Topmanager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel in het grotere geheel van de maatschappelijke opgave, beslist over de strategische richting van het eigen organisatieonderdeel en heeft richtinggevende invloed op de strategie van de overkoepelende organisatie.

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De (internationale) politieke agenda van het kabinet / de bewindslieden is vertaald naar een strategische visie en een beleids- en/of resultaatgericht uitvoeringsprogramma voor het eigen organisatie-onderdeel in het groter geheel van de maatschappelijke opgave en de organisatie-inrichting is hierop afgestemd.
 • Er is een overeengekomen integraal beeld over de maatschappelijke opgave, de doelstellingen, de resultaten en het functioneren van het eigen organisatie-onderdeel in verbinding met de relevante (maatschappelijke) partners.
 • Verwachtingen en afspraken over resultaten en over het functioneren van de organisatie zijn vastgesteld en gemonitoord op realisatie.
 • Ambtelijke top en/of bewindspersonen zijn effectief gepositioneerd en gefaciliteerd, oa. bij contacten met stakeholders en/of media.
 • Leiderschap in crisissituaties is getoond.
 • Input is geleverd voor de strategie van de overkoepelende organisatie
 • Onderkent, anticipeert op en adviseert over de relevantie van gebeurtenissen en situaties in de uitvoering en in het veld, die grote politieke of maatschappelijke afbreukrisico’s of kansen opleveren in relatie tot de maatschappelijke opgave.
 • Adviseert over (inter) nationale actuele politiek maatschappelijke / bestuurlijke vraagstukken in een langetermijn-perspectief aan de ambtelijke top / bewindspersonen. Vertaalt deze voor het eigen terrein en faciliteert
 • Onderkent het belang en anticipeert actief op relevante technologische/digitale ontwikkelingen en vertaalt deze naar de eigen organisatie en/of de realisatie van de maatschappelijke opgave
 • Bestuurssensitiviteit
 • Analyseert, weegt en beoordeelt complexe, soms tegenstrijdige, informatie
 • Ontwikkelt, mede op grond hiervan, scenario’s en weegt deze in het licht van relevante criteria tegen elkaar af en neemt besluiten op het eigen terrein
 • Houdt rekening en kan omgaan met onzekerheden, het slechten van paradoxen en het handelen op basis van inherent beperkte informa-tie of steeds nieuwe, aanvullende informatie
 • Initieert op eigen terrein de totstandkoming van visies, meerjaren-plannen en dergelijke op de maatschappelijke opgave en draagt bij aan de brede visie op de maatschappelijke opgave.
 • Conceptuele flexibiliteit
 • Werkt samen met anderen (binnen en buiten de organisatie), op verbindende wijze, aan de realisatie van de gestelde maatschappelijke doelen
 • Neemt de maatschappelijke opgave en de daartoe te bereiken concrete resultaten steeds als kompas voor zowel het eigen handelen als voor het aansturen, laten samenwerken, inspireren en beïnvloeden van (het handelen) van anderen en voor het inrichten van de eigen organisatie
 • Kijkt vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken en benut deze voor het verkrijgen van informatie, analyses, oplossingsrichtingen, sturing, steun en als meewerkend partner
 • Is in staat tot het initiëren, leiden en stimuleren van netwerken en co-creatie. Bouwt en onderhoudt contacten met mensen en partijen binnen en buiten de eigen organisatie die op korte en/of langere termijn kunnen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen
 • Gedeeld leiderschap
 • Weet effectief, eenduidig, zuiver (ten dienste van het algemeen belang) te blijven presteren onder druk, bij crisissituaties, tegenspel, tegenslag of teleurstelling
 • Maakt, ondanks de druk van binnen en/of buiten, de adequate afwegingen en stelt de juiste prioriteiten ten behoeve van het bereiken van een optimaal resultaat
 • Stressbestendigheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De missie, visie en strategie van het eigen organisatie-onderdeel en het domein worden helder en begrijpelijk in-en extern uitgedragen en zijn verbonden met de maatschappelijke opgave
 • Het krachtenveld is effectief beïnvloed ten dienste van de maatschappelijke opgave.
 • Er is een relevant en effectief (in-ter)nationaal netwerk, dat is onderhouden en benut
 • Met relevante partijen wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan de maatschappelijke opgave
 • Beleid en/of producten / diensten hebben geleid tot het gewenste resultaat in de organisatie, de politiek, het openbaar bestuur en de samenleving
 • Herkent signalen en maatschappelijke (w.o. technologische, digitale en innovatieve) ontwikkelingen, binnen en buiten de organisatie, zowel nationaal als internationaal, die relevant zijn voor het beleid / uitvoering / onderzoek / toezicht of voor de positie van de politieke / ambtelijke top
 • Onderkent de gevoelens en behoeften van anderen binnen en buiten de organisatie, zowel nationaal als internationaal en toont sensi-tiviteit voor diversiteit en inclusiviteit
 • Verplaatst zich in anderen en toont zich bewust van de invloed van het eigen handelen op anderenIs zich bewust van culturele verschillen, is in staat daar effectief mee om te gaan en weet in verschillende omgevingen resultaat te behalen
 • Is in staat (inter)nationale politieke en culturele maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen te begrijpen, te duiden en te benutten
 • Begrijpt digitale/technologische ontwikkelingen (o.a. automatisering, robotisering, dataficatie, etc.) vanuit verschillende perspectieven (veiligheid, juridisch, privacy, inclusiviteit, etc.), is in staat deze af te wegen en optimaal te benutten in dienst van de eigen organisatie en het realiseren van de (noodzakelijke veranderingen ten behoeve van) de maatschappelijke opgave
 • Omgevingsbewustzijn

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De bedrijfsvoerings(processen) zijn afgestemd op en staan ten dienste van het realiseren van de opgave in het primaire proces
 • Er is een goed functionerende, integrale planning-, control- en verantwoordingscyclus voor alle bedrijfsprocessen
 • Professioneel opdrachtgeverschap is getoond bij projecten en programma’s
 • Er wordt gehandeld conform Rijksbreed personeelsmanagement en toont hierin voorbeeldgedrag (zoals Visie op publiek leiderschap en het 5R-model)
 • Een stimulerend, innovatief en veilig werk-, leer- en ontwikkelklimaat is in het eigen organisatie-onderdeel aanwezig
 • Verschillende kennis, ervaring en ach-tergronden van medewerkers zijn optimaal benut
 • Komt tot effectieve en gedragen afspraken met de medezeggenschap
 • Werkt vanuit een gedragen visie integer, transparant, navolgbaar, inspirerend en bewust in dienst van het algemeen belang, de maatschappelijke opgave en de eigen organisatie (w.o. interne bedrijfsvoering) en laat dat in het dagelijks handelen zien
 • Toont realisatiekracht, laat zich niet afschrikken door tegenslagen, weerstand en bezwaren
 • Toont moed en durft grenzen te stellen
 • Toont empatie en zoekt samenwerking
 • Richt de organisatie in vanuit visie en organisatiedoelen en spreekt managementteam en medewerkers aan op resultaat-, ontwikkelings-, samenwerkingsgericht en kostenbewust werken
 • Geeft als publiek waardedrager, rolmodel en boegbeeld van de organisatie het voorbeeld: handelt zelf consequent volgens de kaders en regels van de eigen organisatie en integriteitsnormen, draagt deze op allerlei manieren uit en voelt zich verantwoordelijk en staat voor de eigen mensen
 • Maakt handig gebruik van nieuwste technologische/digitale ontwik-kelingen
 • Aansturen organisatie

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Het eigen organisatieonderdeel is aangesloten bij relevante maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en is in staat om de ontwikkelingen zo nodig te initiëren, te volgen en te benutten
 • Het eigen organisatieonderdeel vertoont voldoende veerkracht bij tegenslag en ingrijpende veranderingen
 • Kennis en ontwikkeling zijn geïnitieerd en benut voor het creëren van visie, strategieën en oplossingsrichtingen
 • (inter)nationale contacten worden benut om te verbeteren en te vernieuwen en kennis en ervaringen worden gedeeld
 • Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en neemt de tijd voor reflectie op eigen functioneren, het functioneren van de organisatie en het domein waarvoor je verantwoordelijk bent. Maakt de organisatie zo nodig los uit vaste patronen en staat open voor nieuwe zienswij-zen
 • Creëert en stimuleert een reflectief, veilig en positief lerend team- en organisatieklimaat met ruimte voor diversiteit en vervult hierin een voorbeeldrol
 • Heeft zelfinzicht en zoekt actief naar persoonlijke feedback en reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten en durft zich kwetsbaar op te stellen
 • Reflecteren