Strategisch Inspecteur

Ontwikkelt visies en strategieën, zoekt oplossingsrichtingen, stimuleert tot normering en adviseert aan beleid voor één of meer toezichtgebieden in het licht van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het effect van toezicht wordt vergroot

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn vertaald naar een visie op het betreffende toezichtgebied
 • De politiek-bestuurlijke en maatschappelijke agendavorming is effectief beïnvloed
 • Visies, strategieën en oplossingsrichtingen worden gedragen door de politiek en/of de ambtelijke opdrachtgever
 • Beleid is geadviseerd op basis van de uitkomsten van het toezicht
 • Overziet de voor de organisatie relevante ontwikkelingen
 • Benut kansen in het belang van de organisatie
 • Toont zich bij het handelen bewust van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen
 • Bestuurssensitiviteit
 • Is autonoom in zijn opvattingen en handelen, maar houdt rekening met politiekmaatschappelijke gevoeligheden
 • Houdt vast aan eigen professionaliteit ook bij weerstand en andere belangen
 • Toont lef en durft ongebruikelijke beslissingen te nemen
 • Onafhankelijkheid
 • Initieert op basis van ontwikkelingen een visie op de toekomst van het eigen toezichtgebied
 • Wint partijen voor zijn ontwikkelde visies, strategieën en oplossingsrichtingen
 • Toont een duidelijke zienswijze ten aanzien van het toezichtvak en legt verbinding tussen verschillende toezichtgebieden
 • Visie

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en signalen uit het veld zijn onderkend en verwerkt in visies, strategieën en oplossingsrichtingen
 • Is (inter)nationaal gezaghebbend binnen toezicht èn is een autoriteit op het eigen toezichtgebied
 • Heeft, onderhoudt en gebruikt een relevant (inter)nationaal netwerk
 • Laat blijken op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen en trends op het eigen werkterrein en in de samenleving
 • Signaleert ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het toezichtgebied
 • Vertaalt politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebied naar het eigen toezichtgebied
 • Omgevingsbewustzijn
 • Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties
 • Vormt zowel de juiste coalities om steun en medewerking te verkrijgen
 • Netwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen conform interne regelgeving/kaders/voorschriften (AO/borging kwaliteit)

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd en kennisontwikkeling is geïnitieerd
 • Vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, producten en oplossingen door periodieke evaluaties (bijv. dmv plan-do-check-act-principe)
 • Initieert processen en creëert een omgeving waarin nieuwe methoden en werkwijzen een kans krijgen
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan
 • Durft te experimenteren en is niet bang voor af en toe een mislukking
 • Creativiteit