Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Politieke en maatschappelijke vraagstukken zijn vertaald in beleidsadviezen die bijdragen aan politieke en ambtelijke doelstellingen
 • Zorgvuldige en vlotte politieke besluitvorming is gerealiseerd op basis van een goede voorbereiding
 • Randvoorwaarden zijn gecreëerd voor een effectieve implementatie
 • Uitvoering is gemonitord en geëvalueerd

Omgeving

 • Partijen binnen en buiten het departement/de overheid en (inter)nationaal zijn effectief ingeschakeld en beïnvloed
 • Is erkend als deskundige op (eigen) dossiers, zowel intern als extern
 • Relevante signalen uit politiek, samenleving en uitvoeringspraktijk zijn benut
 • Producten/diensten/initiatieven zijn afgestemd met de relevante omgeving leidend tot het gewenste effect/resultaat

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels (AO-procedures) en afspraken
 • Beleid(sproducten) zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, budget) passend binnen jaarplan

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling en kennisontwikkeling zijn geborgd
 • Relevante kennis is beschikbaar voor en/of is gedeeld met relevante partijen

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Heeft een politieke neus: onderkent tijdig politieke afbreukrisico’s voor de bewindspersoon
 • Schat de haalbaarheid van acties en/of besluiten in
 • Inventariseert het krachtenveld
 • Kent de organisatie en heeft gevoel voor het politieke en bestuurlijke krachtenspel 
 • Luistert goed en vraagt door, weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden
 • Stemt verwachtingen over het eindproduct af met de opdrachtgever
 • Leeft zich in in de problematiek van de opdrachtgever
 • Analyseert de vraag vanuit verschillende gezichtsvelden
 • Levert producten die aansluiten bij de behoeften van de opdrachtgever
 • Schetst de opdrachtgever de (on)mogelijkheden en voor- en nadelen van verschillende handelwijzen (prioriteit stellen en nee durven zeggen)
 • Stelt zonodig prioriteiten en grenzen 
 • Kent de organisatie goed en is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen (krachtenveld) die relevant zijn voor het eigen werkterrein en gaat daar zo nodig creatief mee om
 • Schakelt intern de juiste mensen in voor steun en medewerking, vormt allianties en coalities
 • Toetst binnen de eigen organisatie het draagvlak voor ideeën en beslissingen
 • Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen het eigen organisatieonderdeel en andere organisatieonderdelen en handelt daarnaar

Omgeving

 • Benut op het juiste moment (timing) de juiste contacten (zowel in als extern) om doelstellingen te bereiken
 • Weet waar de benodigde deskundigheid in het netwerk zit en zet die ook voor eigen doelen in
 • Kent het netwerk van de politiek-bestuurlijke top en is in staat dit zo nodig te mobiliseren (en wanneer op te schalen) 
 • Is op de hoogte van recente ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op het eigen werkterrein
 • Beoordeelt of bepaalde ontwikkelingen wel of niet relevant zijn
 • Heeft inzicht in (inter)nationale politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen en integreert deze in het dagelijkse werk 
 • Haalt en brengt relevante kennis en informatie
 • Betrekt relevante partijen zo vroeg mogelijk in het proces en werkt samen met hen aan een gezamenlijk resultaat
 • Reageert actief en constructief op ideeën en standpunten van anderen
 • Bouwt bruggen, waardoor een probleem gemeenschappelijk wordt

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel anderen
 • Weegt kosten en rendement van eigen handelen goed tegen elkaar af
 • Denkt na over financiële consequenties van plannen en acties
 • Maakt een planning, geeft prioriteiten aan en stemt deze af met de opdrachtgever
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt de grenzen op van wat wel/niet mogelijk is

Verbeteren en vernieuwen

 • Staat open voor mogelijkheden om zaken en werkwijzen te verbeteren
 • Signaleert kansen voor verbetering en/of verandering en realiseert deze
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie

Competenties

 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • klantgerichtheid
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • organisatiesensitiviteit
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Geen/enige werkervaring en aantoonbaar succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Verbijzondering voor juridische functies
 • Een afgeronde wetenschappelijke juridische opleiding of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Beleidsnota’s schrijven
 • Presenteren
 • Beleidsprocessen
 • EU-kennis en vaardigheden
 • Optreden als beleidsprofessional
Verbijzondering voor juridische functies
 • Onderhandelingsvaardighed
 • Signaleren juridische randvoorwaarden en spanningen daarmee
 • Vermogen tot dejuridiseren

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Aantoonbaar succesvol in minimaal twee beleidsvraagstukken (beleid / uitvoering / inspectie). Ervaring in meer departementen en/of beleidsvelden (nationaal / internationaal).
Verbijzondering voor juridische functies
 • Aantoonbaar succesvol in minimaal twee wetgevingsprojecten en/of bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Verbijzondering voor juridische functies
 • Een afgeronde wetenschappeljike juridische opleiding of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Methoden en technieken voor effectief beleid
 • Uitbesteden en contract-management
 • Coördineren
 • Gezaghebbend op eigen dossiers
 • Relevante talenkennis
Verbijzondering voor juridische functies
 • Effectief bewaken juridische randvoorwaarden
 • Grondige kennis van het EU-recht voor zover dat relevant is in de eigen dossiers

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Aantoonbaar succesvol in minimaal twee beleidsvraag-stukken (beleid / uitvoering / inspectie). Ervaring in meer departementen en/of beleidsvelden (nationaal / internationaal).
 • Aantoonbaar succesvol in het coördineren van een team
Verbijzondering voor juridische functies
 • Aantoonbaar succesvol in minimaal twee wetgevingsprojecten en/of bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Verbijzondering voor juridische functies
 • Een afgeronde wetenschappeljike juridische opleiding of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Methoden en technieken voor effectief beleid
 • Uitbesteden en contract-management
 • Coördineren
 • Gezaghebbend op eigen dossiers
 • Relevante talenkennis
Verbijzondering voor juridische functies
 • Effectief bewaken juridische randvoorwaarden
 • Grondige kennis van het EU-recht voor zover dat relevant is in de eigen dossiers

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

44343 43334 43 43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • beleidsontwikkeling op beleidsmatig deelterrein
 • afgebakende onderwerpen met relatief heldere kaders
 • effecten werkzaamheden redelijk voorspelbaar
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van beleid (‘hoe’)

Resultaten

Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling
 • beleidsnotities, -adviezen en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • ontwikkeling beleid en adviezen afgestemd op andere (beleids)terreinen
Besluitvorming
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
Beleidsimplementatie en -uitvoering
 • vertaling beleid naar regelgeving, (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d.
 • (bijdragen aan) implementatie, uitvoering en bewaking
Beleidsevaluatie en -monitoring
 • (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd
 • monitoring beleidsprocessen en -uitvoering
 • beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen
Projecten
 • (deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)
 • deelname grotere, complexe beleidsprojecten

Speelruimte/Kaders

 • afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit van beleidsontwikkeling en op bruikbaarheid van adviezen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren (advies-) producten worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis en Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van (beleids)producten en processen
 • vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het vakgebied
 • intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • beleidsontwikkeling op een of meer beleidsmatig afgeronde complexe beleidsterreinen
 • beleidsterrein inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere beleidsgebieden
 • effecten werkzaamheden meerjarig en effect beslissingen beperkt voorspelbaar
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van beleid (‘hoe’)

Resultaten

Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling
 • beleidsnotities, -adviezen en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • beleid van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen beleidsterrein
 • ontwikkeling beleid en adviezen rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid
Besluitvorming
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
Beleidsimplementatie en -uitvoering
 • vertaling beleid naar regelgeving, (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d.
 • (bijdragen aan) implementatie, uitvoering en bewaking
Beleidsevaluatie en -monitoring
 • (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • monitoring beleidsprocessen en -uitvoering
 • beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen
Projecten
 • complexe projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering)

Speelruimte/Kaders

 • abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit van beleidsontwikkeling en op bruikbaarheid van adviezen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren (advies-) producten worden aan het eigen inzicht over gelaten 

Kennis en Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van (beleids)producten en processen
 • vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het vakgebied
 • intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen 

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • beleidsontwikkeling en inhoudelijke en procesmatige sturing van het besluitvormingsproces op meerdere complexe multidisciplinaire beleidsterreinen
 • beleidsterrein inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere beleidsgebieden
 • effecten werkzaamheden meerjarig en effect beslissingen beperkt voorspelbaar
 • draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van beleid (‘wat’)

Resultaten

Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling
 • beleidsnotities, -adviezen en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • beleid van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen beleidsterrein
 • ontwikkeling beleid en adviezen rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid
 • draagvlak gecreëerd voor ontwikkeling beleid
Besluitvorming
 • inhoudelijke sturing en procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces
Beleidsimplementatie en -uitvoering
 • draagvlak gecreëerd voor uitvoering beleid
 • zorg dragen voor vertaling beleid naar (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d. en voor implementatie, uitvoering en bewaking
Beleidsevaluatie en -monitoring
 • ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • monitoring beleidsprocessen en -uitvoering
 • beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen
Projecten
 • complexe multidisciplinaire projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering)

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op kwaliteit van beleidsontwikkeling en op bruikbaarheid van adviezen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren (advies-) producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis en Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde kennis van de verschillende en aanpalende vakgebieden
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterreinvaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten en in het zorg dragen voor implementatie en uitvoering daarvan

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen