(Senior) Beleidsmedewerker

Zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 11 Schaal 12 Schaal 13
FUWASYS

44343 43334 43 43 (49)

44443 44434 43 43 (52)

44444 44444 44 44 (56)

Algemene omschrijving

·   beleidsontwikkeling op beleidsmatig deelterrein

·   afgebakende onderwerpen met relatief heldere kaders

·   De werkzaamheden beïnvloeden substantieel de resultaten van diverse werkverbanden en derden en de gevolgen zijn beperkt in te schatten en daarmee in geringe mate voorspelbaar.

.   inhoudelijke toelichting (intern en extern) van beleid (‘hoe’)

·   beleidsontwikkeling op een of meer beleidsmatig afgeronde complexe beleidsterreinen

·   beleidsterrein inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere beleidsgebieden

·   De werkzaamheden zijn randvoorwaardelijk voor het behalen van geformuleerde doelstellingen en de gevolgen van de werkzaamheden zijn niet voorspelbaar

.   inhoudelijke toelichting (intern en extern) van beleid (‘hoe’)

·   beleidsontwikkeling en inhoudelijke en procesmatige sturing van het besluitvormingsproces op meerdere complexe multidisciplinaire beleidsterreinen

·   beleidsterrein inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere beleidsgebieden

·   De werkzaamheden zijn randvoorwaardelijk voor het behalen van geformuleerde doelstellingen en de gevolgen van de werkzaamheden zijn niet voorspelbaar

.   draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van beleid (‘wat’)

Resultaten
beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling

·   beleidsnotities, -adviezen en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages

.  ontwikkeling beleid en adviezen afgestemd op andere (beleids)terreinen

·   beleidsnotities, -adviezen en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages

·   beleid van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen beleidsterrein

.  ontwikkeling beleid en adviezen rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid

·   beleidsnotities, -adviezen en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages

·   beleid van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen beleidsterrein

·   ontwikkeling beleid en adviezen rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid

.    draagvlak gecreëerd voor ontwikkeling beleid

besluitvorming

·   inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming

·   inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming

·   inhoudelijke sturing en procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces

beleidsimplementatie en –uitvoering

·   vertaling beleid naar regelgeving, (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d.

.   (bijdragen aan) implementatie, uitvoering en bewaking

 

·   vertaling beleid naar regelgeving, (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d.

.   (bijdragen aan) implementatie, uitvoering en bewaking

·   draagvlak gecreëerd voor uitvoering beleid

.    zorg dragen voor vertaling beleid naar (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d. en voor implementatie, uitvoering en bewaking

beleidsevaluatie en monitoring

·   (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd

·   monitoring beleidsprocessen en -uitvoering

·   beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen

·   (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd

·   voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid

·   monitoring beleidsprocessen en -uitvoering

·   beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen

 

·   ontwikkeling evaluatie en monitoring

·   (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd

·   voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid

·   monitoring beleidsprocessen en -uitvoering

.    beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen

projecten

·   (deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)

.  deelname grotere, complexe beleidsprojecten

 

·   complexe projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering)

·   complexe multidisciplinaire projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering)

Speelruimte / Kaders

·   afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders

·   wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen

·   beoordeling op kwaliteit van beleidsontwikkeling en op bruikbaarheid van adviezen

.  werkwijzen en inhoud van te leveren (advies-) producten worden op basis van analyse van de vraagstelling aan het eigen inzicht over gelaten

·   abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen

·   beoordeling op kwaliteit van beleidsontwikkeling en op bruikbaarheid van adviezen

.  werkwijzen en inhoud van te leveren (advies-) producten komen na analyse tot stand op basis van een besluitvormingsproces 

.  verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen.

·   strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   beoordeling op kwaliteit van beleidsontwikkeling en op bruikbaarheid van adviezen

·   werkwijzen en inhoud van te leveren (advies-) producten komen na analyse tot stand op basis van een besluitvormingsproces

.    verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

·   brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied

.   Inzicht in maatschappelijke organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van (beleids)producten en processen

·   vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten

 

·   brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied

.  Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van (beleids)producten en processen

·   vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten

·   brede of gespecialiseerde kennis van de verschillende en aanpalende vakgebieden

.    Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten

.   vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten en in het zorg dragen voor implementatie en uitvoering daarvan

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het vakgebied

.   intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

·   de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het vakgebied

.   intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

.    intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen