Medewerker Communicatie

Verricht ondersteunende of operationele werkzaamheden ten behoeve van de communicatie en heeft op dit onderwerp een signaalfunctie

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 5 Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8
FUWASYS

22222 22222 22 22 (28)

 

32232 33222 22 22 (32)

 

32232 33223 32 32 (35)

 

32232 33233 33 33 (38)

 

Algemene omschrijving

·   ondersteunt diverse reguliere en standaard communicatie activiteiten administratief en logistiek van aard

·   beperkte mate van zelfstandigheid

·   ondersteunt naar aard en inhoud verscheidene en uiteenlopende communicatie activiteiten administratief en logistiek van aard

·   redelijke mate van zelfstandigheid

·   ondersteunt naar aard en inhoud verscheidene en uiteenlopende communicatie activiteiten

·   redelijke mate van zelfstandigheid

 

·   (coördinatie van) organiseert van naar aard en inhoud verscheidene en meer complexe communicatie activiteiten

·   grote mate van senioriteit en zelfstandigheid

Resultaten
Ondersteuning ten behoeve van communicatie

·   bijdragen aan het verzorgen van (interne) communicatie- en informatievoorziening

·   administratieve bijdragen aan de totstandkoming/aanpassing van voorlichtingsmiddelen, publicaties, infobulletins etc.

·   bijgehouden (deel-) administraties/bestanden

·   informatie verstrekt uit (digitale) informatiebronnen

·   (detail)vragen verzameld en doorgeleid naar betreffende (beleids)afdelingen of andere instanties

·   behoefte aan informatiemateriaal gesignaleerd

·   logistiek ondersteunende communicatie activiteiten uitgevoerd, knelpunten gesignaleerd en oplossingen aangedragen

·   informatie verstrekt uit (digitale) informatiebronnen

·   (detail)vragen verzameld en doorgeleid naar betreffende (beleids)afdelingen of andere instanties

·   (inhoudelijke) bijdragen aan de totstandkoming/aanpassing van voorlichtingsmiddelen, publicaties, infobulletins etc.

·   diverse administraties/bestanden bijgehouden

·   informatie aan gebruikers, burgers, bedrijven en instellingen verstrekt

·   (detail)vragen verzameld en doorgeleid naar betreffende (beleids)afdelingen of andere instanties

·   (inhoudelijke) bijdragen aan de totstandkoming/aanpassing van voorlichtingsmiddelen, publicaties, infobulletins etc.

·   organisatorisch ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd bij de uitvoering van (grootschalige) communicatie activiteiten

·   knelpunten en informatiebehoeften gesignaleerd en daarvoor oplossingen aangedragen

·   informatie aan gebruikers, burgers, bedrijven en instellingen verstrekt

·   (detail)vragen verzameld en doorgeleid naar betreffende (beleids)afdelingen of andere instanties

·   (inhoudelijke) bijdragen aan de totstandkoming/aanpassing van voorlichtingsmiddelen, publicaties, infobulletins etc.

·   organisatorische (ondersteunende) werkzaamheden uitgevoerd bij de uitvoering van grootschalige dan wel meer complexe communicatie activiteiten

·   met in- en externe partijen organisatie van communicatie activiteiten afgestemd

·   knelpunten en informatiebehoeften gesignaleerd en daarvoor oplossingen aangedragen

Speelruimte / Kaders

·   algemene werkafspraken, regels en voorschriften

·   keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens

·   beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid en op de naleving van regels en afspraken alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden

·   algemene werkafspraken, regels en voorschriften

·   keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie t.a.v. een gevarieerdheid van gegevens een belangrijke rol speelt

·   beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden

·   algemene werkafspraken, regels en voorschriften

·   keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie t.a.v. een gevarieerdheid van gegevens en gebruikerswensen een belangrijke rol speelt

·   beoordeling op de kwaliteit van ondersteunende organisatorische communicatie activiteiten op overeenstemming met vooraf gestelde normen, criteria of specificaties

·   wet- en regelgeving, procedures, werkprocessen en afspraken

·   keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie t.a.v. een gevarieerdheid van gegevens en gebruikerswensen een belangrijke rol speelt

·   beoordeling van georganiseerde (ondersteunende) communicatie activiteiten op overeenstemming op vooraf gestelde normen, criteria of specificaties

Kennis & Vaardigheid

·   vaktechnische kennis op het gebied van communicatie

·   kennis van en inzicht in de toepassing van de voorlichtings-middelen (methoden en technieken).

·   inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in het accuraat leveren van informatie/gegevens en in het klantgericht te woord staan van derden

·   goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

·   vaktechnische kennis op het gebied van communicatie

·   kennis van en inzicht in de toepassing van de voorlichtingsmiddelen (methoden en technieken).

·   inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in het accuraat leveren van informatie/gegevens en in het klantgericht te woord staan van derden

·   goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

·   theoretische en vaktechnische kennis op het gebied van communicatie

·   theoretisce kennis van en inzicht in de toepassing van de voorlichtingsmiddelen (methoden en technieken).

·   inzicht in organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in het interpreteren en het schriftelijk en mondeling beantwoorden van vragen

 

·   theoretische en vaktechnische kennis op het gebied van communicatie

·   inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in het interpreteren en het schriftelijk en mondeling beantwoorden van vragen

·   communicatieve en organiserende vaardigheden

Contacten

·   verstrekken van informatie en beantwoorden van eenvoudige procedure inhoudelijke vragen in het kader van voorlichting en/of aangaande voortgang, standaard procedures e.d.

·   uitwisselen van informatie t.b.v. toelichting van gegevens aan derden

·   daarbij is sprake van onderling verschillende verhoudingen

·   verstrekken van informatie en beantwoorden van eenvoudige procedure inhoudelijke vragen in het kader van voorlichting en/of aangaande voortgang, standaard procedures e.d.

·   uitwisselen van informatie t.b.v. toelichting van gegevens aan derden

·   daarbij is sprake van onderling verschillende verhoudingen

·   maken van afspraken over communicatie activiteiten waarbij sprake is van verschillende belangen

·   uitwisselen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·   maken van afspraken over (georganiseerde) communicatie activiteiten waarbij sprake is van verschillende belangen

·   verkrijgen van afstemming over de toe te passen werkwijze (bij te leveren diensten) en communicatie-mogelijkheden