaal-)maatschappelijke analyses en onderzoeken
 • inspelen op en richtinggevend beïnvloeden van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken op een breed maatschappelijk aandachtsgebied
 • richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke organisatorische vraagstukken en ontwikkelingen
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch beleid
 • ontwikkeling strategische adviesproducten en –processen (visies, strategieën en oplossingsrichtingen) voor fundamenteel politiek-bestuurlijke maatschappelijke vraagstukken op een breed maatschappelijk aandachtsgebied
besluitvormingsproces
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces
 • richtinggevend beïnvloeden van in- en externe besluitvorming over fundamentele vraagstukken in het maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke veld
implementatie en uitvoering
 • realisatie van strategische adviesproducten en –processen en/of grootschalige strategische projecten 
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling en uitvoering van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit strategische adviesproducten en monitoring adviesprocessen
 • beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen
 • richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid 
projecten
 • coördinatie grootschalige strategische projecten 

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen en (inter)nationale (sociaal-) maatschappelijk en politiek-bestuurlijke kaders
 • ontwikkeling van strategische adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op doeltreffendheid van ontwikkelde strategische adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed en strategische projecten zijn gerealiseerd 

Kennis & Vaardigheid

 • brede kennis van de visie en strategie van de organisatie
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en organisatorische aangelegenheden, ontwikkelingen en vraagstukken
 • inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de organisatie
 • vaardigheid in het signaleren, analyseren en onderzoeken van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische adviesproducten en –processen, beleid, nieuwe ideeën en concepten en/of grootschalige strategische projecten
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld
 • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwe strategische adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken en door het met mandaat uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en innemen van standpunten
 • intern en extern over strategisch beleid, adviesproducten en –processen om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders