Managementondersteuner

Verricht organisatorische, secretariële en administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van het management en/of medewerkers van een organisatie-eenheid of project

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Ondersteuning is naar tevredenheid van de manager en/of medewerkers geleverd
 • Een juiste afhandeling van acties door manager en/of medewerkers is bewaakt
 • Vergaderingen, afspraken, bijeenkomsten zijn georganiseerd volgens afspraak
 • Verslagen/notulen, actielijsten, rapportages en correspondentie voldoen aan normen en afspraken
 • Informatie is juist en tijdig verwerkt in geautomatiseerde- en (archief-)systemen
 • Telefoon, e-mail, post is correct en tijdig afgehandeld
 • Vraagt door naar de wensen van manager en/of medewerkers, biedt ondersteuning of verwijst door naar het juiste loket of de juiste procedure
 • Maakt heldere afspraken en komt deze na
 • Vindt een balans tussen een dienstverlenende en assertieve houding
 • Klantgerichtheid
 • Bewaakt de naleving van afspraken, termijnen en routing
 • Handelt pro-actief en wijst anderen op tactvolle wijze op hun verantwoordelijkheden
 • Voortgangscontrole
 • Maakt een realistische inschatting van urgentie en belang van zaken
 • Houdt overzicht over de werkzaamheden en stelt prioriteiten
 • Schakelt snel tussen verschillende onderwerpen in een dynamische omgeving
 • Plannen en organiseren
 • Kiest een aanpak en gedragsstijl die past bij de situatie
 • Flexibiliteit

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Een netwerk binnen de eigen organisatie en extern met secretariaten is benut en onderhouden
 • Uitwisseling van informatie en actiepunten is tijdig en klantvriendelijk gerealiseerd
 • Is op de hoogte van wat speelt binnen de organisatie, kent de gevoeligheden en handelt daarnaar
 • Is zich bewust van (in)formele regels, belangen en posities relevant voor het werkterrein en handelt daarnaar
 • Organisatiesensitiviteit

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Er is een goed functionerend(e) secretariaat/ondersteuning
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende kaders, procedures en afspraken
 • Vertrouwelijkheid van informatie (personele en bedrijfsmatige) is geborgd
 • Maakt afspraken met collega’s over werkverdeling en vervanging
 • Communiceert interne afspraken naar manager en/of medewerkers
 • Staat collega’s bij waar nodig
 • Geeft collega’s opbouwende feedback
 • Samenwerken
 • Geeft vriendelijk doch helder de eigen (professionele) grenzen aan
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke informatie
 • Is niet te verleiden om vertrouwelijke informatie te misbruiken dan wel aan buitenstaanders te verschaffen
 • Integriteit

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen zijn geleverd aan verbetering/efficiency van de (logistieke) werkprocessen en resultaten
 • Leert van eigen ervaring en fouten
 • Maakt zich nieuwe kennis en inzichten snel eigen
 • Vraagt feedback op geleverde producten en diensten
 • Zelfontwikkeling