Medewerker Communicatie

Verricht ondersteunende of operationele werkzaamheden ten behoeve van de communicatie en heeft op dit onderwerp een signaalfunctie

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Ondersteunende communicatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens opdracht / instructie
 • Procesco√∂rdinatie (traffic) van communicatieproducten is verricht volgens (klant) aanvraag
 • Publieksvragen en/of interne communicatieopdrachten zijn afgehandeld volgens de regelgeving / procedures
 • Informatie/stukken zijn op de juiste media geplaatst volgens de geldende regels en huisstijl
 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen
 • Maakt realistische inschattingen van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Stemt eigen planning af op relevante werkzaamheden van anderen
 • Realiseert de randvoorwaarden om de gewenste producten/diensten te kunnen leveren
 • Plannen en organiseren
 • Kiest een aanpak en gedragsstijl die bij de situatie past
 • Beweegt mee met de wensen van de klant en stelt daarin ook zijn/haar grenzen
 • Flexibiliteit

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Producten zijn gerealiseerd conform afspraken met de klant en de leveranciers.
 • Informatie aan in- en externen is op juiste wijze en begrijpelijke wijze verstrekt
 • Signalen zijn tijdig en juist opgepakt
 • Probeert de vraag van de klant en de mogelijkheden van de leverancier scherp te krijgen
 • Gaat na of hij/zij de vraag van de ander goed heeft begrepen
 • Luisteren
 • Houdt in de uitvoering zoveel mogelijk rekening met de wensen en belangen van de klant
 • Is helder in wat wel en wat niet kan
 • Biedt de klant alternatieven als een bepaalde vraag/wens niet direct kan worden beantwoord/gehonoreerd
 • Vraagt na afronding of de klant tevreden is
 • Klantgerichtheid

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De huisstijl binnen de eigen organisatie is correct toegepast.
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende kaders, procedures en afspraken
 • De administratie is op orde
 • Bewaakt de gemaakte afspraken en zorgt dat deze worden nagekomen
 • Geeft tijdig aan als een bepaalde afspraak niet kan worden nagekomen
 • Is transparant over de voortgang van de activiteiten
 • Voortgangscontrole

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • input is geleverd aan de verbetering van de (eigen) werkprocessen binnen de organisatie
 • Kennisdeling is geborgd
 • Leert van eigen ervaring en fouten
 • Weet nieuwe kennis en inzichten snel eigen te maken
 • Vraagt actief feedback op geleverde producten en diensten
 • Zelfontwikkeling