Strategisch Adviseur

Ontwikkelt visies, strategieën en oplossingsrichtingen over wat het eigen deskundigheidsgebied betekent voor politiek-maatschappelijke vraagstukken..

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Visies, strategieën, oplossings-richtingen / scenario’s vanuit het specifieke kennisgebied (gevraagd en ongevraagd) zijn (uiteindelijk) door de politieke en/of ambtelijke opdrachtgever geaccepteerd / gedragen
 • Is autonoom in zijn opvattingen en handelen over zijn kennisgebied, maar houdt rekening met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden / wensen / urgentie
 • Houdt vast aan wetenschappelijke en/of ambtelijke professionaliteit: is open en duidelijk over de wetenschappelijke opvattingen en/of kaders en handelt daarnaar, ook bij weerstand en andere belangen
 • Introduceert nieuwe visies, strategieën en oplossingsrichtingen en wint opdrachtgevers / belanghebbenden hiervoor met aansprekende argumenten
 • Onafhankelijkheid
 • Overziet de voor de organisatie relevante ontwikkelingen
 • Benut kansen dan wel creëert deze in het belang van de organisatie
 • Toont bij het handelen zich bewust te zijn van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen
 • Bestuurssensitiviteit

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Heeft een relevant en gezag-hebbend netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Is (intern)nationaal gezaghebbend op het eigen kennisgebied
 • Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen zijn onderkend en verwerkt in de adviezen op het deskundigheidsgebied
 • Volgt en laat blijken op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen en trends op het eigen werkterrein en in de omgeving / samenleving
 • Signaleert omgevingsfactoren en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het huidige beleid en kent daar ook betekenis aan toe
 • Vertaalt politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebied naar het eigen werkterrein, ongeacht het bestaande politieke en maatschappelijke belang
 • Omgevingsbewustzijn
 • Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie relevante personen en organisaties
 • Organiseert zowel in- als extern de juiste coalities om steun en medewerking te verkrijgen
 • Benut optimaal zijn netwerk om de (organisatie)doelen te bereiken
 • Netwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen zijn uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en andere afspraken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd
 • Vernieuwde / verbeterde visies, strategieën en oplossingsrichtingen zijn gerealiseerd
 • Is vernieuwend, creatief en/of origineel in denken en handelen
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders, durft te experimenteren, bewandelt nieuwe wegen en neemt risico’s
 • Geeft vernieuwingen de tijd om zich te bewijzen en evalueert op het juiste moment
 • Creativiteit