Coördinerend / Specialistisch Inspecteur

Coördineert en verbindt meerdere toezichtvormen en realiseert integraal toezicht en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 13 Schaal 14 Schaal 15
FUWASYS

44444 44444 44 44 (56)

45444 45544 44 44 (59)

45445 45545 44 45 (62)

Algemene omschrijving

·   coördinatie, verbinding en aansturing (en realisering) van multidisciplinaire, complexe toezichtprocessen/programma’s op een belangrijk (inter-)nationaal of onderzoeksrelevant specialistisch toezichtgebied

·   tactisch/strategisch karakter, waarbij eigen afweging wordt gevergd binnen gestelde (inter-) nationale context van protocollen/richtlijnen die het eigen (deel)toezichtgebied overstijgen

·   directe invloed op ontwikkeling van strategisch(e)  toezichtbeleid en/of -doelstellingen

·   sprake van inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van inspecteurs op verschillende complexe (deel)toezichtgebieden

·   coördinatie, verbinding en aansturing, integreren en realiseren van multidisciplinaire, complexe toezichtprocessen/programma’s op een belangrijk (inter-)nationaal of onderzoeksrelevant zeer specialistisch toezichtgebied

·   tactisch/strategisch karakter, waarbij eigen afweging wordt gevergd binnen de gestelde  (inter-)nationale context van protocollen/richtlijnen, die het eigen (deel)toezichtgebied overstijgen

·   sterk verweven zijn met het strategisch beleid

·   richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling en realisatie van strategisch(e) toezichtbeleid en/of -doelstellingen

·   sprake van inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van inspecteurs op verschillende zeer complexe (deel)toezichtgebieden

.   veelheid van verschillende autonome overlegpartners

·   coördinatie, verbinding en aansturing, integreren en realiseren van multidisciplinaire, complexe toezichtprocessen/programma’s op een belangrijk (inter-)nationaal of onderzoeksrelevant zeer specialistisch en complex toezichtgebied

·   tactisch/strategisch karakter, waarbij eigen afweging wordt gevergd binnen de gestelde  (inter-)nationale context van protocollen/richtlijnen, die het eigen (deel)toezichtgebied overstijgen

·   strategische en gevoelige vraagstukken op maatschappelijk en/of politiek-bestuurlijk toezichtgebied

·   fundamentele invloed op ontwikkeling en realisatie van strategisch(e) toezichtbeleid en/of    -doelstellingen

·   sprake van inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van inspecteurs op verschillende zeer complexe en gevoelige (deel)toezichtgebieden

.   veelheid van verschillende autonome overlegpartners

Resultaten
toezicht

·   coördinatie van toezicht op de kwaliteit, uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving op een breed (deel-)toezichtgebied

·   deelgenomen en sturing gegeven aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten

·   opgesteld inspectieplan met een vertaling en interpretatie van problematiek/ onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke, multidisciplinaire en complexe vraagstellingen

·   inspecties gecoördineerd met specifieke diepgaande problematiek (aanpak, methoden, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen) die een politiek, maatschappelijk gevoelig raakvlak kunnen hebben

·   als adviseur/onderhandelaar deelgenomen met beperkt mandaat aan bestuurlijk overleg met regionale overheden, instellingen en bedrijven

·   ontwikkelingen onderkend en vertaald naar beleidsvoorstellen

·   voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht

·   inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het toezichtgebied

.   zorg gedragen voor opgestelde evaluatierapporten

·   coördinatie van toezicht op de kwaliteit, uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving op een zeer complex en breed toezichtgebied

·   sturing gegeven aan gezamenlijke brede acties met andere inspectiediensten

·   opgesteld inspectieplan met een vertaling en interpretatie van problematiek/onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke, multidisciplinaire en zeer complexe vraagstellingen

·   inspecties gecoördineerd met specifieke diepgaande problematiek (aanpak, methoden, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen) die een politiek, maatschappelijk gevoelig raakvlak hebben

·   als adviseur/onderhandelaar deelgenomen met vergaand mandaat aan zwaarste vormen van bestuurlijk overleg met regionale overheden, instellingen en bedrijven

·   ontwikkelingen onderkend en vertaald naar (strategische) beleidsvoorstellen

·   voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht

·   inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het totale toezichtgebied

.   zorg gedragen voor opgestelde evaluatierapporten met zeer complexe problematiek

·   coördinatie van toezicht op de kwaliteit, uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving op een zeer complex en breed toezichtgebied

·   sturing gegeven aan gezamenlijke brede acties  met andere inspectiediensten met een maatschappelijk en politiek gevoelig karakter

·   opgesteld inspectieplan met een vertaling en interpretatie van problematiek/ onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke, multidisciplinaire en complexe fundamentele vraagstellingen

·   inspecties gecoördineerd en sturing gegeven aan zeer complexe specifieke diepgaande problematiek (aanpak, methoden, organisatie, samenwerkings-verbanden, mensen, middelen) die een politiek, maatschappelijk gevoelig raakvlak hebben

·   als adviseur/onderhandelaar deelgenomen met vergaand mandaat aan zwaarste vormen van bestuurlijk overleg met regionale overheden, instellingen en bedrijven

·   voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht met maatschappelijk en politiek zeer gevoelig karakter

·   inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het totale toezichtgebied

·   zorg gedragen voor opgestelde evaluatierapporten met een complexe maatschappelijk en politiek gevoelige problematiek

Speelruimte / Kaders

·   strategische beleidslijnen en/of primaire (toezicht)doelstellingen

·   wijze van coördinatie, werkwijzen en inhoud van te leveren toezichtresultaten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie, kwaliteit en bruikbaarheid van toezichtresultaten en bijdragen aan het toezichtbeleid

.   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

·   strategische beleidslijnen en/of primaire (toezicht)doelstellingen

·   wijze van coördinatie, ontwikkeling van toezichtbeleid en realisatie van strategische toezichtresultaten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie, kwaliteit en bruikbaarheid van toezichtresultaten en bijdragen aan de ontwikkeling van strategisch beleid

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

·   strategische beleidslijnen en/of primaire (toezicht)doelstellingen

·   wijze van coördinatie, ontwikkeling van toezichtbeleid en realisatie van strategische toezichtresultaten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid, integratie en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed

·   beoordeling op de fundamentele beïnvloeding van de ontwikkeling en realisatie strategisch toezichtbeleid

.   inspelen op maatschappelijke en/of politiek bestuurlijke toezichtontwikkelingen met (inter)nationale reikwijdte

Kennis & Vaardigheid

·   brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen toezichtgebied en inzicht in aanpalende toezichtgebieden

·   inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen (deel-)toezichtgebied

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van toezichtbeleid, nieuwe ideeën en concepten

·   vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig vorm geven en uitvoeren van toezichtactiviteiten

·   brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen en aanpalende toezichtgebieden.

·   inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen (deel-)toezichtgebeid

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van toezichtbeleid, nieuwe ideeën en concepten

·   vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig vorm geven en uitvoeren van toezichtactiviteiten

·   brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen en aanpalende toezichtgebieden.

·   inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen (deel-)toezichtgebied

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategisch(e) toezichtbeleid, -adviezen en -resultaten

·   vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig vorm geven en uitvoeren van toezichtactiviteiten

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door het omgaan met belangentegenstellingen tussen de toezichtinstanties en overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van toezichtresultaten

.   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid, -producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

·   de contacten kenmerken zich door het omgaan met belangentegenstellingen tussen de toezichtinstanties en overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van toezichtresultaten

.   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid, -producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

·   de contacten kenmerken zich door het omgaan met belangentegenstellingen tussen de toezichtinstanties en overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van toezichtresultaten

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid, -producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

.   richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders bij het ontwikkelen en realiseren van strategische toezichtdoelstellingen om deze uit te dragen en te verdedigen