Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Toezicht is uitgevoerd conform opdracht
 • Toezichtvormen zijn gedragen en passen binnen de agenda van de opdrachtgever
 • Toezichtactiviteiten zijn geïnitieerd conform gestelde prioriteiten

Omgeving

 • Partijen binnen en buiten de organisatie zijn effectief ingeschakeld
 • Heeft een relevant netwerk
 • Toezicht en -adviezen zijn vanuit verschillende expertises met elkaar verbonden
 • Signalen vanuit het veld zijn effectief doorgeleid naar Beleid
 • Is gezaghebbend op het eigen vakgebied (geldt alleen voor de specialist)

Bedrijfsvoering

 • Toezichtactiviteiten zijn conform wet- en regelgeving, de geldende kaders en afspraken uitgevoerd
 • Toezichtactiviteiten zijn gerealiseerd conform opdracht en/of jaarplan
 • Realisatie van projecten is conform plan van aanpak
 • De ingeschakelde medewerkers zijn inhoudelijk juist aangestuurd
 • De ingeschakelde medewerkers zijn gemotiveerd

Vernieuwen en verbeteren

 • Vakkennis is up to date en kennisdeling is geborgd
 • Vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, producten en oplossingen zijn geleverd
 • Benodigde begeleiding is gegeven

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Vormt zich een mening op basis van informatie, dossierkennis, argumenten en afwegingen
 • Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende opvattingen en onzekerheden
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn standpunt
 • Initieert op basis van ontwikkelingen een visie op de toekomst van het eigen toezichtgebied
 • Toont een duidelijke zienswijze ten aanzien van het toezichtvak en legt verbinding tussen verschillende toezichtgebieden of binnen een toezichtgebied

Omgeving

 • Partijen binnen en buiten de organisatie worden waar nodig ingeschakeld
 • Is op de hoogte van recente ontwikkelingen en trends op het eigen toezichtgebied en in de samenleving en draagt deze uit
 • Signaleert belangrijke politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt signalen naar het eigen werk 
 • Neemt in lastige situaties zijn verantwoordelijkheid
 • Neemt een onafhankelijk standpunt in als de situatie daarom vraagt
 • Treedt zo nodig buiten de gebaande paden om het doel te bereiken
 • Informeert belanghebbenden hierover

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en anderen
 • Maakt realistische inschattingen van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Adviseert over de juiste, inhoudelijke randvoorwaarden om tot gewenste resultaten te komen
 • Signaleert en communiceert tijdig afwijkingen en komt met mogelijke oplossingen en/of alternatieven
 • Motiveert medewerkers door een gemeenschappelijk doel voor ogen te stellen en zet de medewerkers in op hun kwaliteiten ten behoeve van het te realiseren doel
 • Verkent en onderzoekt waar samenhang en samenwerking mogelijk is, en faciliteert deze

Vernieuwen en verbeteren

 • Initieert processen en creëert een omgeving waarin nieuwe methoden en werkwijzen een kans krijgen
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan
 • Durft te experimenteren en is niet bang voor af en toe een mislukking
 • Inspireert en begeleidt medewerkers in hun vakontwikkeling

Competenties

 • aansturen groep
 • creativiteit
 • durf
 • omgevingsbewustzijn
 • oordeelsvorming
 • plannen en organiseren
 • visie

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • langjarige en meervoudige / brede ervaring (o.a. meer inspectiediensten,   -sectoren, beleid, uitvoering) en succesvol
 • ervaring met toezicht danwel opsporing en/of ervaring relevant voor de sector én voor het aandachtsveld
 • succesvol in het leiden van een (project)team, in coördineren of aansturen van complexe/ politiek of bestuurlijk gevoelige/ interdepartementale toezichts- en/of opsporingstrajecten

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO: relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector of het aandachtsveld
 • wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's;
 • ruime of diepgaande / specialistische kennis van relevante wet- en regel-geving;
 • kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen van (innovatieve) methoden en technieken voor toezicht en opsporing
Overige kennis en vaardigheden
 • leiden van een team;
 • aansturen van complexe en politiek of bestuurlijk gevoelige projecten of processen

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Oordeelsvorming
 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Durf
 • Plannen en organiseren
 • Aansturen groep
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • langjarige en meervoudige / brede ervaring (o.a. meer inspectie-diensten, - sectoren, beleid, uitvoering) en succesvol;
 • ervaring met toezicht danwel opsporing en/of ervaring relevant voor de sector én voor het aandachtsveld;
 • succesvol in het leiden van een (project)team, in coördineren of aansturen van complexe/ politiek of bestuurlijk gevoelige/ interdepartementale toezichts- en/of opsporingstrajecten

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO: relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector of het aandachtsveld
 • wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's;
 • ruime of diepgaande / specialistische kennis van relevante wet- en regel-geving;
 • kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen van (innovatieve) methoden en technieken voor toezicht en opsporing
Overige kennis en vaardigheden
 • leiden van een team;
 • aansturen van complexe en politiek of bestuurlijk gevoelige projecten of processen

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Oordeelsvorming
 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Durf
 • Plannen en organiseren
 • Aansturen groep
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • langjarige en meervoudige / brede ervaring (o.a. meer inspectie-diensten, - sectoren, beleid, uitvoering) en succesvol;
 • ervaring met toezicht danwel opsporing en/of ervaring relevant voor de sector én voor het aandachtsveld;
 • succesvol in het leiden van een (project)team, in coördineren of aansturen van complexe/ politiek of bestuurlijk gevoelige/ interdepartementale toezichts- en/of opsporingstrajecten

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO: relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector of het aandachtsveld
 • wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's;
 • ruime of diepgaande / specialistische kennis van relevante wet- en regel-geving;
 • kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen van (innovatieve) methoden en technieken voor toezicht en opsporing
Overige kennis en vaardigheden
 • leiden van een team;
 • aansturen van complexe en politiek of bestuurlijk gevoelige projecten of processen

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Oordeelsvorming
 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Durf
 • Plannen en organiseren
 • Aansturen groep
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • coördinatie, verbinding en aansturing (en realisering) van multidisciplinaire, complexe toezichtprocessen/programma’s op een belangrijk (inter-)nationaal of onderzoeksrelevant specialistisch toezichtgebied
 • tactisch/strategisch karakter, waarbij eigen afweging wordt gevergd binnen gestelde (inter-) nationale context van protocollen/richtlijnen die het eigen (deel)toezichtgebied overstijgen
 • directe invloed op ontwikkeling van strategisch(e)  toezichtbeleid en/of -doelstellingen
 • sprake van inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van inspecteurs op verschillende complexe (deel)toezichtgebieden

Resultaten

 • coördinatie van toezicht op de kwaliteit, uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving op een breed (deel-)toezichtgebied
 • deelgenomen en sturing gegeven aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten
 • opgesteld inspectieplan met een vertaling en interpretatie van problematiek/ onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke, multidisciplinaire en complexe vraagstellingen
 • inspecties gecoördineerd met specifieke diepgaande problematiek (aanpak, methoden, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen) die een politiek, maatschappelijk gevoelig raakvlak kunnen hebben
 • als adviseur/onderhandelaar deelgenomen met beperkt mandaat aan bestuurlijk overleg met regionale overheden, instellingen en bedrijven
 • ontwikkelingen onderkend en vertaald naar beleidsvoorstellen
 • voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht
 • inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het toezichtgebied
 • zorg gedragen voor opgestelde evaluatierapporten

Speelruimte / Kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (toezicht)doelstellingen
 • wijze van coördinatie, werkwijzen en inhoud van te leveren toezichtresultaten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie en bruikbaarheid van toezichtresultaten en bijdragen toezichtbeleid
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

 • brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen toezichtgebied en inzicht in aanpalende toezichtgebieden
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen (deel-)toezichtgebied
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van toezichtbeleid, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig vorm geven en uitvoeren van toezichtactiviteiten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het omgaan met belangentegenstellingen tussen de toezichtinstanties en overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van toezichtresultaten
 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid, -producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

Functietypering

45444 45544 44 44 (59)

Schaal 14

Algemene omschrijving

 • coördinatie, verbinding en aansturing, integreren en realiseren van multidisciplinaire, complexetoezichtprocessen/programma’s op een belangrijk (inter-)nationaal of onderzoeksrelevant zeer specialistisch toezichtgebied
 • tactisch/strategisch karakter, waarbij eigen afweging wordt gevergd binnen de gestelde  (inter-)nationale context van protocollen/richtlijnen, die het eigen (deel)toezichtgebied overstijgen 
 • sterk verweven zijn met het strategisch beleid
 • richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling en realisatie van strategisch(e) toezichtbeleid en/of -doelstellingen
 • sprake van inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van inspecteurs op verschillende zeer complexe (deel)toezichtgebieden 
 • veelheid van verschillende autonome overlegpartners

Resultaten

 • coördinatie van toezicht op de kwaliteit, uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving op een zeer complex en breed toezichtgebied
 • sturing gegeven aan gezamenlijke brede acties met andere inspectiediensten
 • opgesteld inspectieplan met een vertaling en
 • interpretatie van problematiek/onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke, multidisciplinaire en zeer complexe vraagstellingen
 • inspecties gecoördineerd met specifieke diepgaande problematiek (aanpak, methoden, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen) die een politiek, maatschappelijk gevoelig raakvlak hebben
 • als adviseur/onderhandelaar deelgenomen met vergaand mandaat aan zwaarste vormen van bestuurlijk overleg met regionale overheden, instellingen en bedrijven
 • ontwikkelingen onderkend en vertaald naar (strategische) beleidsvoorstellen
 • voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht
 • inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het totale toezichtgebied
 • zorg gedragen voor opgestelde evaluatierapporten met zeer complexe problematiek 

Speelruimte/ Kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (toezicht)doelstellingen
 • wijze van coördinatie,ontwikkeling van toezichtbeleid en realisatie van strategische toezichtresultaten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie en bruikbaarheid van toezichtresultaten bijdragen aan de ontwikkeling strategisch beleid
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

 • brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen en aanpalende toezichtgebied en inzicht in aanpalende toezichtgebieden
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen (deel-)toezichtgebied
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van toezichtbeleid, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig vorm geven en uitvoeren van toezichtactiviteiten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het omgaan met belangentegenstellingen tussen de toezichtinstanties en overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van toezichtresultaten
 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid, -producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

Functietypering

45445 45545 44 45 (62)

Schaal 15

Algemene omschrijving

 • coördinatie, verbinding en aansturing, integreren en realiseren van multidisciplinaire, complexe toezichtprocessen/programma’s op een belangrijk (inter-)nationaal of onderzoeksrelevant zeer specialistisch en complex toezichtgebied
 • tactisch/strategisch karakter, waarbij eigen afweging wordt gevergd binnen de gestelde  (inter-)nationale context van protocollen/richtlijnen, die het eigen (deel)toezichtgebied overstijgen
 • strategische en gevoelige vraagstukken op maatschappelijk en/of politiek-bestuurlijk toezichtgebied
 • fundamentele invloed op ontwikkeling en realisatie van strategisch(e) toezichtbeleid en/of    -doelstellingen
 • sprake van inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van inspecteurs op verschillende zeer complexe en gevoelige (deel)toezichtgebieden
 • veelheid van verschillende autonome overlegpartners

Resultaten

 • coördinatie van toezicht op de kwaliteit, uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving op een complex en breed (deel-)toezichtgebied
 • sturing gegeven aan gezamenlijke bredeacties  met andere inspectiediensten met een maatschappelijk en politiek gevoelig karakter
 • opgesteld inspectieplan met een vertaling en interpretatie van problematiek/ onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke, multidisciplinaireen complexe fundamentele vraagstellingen
 • inspecties gecoördineerd met zeer complexe specifieke diepgaande problematiek (aanpak, methoden, organisatie, samenwerkings-verbanden, mensen, middelen) die een politiek, maatschappelijk gevoelig raakvlak hebben
 • als adviseur/onderhandelaar deelgenomen met vergaand mandaat aan zwaarste vormen van bestuurlijk overleg met regionale overheden, instellingen en bedrijven
 • voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht met maatschappelijk en politiek zeer gevoelig karakter
 • inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het totale toezichtgebied
 • zorg gedragen voor opgestelde evaluatierapporten met een complexe maatschappelijk en politiek gevoelige problematiek

Speelruimte/ Kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (toezicht)doelstellingen
 • wijze van coördinatie, ontwikkeling van toezichtbeleid en realisatie van strategische toezichtresultaten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid, integratie en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed
 • beoordeling op de fundamentele beïnvloeding van de ontwikkeling en realisatie strategisch toezichtbeleid
 • inspelen op maatschappelijke en/of politiek bestuurlijke toezichtontwikkelingen met (inter)nationale reikwijdte 

Kennis & Vaardigheid 

 • brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen en aanpalende toezichtgebieden.
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen (deel-)toezichtgebied
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategisch(e) toezichtbeleid, -adviezen en -resultaten
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig vorm geven en uitvoeren van toezichtactiviteiten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het omgaan met belangentegenstellingen tussen de toezichtinstanties en overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van toezichtresultaten
 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid, -producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders bij het ontwikkelen en realiseren van strategische toezichtdoelstellingen om deze uit te dragen en te verdedigen