Coördinerend / Specialistisch Inspecteur

Coördineert en verbindt meerdere toezichtvormen en realiseert integraal toezicht en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Toezicht is uitgevoerd conform opdracht
 • Toezichtvormen zijn gedragen en passen binnen de agenda van de opdrachtgever
 • Toezichtactiviteiten zijn geïnitieerd conform gestelde prioriteiten
 • Vormt zich een mening op basis van informatie, dossierkennis, argumenten en afwegingen
 • Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende opvattingen en onzekerheden
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn standpunt
 • Oordeelsvorming
 • Initieert op basis van ontwikkelingen een visie op de toekomst van het eigen toezichtgebied
 • Toont een duidelijke zienswijze ten aanzien van het toezichtvak en legt verbinding tussen verschillende toezichtgebieden of binnen een toezichtgebied
 • Visie

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Partijen binnen en buiten de organisatie zijn effectief ingeschakeld
 • Heeft een relevant netwerk
 • Toezicht en -adviezen zijn vanuit verschillende expertises met elkaar verbonden
 • Signalen vanuit het veld zijn effectief doorgeleid naar Beleid
 • Is gezaghebbend op het eigen vakgebied (geldt alleen voor de specialist)
 • Partijen binnen en buiten de organisatie worden waar nodig ingeschakeld
 • Is op de hoogte van recente ontwikkelingen en trends op het eigen toezichtgebied en in de samenleving en draagt deze uit
 • Signaleert belangrijke politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt signalen naar het eigen werk
 • Omgevingsbewustzijn
 • Neemt in lastige situaties zijn verantwoordelijkheid
 • Neemt een onafhankelijk standpunt in als de situatie daarom vraagt
 • Treedt zo nodig buiten de gebaande paden om het doel te bereiken
 • Informeert belanghebbenden hierover
 • Durf

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Toezichtactiviteiten zijn conform wet- en regelgeving, geldende kaders, procedures en afspraken uitgevoerd
 • Toezichtactiviteiten zijn gerealiseerd conform opdracht en/of jaarplan
 • Realisatie van projecten is conform plan van aanpak
 • De ingeschakelde medewerkers zijn inhoudelijk juist aangestuurd
 • De ingeschakelde medewerkers zijn gemotiveerd
 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en anderen
 • Maakt realistische inschattingen van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Adviseert over de juiste, inhoudelijke randvoorwaarden om tot gewenste resultaten te komen
 • Plannen en organiseren
 • Signaleert en communiceert tijdig afwijkingen en komt met mogelijke oplossingen en/of alternatieven
 • Motiveert medewerkers, door een gemeenschappelijk doel voor ogen te stellen en zet de medewerkers in op hun kwaliteiten ten behoeve van het te realiseren doel
 • Verkent en onderzoekt waar samenhang en samenwerking mogelijk is, en faciliteert deze
 • Aansturen groep

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Vakkennis is up to date en kennisdeling is geborgd
 • Vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, producten en oplossingen zijn geleverd
 • Benodigde begeleiding is gegeven
 • Benodigde begeleiding is gegeven
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan
 • Durft te experimenteren en is niet bang voor af en toe een mislukking
 • Inspireert en begeleidt medewerkers in hun vakontwikkeling
 • Creativiteit