(Senior) Adviseur

Ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Adviesproducten (verkenningen, analyses, instrumenten) zijn getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid waarbij rekening is gehouden met politiek-maatschappelijke vraagstukken en agendasetting
 • Eigen aandachtsgebied in de politiek-bestuurlijke agenda-vorming /-setting is geborgd
 • Analyseert vraagstukken/problemen vanuit verschillende disciplines / invalshoeken / aandachtsgebieden en legt de juiste verbanden
 • Herkent belangen achter informatie(bronnen)
 • Signaleert knelpunten, mogelijkheden en potentiele risico’s binnen het eigen aandachtsgebied en komt met alternatieve oplossingen
 • Analyseren
 • Zet argumenten op het juiste moment in en houdt daarbij rekening met belangen van anderen
 • Stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep
 • Kent de positie van anderen en weet ook bij fundamentele verschillen de ander te overtuigen
 • Overtuigingskracht
 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen en gevoeligheden en krachtenvelden in de organisatie en handelt ernaar
 • Toetst binnen de eigen organisatie en bij derden draagvlak voor eigen ideeën en beslissingen
 • Oefent invloed uit op het juiste niveau en escaleert zonodig
 • Organisatiesensitiviteit

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Partijen binnen en buiten het departement/de overheid zijn effectief betrokken
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Ontwikkelingen op het eigen vakgebied en dossier zijn onderkend en verwerkt in de adviezen / producten
 • Is in staat mee te bewegen met de juiste partijen en belangen
 • Stemt de eigen gedragsstijl af op de situatie
 • Kiest een aanpak die past bij de situatie en gaat daar creatief mee om
 • Zoekt naar alternatieven bij weerstand en/of onverwachte omstandigheden
 • Flexibiliteit
 • Onderhoudt goede (in)formele contacten met alle relevante partijen
 • Benut de contacten op het juiste moment om eigen doelen te bereiken
 • Gebruikt het netwerk om problemen bespreekbaar te maken en adviezen / oplossingsmogelijkheden te toetsen
 • Netwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen zijn uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en andere afspraken
 • Producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen)
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang.
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen op van wat mogelijk is om doelen/planning te behalen
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd
 • Actieve kennisontwikkeling met betrekking tot de beleidscyclus is geborgd
 • Vernieuwde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen en producten zijn gerealiseerd d.m.v. plan-do-check-act-principe
 • Verspreidt en benut relevante (nieuwe) kennis en informatie
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s
 • Creativiteit