Assistent Medewerker Facilitair Management

Verricht facilitaire werkzaamheden of assisteert daarbij

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3
FUWASYS

11111 11112 12 11 (16)

 

22121 11112 12 11 (19)

 

22121 22112 22 21 (23)

 

Algemene omschrijving

·   op zichzelf staande routinematige facilitaire werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon zijn  uitgevoerd

·   werksituatie en werkproblematiek is bekend en de aanpak van de werkzaamheden staat vast

·   over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist

·   het gaat om werkzaamheden met een direct

waarneembaar effect en met zeer beperkte invloed op directe collega’s en klanten

·   met elkaar samenhangende facilitaire werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon zijn uitgevoerd en waarvoor  bij de uitvoering beoordeling is vereist

·   eenvoudige facilitaire ondersteuning en dienstverlening zijn geleverd op een afgebakend werkgebied

·   op verschillende eerder voorgekomen werksituaties is ingespeeld waarbij is teruggevallen op bekende aanpak

·   vaardigheid in het hanteren en/of bedienen van gereedschappen, materialen, eenvoudige elektrische apparaten, installaties, hulpmiddelen, schoonmaakmaterialen en -middelen

·   het gaat om werkzaamheden met een direct

waarneembaar effect en met zeer beperkte invloed op directe collega’s en klanten

·   met elkaar samenhangende facilitaire werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon zijn  uitgevoerd en waarvoor bij de uitvoering beoordeling is vereist

·   er is vrijheid om, na beoordeling van de situatie een keuze te maken uit meerdere bekende werkmogelijkheden

·   beslissingen over het gebruik en onderhoud van gereedschap e.d. en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden

·   vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht en daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·   uitwisselen en overdragen van informatie en /of klantgerichte dienstverlening

·   vaardigheid in het serveren, bedienen, bereiden van eenvoudige gerechten

·   het gaat om werkzaamheden met een direct waarneembaar effect en met zeer beperkte invloed op directe collega’s en klanten

 

Resultaten
Ondersteuning ten behoeve van facilitaire zaken

·   assistentie is verleend bij interne verhuizingen

·   eenvoudige boodschappen zijn gedaan

·   bezoekers zijn opgehaald en weggebracht

·   vergaderruimten zijn gereed gemaakt

·   eenvoudige storingen zijn verholpen

·   storingen zijn gemeld

·   gestandaardiseerde schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd

·   assistentie is verleend ten aanzien van til-, sjouw- en opruimwerkzaamheden o.a. bedrijfsrestaurant

·   facilitaire assistentie en dienstverlening is accuraat uitgevoerd volgens  opdracht en zonder schade

 

·   materialen zijn klaar gezet / gereed gemaakt en weer opgeruimd o.a. bij verhuizingen

·   grotere aantallen bezoekers zijn opgehaald en/of weggebracht

·   (vracht)auto’s, (keuken)apparaten en machines, bedrijfsrestaurant, vergaderruimten, e.d. zijn gebruiksgereed gemaakt

·   onderdelen (lampen, tonercassettes, e.d.) zijn verwisseld

·   eenvoudige verstoppingen, lekkages of stremmingen in leidingen zijn verholpen

·   assistentie is verleend bij tafels dekken en/of bij passend ‘aankleden’ bedrijfsrestaurant

·   afwas- en opruimwerkzaamheden o.a. in bedrijfsrestaurant zijn verricht

·   schoonmaakwerkzaamheden op meerdere locaties volgens werkafspraken zijn uitgevoerd

·   benodigde aanvulling van de voorraad of vervanging van materialen en middelen zijn tijdig signaleerd

·   eigen werkzaamheden zijn geregistreerd

·   assistentie is verleend  bij werkzaamheden van anderen, bijvoorbeeld door aanreiken, vasthouden, ondersteunen, e.d.

·   facilitaire assistentie en dienstverlening accuraat is uitgevoerd conform opdracht en zonder schade op een afgebakend werkgebied

 

·   bezoekers zijn ontvangen en doorverwezen

·   algemene informatie is verstrekt aan bezoekers

·   (inter)nationale gesprekken zijn afgehandeld,  telefoonnummers zijn opgezocht, gegevens over het telefoonverkeer (klachten, e.d.) zijn vastgelegd

·   pakjes en goederen zijn in ontvangst genomen en gemeld aan geadresseerden

·   minder eenvoudige technische onderhoudswerkzaamheden zijn verricht

·   gerechten, maaltijden en dranken zijn geserveerd in het bedrijfsrestaurant/ pand

·   lunches, ontvangsten, recepties en bijeenkomsten zijn begeleid

·   eenvoudige gerechten en snacks zijn bereid

·   schoonmaakdienstverlening is toegelicht en informatie is uitgewisseld naar aanleiding van bijzonderheden, wijzigingen in schoonmaaktaken of werkmethodes, noodzaak tot specialisatische reiniging, aanvullende instructies, specifiek geldende regelgeving, planningen, administratie, toegangssleutels, logboek, etc.

·   administratieve gegevens zoals het administratief vastleggen van verkopen en leveringen zijn verwerkt

·   facilitaire assistentie en dienstverlening is accuraat uitgevoerd conform opdracht en zonder schade op een afgebakend werkgebied

 

Speelruimte / Kaders

·   aanpak van het werk wordt opgedragen

·   over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist

·   gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader

·   beoordeling op accuratesse en klantgerichtheid bij de verleende assistentie en de uitvoering van de opgedragen facilitaire werkzaamheden

 

·   beslissen over de wijze van uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, het gebruik en onderhoud van gereedschap, materialen en middelen e.d. en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen

·   gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader

·   beoordeling op accuratesse en klantgerichtheid bij de verleende assistentie en de uitvoering van de opgedragen facilitaire werkzaamheden

·   er is vrijheid om, na beoordeling van de situatie een keuze te maken uit meerdere bekende werkmogelijkheden

·   beslissingen over het gebruik en onderhoud van gereedschap, materialen en middelen e.d. en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden

·   gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader

·   beoordeling op aanpak, voortgang, accuratesse en klantgerichtheid bij de verleende assistentie en de kwaliteit van de uitvoering van de opgedragen facilitaire werkzaamheden

Kennis & Vaardigheid

·   praktische kennis van de toepassingsmogelijkheden van eenvoudig te bedienen apparatuur, materialen, middelen en van regels, voorschriften en procedures die voor het eigen werkveld gelden

·   vaardigheid in het hanteren van materialen en hulpmiddelen bij de uitvoering van de werkzaamheden

·   praktische kennis van de toepassingsmogelijkheden van eenvoudig te bedienen apparatuur, materialen, middelen en van regels, voorschriften en procedures die voor het eigen werkveld gelden

·   vaardigheid in het hanteren en/of bedienen van gereedschappen, materialen, eenvoudige elektrische apparaten, installaties, hulpmiddelen

·   vaktechnische kennis en inzicht en daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in het serveren, bedienen, bereiden van eenvoudige gerechten

·   het hanteren en/of bedienen van gereedschappen, materialen, eenvoudige elektrische apparaten, installaties, hulpmiddelen

Contacten

·   eenrichtingsverkeer bij het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens of informatie

·   eenrichtingsverkeer bij het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens of informatie

·   uitwisselen en overdragen van informatie en /of klantgerichte dienstverlening