Strategisch Inspecteur

Ontwikkelt visies en strategieën, zoekt oplossingsrichtingen, stimuleert tot normering en adviseert aan beleid voor één of meer toezichtgebieden in het licht van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het effect van toezicht wordt vergroot

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

 • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
 • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
 • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

 • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

 • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
 • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 15 Schaal 16
FUWASYS

45445 45545 44 45 (62)

55445 45545 555 (65)

Algemene omschrijving
 • ontwikkeling en realisatievan strategische visies, strategieën, oplossingsrichtingen met betrekking tot toezichtactiviteiten en –processen die richtinggevend zijn voor het functioneren en de continuïteit van de toezichtorganisatie
 • kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de toezichtorganisatie
 • verantwoordelijk voor de realisatie van grootschalige strategische toezichtactiviteiten
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders
 • brengt toezichtbeleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging
 • inspelen op (inter)nationale politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken op toezichtgebied
 • ontwikkeling en realisatie van strategische visies, strategieën, oplossingsrichtingen met betrekking tot toezichtactiviteiten en –processen op een breed toezichtgebied die richtinggevend zijn voor het functioneren en de continuïteit van de toezichtorganisatie en haar omgeving als geheel
 • kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de toezicht-organisatie
 • verantwoordelijk voor de realisatie van grootschalige strategische toezichtactiviteiten
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders
 • brengt toezicht-beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging
 • inspelen op (inter)nationale fundamenteel politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken op een breed toezichtgebied
Resultaten
voorbereiding en –ontwikkeling
 • strategische voorbereiding van toezichtbeleid en/of advisering o.b.v.        (internationaal) (sociaal-) maatschappelijke analyses en onderzoeken
 • inspelen op (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken
 • richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van toezicht
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch toezichtbeleid 
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch toezichtbeleid
 • ontwikkeling strategische producten en-processen (visies, stratgieen en oplossingsrichtingen) voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van toezicht
 • strategische voorbereiding van toezichtbeleid en/of advisering o.b.v. (internationaal) (sociaal-)maatschappelijke analyses en onderzoeken
 • inspelen op (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken op een breed maatschappelijk aandachtsgebied
 • richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van toezicht
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch toezichtbeleid
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch toezichtbeleid
 • ontwikkeling strategische producten en –processen (visies, strategieën en oplossingsrichtingen) voor fundamenteel politiek-bestuurlijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van toezicht op een breed maatschappelijk aandachtsgebied
besluitvormingsproces
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces
 • richtinggevend beïnvloeden van formele besluitvorming over vraagstukken die betrekking hebben op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen op het gebied van toezicht
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces 
 • richtinggevend beïnvloeden van in- en externe besluitvorming over fundamentele vraagstukken in het maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke veld op het gebied van toezicht 
implementatie en –uitvoering
 • realisatie van strategische toezichtactiviteien en -processen en/of grootschalige strategische projecten
 • realisatie van strategische toezichtactiviteien en-processen en/of grootschalige strategische projecten
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling en uitvoering van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit strategische toezichtactiviteiten en monitoring (advies)processen
 • beheer en bijstelling toezichtactiviteiten en aanpassing (advies)processen
 • richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch toezichtbeleid
 • coördinatie) ontwikkeling en uitvoering van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit strategische toezichtactiviteitenen monitoring (advies)processen
 • beheer en bijstelling toezichtactiviteiten en aanpassing (advies)processen
 • richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch toezichtbeleid
projecten
 • coördinatie grootschalige strategische toezichtactiviteiten
 • coördinatie grootschalige strategische toezichtactiviteiten
Speelruimte / Kaders
 • strategische beleidslijnen en (inter)nationale (sociaal-) maatschappelijk en politiek-bestuurlijke kaders
 • strategische adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op doeltreffendheid van ontwikkelde strategische adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed en strategische projecten zijn gerealiseerd
 • strategische beleidslijnen en (inter)nationale (sociaal-) maatschappelijk en politiek-bestuurlijke kaders
 • strategische adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op doeltreffendheid van ontwikkelde strategische adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed en strategische projecten zijn gerealiseerd
Kennis & Vaardigheid
 • brede kennis van de visie en strategie van het toezichtgebied
 • inzicht in brede maatschappelijke vraagstukken in relatie tot het toezichtgebied
 • inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de toezichtorganisatie
 • vaardigheid in het signaleren, analyseren en onderzoeken van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken in relatie tot toezicht
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategisch(e) toezichtbeleid, -adviezen en -resultaten
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie binnen met name de overheidssector
 • Allesomvattende kennis van de visie en strategie van het toezichtgebied
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en organisatorische aangelegenheden, ontwikkelingen en vraagstukken in relatie tot het toezichtgebied
 • inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de toezichtorganisatie
 • vaardigheid in het signaleren, analyseren en onderzoeken van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken in relatie tot toezicht
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategisch(e) toezichtbeleid, -adviezen en -resultaten
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld
 • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband
Contacten
 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid, -producten en processen, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over strategisch toezichtbeleid, adviesproducten en –processen om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders om de beoogde strategische doelen te kunnen realiseren
 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid, -producten en processen, werkmethoden en techniekenen door het met mandaat uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en innemen van standpunten
 • intern en extern over strategisch toezichtbeleid, adviesproducten en –processen om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders om de beoogde strategische doelen te kunnen realiseren