Operationeel Medewerker Scheepsmanagement

Zorgt voor realisatie van de vaaropdracht

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8 Schaal 9 Schaal 10
FUWASYS

32232 33223 22 22 (33)

 

32232 33223 23 33 (36)

 

33332 33223 33 33 (39)

33333 33333 33 33 (42)

 

43343 43333 33 33 (45)

 

Algemene omschrijving

·          zorgen voor uitvoeren van gezagvoerende taken ten behoeve van realisering van de vaaropdracht, ook onder wisselende en bijzondere omstandigheden

 

·          voorbereiden en uitvoeren van gezagvoering ten behoeve van realisering van de vaaropdracht, in afstemming met de wensen en behoeften van de opdrachtgever en waarbij inhoudelijke keuzes worden gemaakt om hierop in te spelen

·          zorgen voor nautische instructies

·          tijdens dienst/wacht operationeel verantwoordelijk voor schip

·          voorbereiden en realiseren van complexe gezagvoering ten behoeve van realisering van diverse en uiteenlopende vaaropdrachten, in afstemming met de wensen en behoeften van verschillende opdrachtgever(s)

·          zorgen voor nautische instructies

·          eindverantwoordelijk voor het schip (nautisch en technisch bedrijfsklaar zijn en houden, dagelijkse aansturing bemanning, veiligheid schip, bemanning en opstappers), leveren hoogwaardig transport en uitvoering van de vaaropdrachten en/of tijdens dienst/wacht operationeel verantwoordelijk voor het schip

·          opereert vanuit operationele autonomie tijdens de vaaropdracht

·          eerste aanspreekpunt voor in- en externe functionele relaties, ook bij (inter)nationaal optreden

·          signalerende en adviserende rol ten aanzien van de meerjarenplanning en uitvoeringsvraagstukken met betrekking tot het betreffende werkproces

·          zorg dragen voor de voorbereiding en realisatie van diverse en uiteenlopende vaaropdrachten, in afstemming met verschillende opdrachtgever(s), met een (technisch) complex karakter en onder complexe omstandigheden, waarbij hogere eisen gesteld worden aan de solitaire taakinvulling op het gebied van gezagvoering

·          zorgen voor nautische instructies

·          eindverantwoordelijk voor het schip (nautisch en technisch bedrijfsklaar zijn en houden, dagelijkse aansturing bemanning, veiligheid schip, bemanning en opstappers), leveren hoogwaardig transport en uitvoering van de vaaropdrachten en/of tijdens dienst/wacht operationeel verantwoordelijk voor het schip ingeval van langdurige vaaropdrachten

·          opereert vanuit autonomie tijdens de vaaropdracht

·          eerste aanspreekpunt voor in- en externe functionele relaties, ook bij (inter)nationaal optreden

·          signalerende en adviserende rol ten aanzien van de meerjarenplanning en uitvoeringsvraagstukken met betrekking tot het betreffende werkproces

·          verantwoordelijk voor de analyse en realisatie van kritische (langdurige) vaaropdrachten met uitzonderlijke vaartechnische en bijzondere veiligheidsaspecten

·          eindverantwoordelijk voor het schip (nautisch en technisch bedrijfsklaar zijn en houden, dagelijkse aansturing bemanning, veiligheid schip, bemanning en opstappers), leveren hoogwaardig transport en uitvoering van de vaaropdrachten

·          opereert vanuit autonomie tijdens de vaaropdracht

·          eerste aanspreekpunt voor in- en externe functionele relaties in (inter)nationaal optreden

·          bijdragen aan het uitvoeringsbeleid (vaarbeleid) van de dienst

Resultaten
PM

·          specifieke vaaropdrachten beoordeeld en veilig en conform vaarplan uitgevoerd

·          toezicht op werkzaamheden door derden uitgevoerd

·          verantwoording gedragen voor (de staat van/onderhoud van) schip en bemanning

·          (eventuele) bemanning geïnstrueerd en aangestuurd

·          assistentie verleend bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten,
alsmede transporten

·          oplossingen zijn aangedragen bij gangbare zaken en problemen en bijzondere uitvoerende taken waarbij eigen interpretatie is vereist

·          vaarplan opgesteld

·          vaaropdrachten georganiseerd en uitgevoerd, waarbij afstemming van de werkzaamheden en vaaropdracht met de (vertegenwoordigers van de) opdrachtgevers is gerealiseerd

·          (operationele) leiding gegeven aan de bemanning

·          uitvoering vaaropdracht aangepast aan veranderende omstandigheden

·          assistentie  verleend bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten,
alsmede transporten

·          opgetreden als vraagbaak en troubleshooter

·          knelpunten gesignaleerd bij de uitvoering van de werkzaamheden en voorstellen gedaan ter verbetering

 

·          diverse en uiteenlopende vaaropdrachten voor verschillende opdrachtgevers vertaald in een effectief en efficiënt vaarplan en uitgevoerd

·          werkzaamheden van andere vaartuigen bij gezamenlijke uitvoering van vaaropdrachten gecoördineerd

·          uiteenlopende wensen van verschillende partijen inhoudelijk getoetst op consequenties voor de vaaropdracht en het vaarplan

·          (operationele) leiding gegeven aan bemanning

·          assistentie verleend bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten,
alsmede transporten

·          knelpunten gesignaleerd bij de uitvoering van de werkzaamheden en voorstellen gedaan ter verbetering

 

·          complexe, langdurige vaaropdrachten voorbereid en uitgevoerd, in afstemming met verschillende opdrachtgevers en conform planning

·          leiding aan omvangrijke en divers samengestelde bemanning

·          werkzaamheden van andere vaartuigen bij gezamenlijke uitvoering van vaaropdrachten aangestuurd en verantwoordelijk voor uitvoering van vaaropdrachten in samenwerking met andere diensten

·          coördinatie bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten,
alsmede transporten gerealiseerd

·          ingespeeld op onverwachte omstandigheden

 

 

·          grootschalige vaaropdrachten met bijzonder karakter gerealiseerd, waarop de aanpak moet worden afgestemd

·          leiding aan konvooi

·          eindverantwoorde-lijk voor patrouille- en inspectie, vaaropdrachten in samenwerking met andere diensten uitgevoerd, netwerk- en ketenverbinding gerealiseerd

·          coördinatie bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten, alsmede transporten gerealiseerd

·          ingespeeld op onverwachte omstandigheden

·          vanuit de vaarpraktijk integrale analyses ten aanzien van het vaarbeleid geleverd

·          sprake van niet eerder voorgekomen situaties waarbij na analyse alternatieven e.d. worden ontwikkeld, veelal in multidisciplinair verband

Speelruimte / Kaders

·          vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·          algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen

·          beoordeling van eindproducten/ situatie op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

·          vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·          algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen

·          beoordeling van eindproducten/situatie op overeen-stemming met normen, criteria of specificaties

 

·          vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·          algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen

·          beoordeling van eindproducten/situatie op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

 

·          vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·          samenhangende richtlijnen, procedures wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·          beoordeling van eindsituatie op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

 

·          vrijheid om, na analyse, van de problematiek /vraagstelling, nieuwe oplossingen/alter-natieven aan te dragen en deze af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden. Het effect van de beslissingen is voorspelbaar en kan op korte termijn (korter dan een jaar) worden vastgesteld

·          samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regeling en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van het werk

·          beoordeling van eindsituatie op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & Vaardigheid

·          vaktechnische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·          vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

·          vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·          leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende advies-vaardigheden

·          theoretische en toepassings-gerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·          leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden

·          theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·          leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden

·          theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·          leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden

Contacten

·          uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·          samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

·          samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

·          samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben

·          verkrijgen van afstemming en realiseren van optimale samenwerking

 

·          samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben

·          verkrijgen van afstemming en realiseren van optimale samenwerking