(Senior) Beleidsmedewerker

Zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Politieke en maatschappelijke vraagstukken zijn vertaald in beleidsadviezen die bijdragen aan politieke en ambtelijke doelstellingen
 • Zorgvuldige en vlotte politieke besluitvorming is gerealiseerd op basis van een goede voorbereiding
 • Randvoorwaarden zijn gecreëerd voor een effectieve implementatie
 • Uitvoering is gemonitord en geëvalueerd
 • Heeft een politieke neus: onderkent tijdig politieke afbreukrisico’s voor de bewindspersoon
 • Schat de haalbaarheid van acties en/of besluiten in
 • Inventariseert het krachtenveld
 • Kent de organisatie en heeft gevoel voor het politieke en bestuurlijke
 • Bestuurssensitiviteit
 • Luistert goed en vraagt door, weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden
 • Stemt verwachtingen over het eindproduct af met de opdrachtgever
 • Leeft zich in in de problematiek van de opdrachtgever
 • Analyseert de vraag vanuit verschillende gezichtsvelden
 • Levert producten die aansluiten bij de behoeften van de opdrachtgever
 • Schetst de opdrachtgever de (on)mogelijkheden en voor- en nadelen van verschillende handelwijzen (prioriteit stellen en nee durven zeggen)
 • Stelt zonodig prioriteiten en grenzen
 • Klantgerichtheid
 • Kent de organisatie goed en is zich bewust van de (in)formele regels, verschillen-de posities en belangen (krachtenveld) die relevant zijn voor het eigen werkterrein en gaat daar zo nodig creatief mee om
 • Schakelt intern de juiste mensen in voor steun en medewerking, vormt allianties en coalities
 • Toetst binnen de eigen organisatie het draagvlak voor ideeën en beslissingen
 • Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen het eigen organisatie-onderdeel en andere organisatie-onderdelen en handelt daarnaar
 • Organisatiesensitiviteit

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Partijen binnen en buiten het departement/de overheid en (inter)nationaal zijn effectief ingeschakeld en beïnvloed
 • Is erkend als deskundige op (eigen) dossiers, zowel intern als extern
 • Relevante signalen uit politiek, samenleving en uitvoeringspraktijk zijn benut
 • Producten/diensten/initiatieven zijn afgestemd met de relevante omgeving leidend tot het gewenste effect/resultaat
 • Benut op het juiste moment (timing) de juiste contacten (zowel in als extern) om doelstellingen te bereiken
 • Weet waar de benodigde deskundigheid in het netwerk zit en zet die ook voor eigen doelen in
 • Kent het netwerk van de politiek-bestuurlijke top en is in staat dit zo nodig te mobiliseren (en wanneer op te schalen)
 • Netwerken
 • Is op de hoogte van recente ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op het eigen werkterrein
 • Beoordeelt of bepaalde ontwikkelingen wel of niet relevant zijn
 • Heeft inzicht in (inter)nationale politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen en integreert deze in het dagelijkse werk
 • Omgevingsbewustzijn
 • Haalt en brengt relevante kennis en informatie
 • Betrekt relevante partijen zo vroeg mogelijk in het proces en werkt samen met hen aan een gezamenlijk resultaat
 • Reageert actief en constructief op ideeën en standpunten van anderen
 • Bouwt bruggen, waardoor een probleem gemeenschappelijk wordt
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels (AO-procedures) en afspraken
 • Beleid(sproducten) zijn gereali-seerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, budget) passend binnen jaarplan
 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel anderen
 • Weegt kosten en rendement van eigen handelen goed tegen elkaar af
 • Denkt na over financiële consequenties van plannen en acties
 • Maakt een planning, geeft prioriteiten aan en stemt deze af met de opdrachtgever
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt de grenzen op van wat wel/niet mogelijk is
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling en kennisontwikkeling zijn geborgd
 • Relevante kennis is beschikbaar voor en/of is gedeeld met relevante partijen
 • Staat open voor mogelijkheden om zaken en werkwijzen te verbeteren
 • Signaleert kansen voor verbetering en/of verandering en realiseert deze
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie
 • Creativiteit