Strategisch Adviseur

Ontwikkelt visies, strategieën en oplossingsrichtingen over wat het eigen deskundigheidsgebied betekent voor politiek-maatschappelijke vraagstukken

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 15 Schaal 16
FUWASYS

45445 45545 44 45 (62)

55445 45545 54 55 (65)

Algemene omschrijving

·   ontwikkeling en realisatie strategische adviesproducten en –processen vanuit eigen domein die richtinggevend zijn voor het functioneren en de continuïteit van de organisatie als geheel

·   kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de organisatie

·   verantwoordelijk voor de realisatie van grootschalige strategische projecten

·   richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders

·   brengt beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging

·   inspelen op (inter)nationale politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken

·   ontwikkeling en realisatie strategische adviesproducten en –processen op een breed maatschappelijk aandachtsgebied die richtinggevend zijn voor het functioneren en de continuïteit van de organisatie en haar omgeving als geheel

·   kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de organisatie

·   verantwoordelijk voor de realisatie van grootschalige strategische projecten

·   richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders

·   brengt beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging

.   inspelen op (inter)nationale fundamenteel politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken op een breed maatschappelijk aandachtsgebied

Resultaten
voorbereiding en –ontwikkeling

·   strategische voorbereiding o.b.v. (internationaal) (sociaal-) maatschappelijke analyses en onderzoeken

·   inspelen op (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken

·   richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke organisatorische vraagstukken en ontwikkelingen

·   richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid

·   creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch beleid

·   ontwikkeling strategische adviesproducten en –processen (visies, strategieën en oplossingsrichtingen) voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken

·   strategische voorbereiding o.b.v. (internationaal) (sociaal-) maatschappelijke analyses en onderzoeken

·   inspelen op en richtinggevend beïnvloeden van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken op een breed maatschappelijk aandachtsgebied

·   richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke organisatorische vraagstukken en ontwikkelingen

·   richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid

·   creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch beleid

.   ontwikkeling strategische adviesproducten en –processen (visies, strategieën en oplossingsrichtingen) voor fundamenteel politiek-bestuurlijke maatschappelijke vraagstukken op een breed maatschappelijk aandachtsgebied

besluitvormingsproces

·   inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces

.   richtinggevend beïnvloeden van formele besluitvorming over vraagstukken die betrekking hebben op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen

·   inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces

.   richtinggevend beïnvloeden van in- en externe besluitvorming over fundamentele vraagstukken in het maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke veld

 

implementatie en –uitvoering

·   realisatie van strategische adviesproducten en –processen en/of grootschalige strategische projecten

.   realisatie van strategische adviesproducten en –processen en/of grootschalige strategische projecten

evaluatie en monitoring

·   (coördinatie) ontwikkeling en uitvoering van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit strategische adviesproducten en monitoring adviesprocessen

·   beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen

.   richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid

·   (coördinatie) ontwikkeling en uitvoering van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit strategische adviesproducten en monitoring adviesprocessen

·   beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen

.   richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid

projecten

·   coördinatie grootschalige strategische projecten

·   coördinatie grootschalige strategische projecten

Speelruimte / Kaders

·   strategische beleidslijnen en (inter)nationale (sociaal-) maatschappelijk en politiek-bestuurlijke kaders

·   ontwikkeling van strategische adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces

.   beoordeling op doeltreffendheid van ontwikkelde strategische adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed en strategische projecten zijn gerealiseerd

·   strategische beleidslijnen en (inter)nationale (sociaal-) maatschappelijk en politiek-bestuurlijke kaders

·   ontwikkeling van strategische adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces

.   beoordeling op doeltreffendheid van ontwikkelde strategische adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed en strategische projecten zijn gerealiseerd

Kennis & Vaardigheid

·   brede kennis van de visie en strategie van de organisatie

·   inzicht in brede maatschappelijke vraagstukken in de omgeving van de organisatie

·   inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de organisatie

·   vaardigheid in het signaleren, analyseren en onderzoeken van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische adviesproducten en –processen, beleid, nieuwe ideeën en concepten en/of grootschalige strategische projecten

·   vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie binnen met name de overheidssector

·   brede kennis van de visie en strategie van de organisatie

·   diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en organisatorische aangelegenheden, ontwikkelingen en vraagstukken

·   inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de organisatie

·   vaardigheid in het signaleren, analyseren en onderzoeken van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische adviesproducten en –processen, beleid, nieuwe ideeën en concepten en/of grootschalige strategische projecten

·   vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld

·   vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwe strategische adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken

·   intern en extern over strategisch beleid, adviesproducten en –processen om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen

·   richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwe strategische adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken en door het met mandaat uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en innemen van standpunten

·   intern en extern over strategisch beleid, adviesproducten en –processen om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen

.   richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders