Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Ondersteunende communicatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens opdracht / instructie
 • Procescoördinatie (traffic) van communicatieproducten is verricht volgens (klant) aanvraag
 • Publieksvragen en/of interne communicatieopdrachten zijn afgehandeld volgens de regelgeving / procedures
 • Informatie/stukken zijn op de juiste media geplaatst volgens de geldende regels en huisstijl

Omgeving

 • Producten zijn gerealiseerd conform afspraken met de klant en de leveranciers.
 • Informatie aan in- en externen is op juiste wijze en begrijpelijke wijze verstrekt
 • Signalen zijn tijdig en juist opgepakt

Bedrijfsvoering

 • De huisstijl binnen de eigen organisatie is correct toegepast.
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende kaders, procedures en afspraken
 • De administratie is op orde

Vernieuwen en verbeteren

 • input is geleverd aan de verbetering van de (eigen) werkprocessen binnen de organisatie
 • Kennisdeling is geborgd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen
 • Maakt realistische inschattingen van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Stemt eigen planning af op relevante werkzaamheden van anderen
 • Realiseert de randvoorwaarden om de gewenste producten/diensten te kunnen leveren
 • Kiest een aanpak en gedragsstijl die bij de situatie past
 • Beweegt mee met de wensen van de klant en stelt daarin ook zijn/haar grenzen

Omgeving

 • Probeert de vraag van de klant en de mogelijkheden van de leverancier scherp te krijgen
 • Gaat na of hij/zij de vraag van de ander goed heeft begrepen
 • Houdt in de uitvoering zoveel mogelijk rekening met de wensen en belangen van de klant
 • Is helder in wat wel en wat niet kan
 • Biedt de klant alternatieven als een bepaalde vraag/wens niet direct kan worden beantwoord/gehonoreerd
 • Vraagt na afronding of de klant tevreden is

Bedrijfsvoering

 • Bewaakt de gemaakte afspraken en zorgt dat deze worden nagekomen
 • Geeft tijdig aan als een bepaalde afspraak niet kan worden nagekomen
 • Is transparant over de voortgang van de activiteiten

Vernieuwen en verbeteren

 • Leert van eigen ervaring en fouten
 • Weet nieuwe kennis en inzichten snel eigen te maken
 • Vraagt actief feedback op geleverde producten en diensten

Competenties

 • flexibiliteit
 • klantgerichtheid
 • luisteren
 • plannen en organiseren
 • voortgangscontrole
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Geen/enige relevante ervaring

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • VMBO, MBO

 

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • VMBO: relevant voor het aandachtsgebied / de deeldiscipline
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied / de deeldiscipline

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Luisteren
 • Klantgerichtheid
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Geen/enige relevante ervaring

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • VMBO, MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • VMBO: relevant voor het aandachtsgebied / de deeldiscipline
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied / de deeldiscipline

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Luisteren
 • Klantgerichtheid
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

 • Enige relevante ervaring en succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO

 

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied / de deeldiscipline

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Luisteren
 • Klantgerichtheid
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Enige relevante ervaring en succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied / de deeldiscipline

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Luisteren
 • Klantgerichtheid
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • ondersteunt diverse reguliere en standaard communicatie activiteiten administratief en logistiek van aard
 • beperkte mate van zelfstandigheid

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van communicatie
 • bijdragen aan het verzorgen van (interne) communicatie- en informatievoorziening
 • administratieve bijdragen aan de totstandkoming/aanpassing van voorlichtingsmiddelen, publicaties, infobulletins etc.
 • bijgehouden (deel-) administraties/bestanden
 • informatie verstrekt uit (digitale) informatiebronnen
 • (detail)vragen verzameld en doorgeleid naar betreffende (beleids)afdelingen of andere instanties
 • behoefte aan informatiemateriaal gesignaleerd

Speelruimte/Kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid en op de naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis op het gebied van communicatie
 • kennis van en inzicht in de toepassing van de voorlichtings-middelen (methoden en technieken).
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het accuraat leveren van informatie/gegevens en in het klantgericht te woord staan van derden
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Contacten

 • verstrekken van informatie en beantwoorden van eenvoudige procedure inhoudelijke vragen in het kader van voorlichting en/of aangaande voortgang, standaard procedures e.d.
 • uitwisselen van informatie t.b.v. toelichting van gegevens aan derden
 • daarbij is sprake van onderling verschillende verhoudingen

Funtietypering

32232 33222 22 22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • ondersteunt naar aard en inhoud verscheidene en uiteenlopendecommunicatie activiteiten administratief en logistiek van aard
 • redelijke mate van zelfstandigheid

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van communicatie
 • logistiek ondersteunende communicatie activiteiten uitgevoerd, knelpunten gesignaleerd en oplossingen aangedragen
 • informatie verstrekt uit (digitale) informatiebronnen
 • (detail)vragen verzameld en doorgeleid naar betreffende (beleids)afdelingen of andere instanties  
 • (inhoudelijke) bijdragen aan de totstandkoming/aanpassing van voorlichtingsmiddelen, publicaties, infobulletins etc.
 • diverse administraties/bestanden bijgehouden

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie t.a.v. een gevarieerdheid van gegevens een belangrijke rol speelt
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis op het gebied van communicatie
 • kennis van en inzicht in de toepassing van de voorlichtingsmiddelen (methoden en technieken).
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het accuraat leveren van informatie/gegevens en in het klantgericht te woord staan van derden
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Contacten

 • verstrekken van informatie en beantwoorden van eenvoudige procedure inhoudelijke vragen in het kader van voorlichting en/of aangaande voortgang, standaard procedures e.d.
 • uitwisselen van informatie t.b.v. toelichting van gegevens aan derden
 • daarbij is sprake van onderling verschillende verhoudingen

Functietypering

32232 33223 32 32 (35)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • ondersteunt naar aard en inhoud verscheidene en uiteenlopende communicatie activiteiten
 • redelijke mate van zelfstandigheid

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van communicatie
 • informatie aan gebruikers, burgers, bedrijven en instellingen verstrekt
 • (detail)vragen verzameld en doorgeleid naar betreffende (beleids)afdelingen of andere instanties
 • (inhoudelijke) bijdragen aan de totstandkoming/aanpassing van voorlichtingsmiddelen, publicaties, infobulletins etc.
 • organisatorisch ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd bij de uitvoering van (grootschalige) communicatie activiteiten
 • knelpunten en informatiebehoeften gesignaleerd en daarvoor oplossingen aangedragen

Speelruimte/ kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie t.a.v. een gevarieerdheid van gegevens en gebruikerswensen een belangrijke rol speelt
 • beoordeling van ondersteunende organisatorische communicatie activiteiten op overeenstemming op vooraf gestelde normen, criteria of specificaties

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis op het gebied van communicatie
 • kennis van en inzicht in de toepassing van de voorlichtingsmiddelen (methoden en technieken).
 • inzicht in organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het interpreteren en het schriftelijk en mondeling beantwoorden van vragen

Contacten

 • maken van afspraken over communicatie activiteiten waarbij sprake is van verschillende belangen
 • uitwisselen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32232 33233 33 33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • (coördinatie van) organiseert van naar aard en inhoud verscheidene en meer complexe communicatie activiteiten
 • grote mate van senioriteit en zelfstandigheid

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van communicatie
 • informatie aan gebruikers, burgers, bedrijven en instellingen verstrekt
 • (detail)vragen verzameld en doorgeleid naar betreffende (beleids)afdelingen of andere instanties
 • (inhoudelijke) bijdragen aan de totstandkoming/aanpassing van voorlichtingsmiddelen, publicaties, infobulletins etc.
 • organisatorische(ondersteunende) werkzaamheden uitgevoerd bij de uitvoering van grootschalige dan wel meer complexe communicatie activiteiten
 • met in- en externe partijen organisatie van communicatie activiteiten afgestemd
 • knelpunten en informatiebehoeften gesignaleerd en daarvoor oplossingen aangedragen

Speelruimte/kaders

 • wet- en regelgeving, procedures, werkprocessen en afspraken
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie t.a.v. een gevarieerdheid van gegevens en gebruikerswensen een belangrijke rol speelt
 • beoordeling van georganiseerde (ondersteunende) communicatie activiteiten op overeenstemming op vooraf gestelde normen, criteria of specificaties

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis op het gebied van communicatie
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het interpreteren en het schriftelijk en mondeling beantwoorden van vragen
 • communicatieve en organiserende vaardigheden

Contacten

 • maken van afspraken over(georganiseerde) communicatie activiteiten waarbij sprake is van verschillende belangen
 • verkrijgen van afstemming over de toe te passen werkwijze (bij te leveren diensten) en communicatie-mogelijkheden