Strategisch Inspecteur

Ontwikkelt visies en strategieën, zoekt oplossingsrichtingen, stimuleert tot normering en adviseert aan beleid voor één of meer toezichtgebieden in het licht van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het effect van toezicht wordt vergroot

Kwaliteitenprofiel

I. Algemene opmerkingen

Toezichts-/inspectiesectoren

Er wordt volstaan met één generiek kwaliteitenprofiel voor alle toezichts-/inspectiesectoren (doelgroepen/branches). Waar nodig kan binnen dit generieke profiel per sector worden gespecificeerd; dit kan per departement of door departementen gezamenlijk. Er worden dus geen afzonderlijke kwaliteitenprofielen per sector opgesteld.

Toepassing van het kwaliteitenprofiel

Het kwaliteitenprofiel is de basis voor werving en selectie, functioneringsgesprek, ontwikkelafspraken, leerlijnen, loopbaanpaden, personeels- en vlootschouw en OenF-rapporten.
Kwaliteiten zijn deels verplicht en deels een aanbeveling. Dat houdt het volgende in:

 1. eisen die voorkomen in wet- en regelgeving zijn verplicht. Dit zijn harde instapeisen. Hieraan voldoen, betekent het kunnen overleggen van diploma’s en certificaten.
 2. voor kwaliteiten die níet verplicht zijn, geldt:
  • men moet over het betreffende kwalificatieniveau beschikken; er hoeven geen diploma’s of certificaten overlegd te worden; bijvoorbeeld: academisch werk- en denkniveau volstaat, men hoeft geeft universitaire studie te hebben voltooid;
  • toetsing van het kwalificatieniveau vindt onder andere plaats op basis van assessments, referenties, EVC (erkenning van verworven competenties);
  • bij werving en selectie, functiewisseling of loopbaanstap wordt beoordeeld of iemand in staat is om binnen een redelijke termijn te beschikken over de kwalificatie(s) die voor de betreffende functiegroep geld(t)(en);
  • voor het criterium 'succesvol' bestaat geen objectieve maatstaf, dit wordt onder andere bepaald op basis van het functioneringsgesprek(sverslag) en de 360graden -feedback.
 3. kwaliteiten die niet verplicht zijn, worden besproken (richtinggevend) in het jaarlijkse functionerings- en ontwikkelgesprek. Hierbij staat voorop dat het oordeel over het functioneren wordt gebaseerd op bereikte resultaten en niet op de mate waarin een medewerker aan deze kwaliteiten voldoet.
 4. kennis en vaardigheden zijn up-to-date.

II. Kwaliteitenprofiel Strategisch Inspecteur

N.B. De kwaliteiten van een voorafgaande functiegroep kunnen ook van toepassing zijn op de daaropvolgende functiegroepen en dienen aantoonbaar aanwezig te zijn.

Selecteer een salarisschaal