Medewerker Facilitair Management

Verricht facilitaire werkzaamheden, beheert en verleent diensten op het aandachtsgebied

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De klantvragen zijn effectief opgepakt, afgehandeld of doorgeleid en gevolgd
 • Organisatorische, technische, huishoudelijke en logistieke werkzaamheden en diensten zijn uitgevoerd conform opdracht
 • Gebreken en onvolkomenheden zijn gesignaleerd en effectief doorgeleid
 • Stelt prioriteiten, geeft realistische inschattingen van de werkzaam-heden, komt afspraken na en haalt deadlines
 • Onderneemt gericht acties en betrekt tijdig collega’s om het gestelde doel te bereiken.
 • Neemt beslissingen op basis van informatie en schaalt tijdig op
 • Signaleert actief knelpunten en kansen van de opdracht, koppelt tijdig terug en draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan
 • Resultaatgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Vragen van de klant zijn op adequate wijze vertaald naar een oplossing of actie
 • Juiste informatieverstrekking aan collega’s en/of begeleiding van externen is geleverd
 • Vragen zijn afgehandeld volgens afspraken (tijd en kwaliteit)
 • Signaleert en beoordeelt vragen, onderzoekt de wensen en behoeften van de klant en maakt een afweging
 • Achterhaalt informatie bij de juiste mensen en communiceert naar de betrokkenen
 • Zoekt (samen met de klant) naar passende oplossingen, bepaalt te ondernemen acties en/of verwijst door
 • Klantgerichtheid
 • Kiest aanpak en gedragsstijl passend bij de situatie
 • Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een aanpak die ook tot het gestelde doel leidt
 • Laat zich niet van de wijs brengen onder stressvolle omstandigheden
 • Flexibiliteit
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is
 • Ondersteunt directe collega’s bij hun werkzaamheden en ondersteunt en/of begeleidt externen
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende kaders, procedures en afspraken.
 • Informatie en gegevens zijn op de juiste wijze verwerkt en overgedragen
 • Werkzaamheden (ook van externen) zijn gecontroleerd en gevolgd
 • Bedrijfsmiddelen zijn zorgvuldig gebruikt en onderhouden en voldoen aan gestelde kwaliteitseisen
 • Controleert tussentijds de kwaliteit en voortgang van de werkzaam-heden van zichzelf, andere medewerkers en externen
 • Creëert voor zichzelf en anderen inzicht in de voortgang van zaken
 • Signaleert afwijkingen in planning en afspraken en stuurt zonodig bij of komt met voorstellen om bij te sturen
 • Voortgangscontrole
 • Maakt een realistische inschatting van urgentie en belang van zaken
 • Houdt overzicht over de werkzaamheden en stelt prioriteiten
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen zijn geleverd aan verbetering werkprocessen en administratieve procedures
 • Eigen kennis is actief gedeeld met anderen
 • Leert van eigen ervaringen en fouten
 • Past nieuwe ervaringen en kennis snel toe in de werksituatie
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen
 • Signaleert problemen op het hele facilitaire aandachtsgebied, rapporteert daarover en koppelt terug aan betreffende medewerkers
 • Zelfontwikkeling