Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Levert operationele producten en diensten op het gebied van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Vastgoed is verworven dan wel afgestoten en juridisch beheerd
 • Producten voor specificaties van de vraag (Informatie ten behoeve van de specificatie van de vraag op de aspecten kwaliteit, planning, techniek, constructie, ontwerp, informatie, financiën/kosten, Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), beveiliging, juridisch, enz. Voorbeelden zijn bestekken, tekeningen, ramingen en begrotingen en ruimtelijke indelingsplannen ) en uitvoering zijn opgeleverd
 • Plannen, producten, adviezen en beheermaatregelen zijn gerealiseerd in afstemming met betrokken partijen en ketenpartners
 • Informatie is verzameld, geanalyseerd en omgezet in functionele specificaties en eventueel technisch ontwerp, definitief ontwerp en kostenramingen, contracten, risicoanalyses en (projectbeheersings)-plannen
 • Rapportages over de beheertoestand van vastgoed en infrastructuur en adviezen over te nemen maatregelen zijn geleverd
 • Inkoopopdrachten zijn afgesloten en contract-management is uitgevoerd
 • Voortgang en kwaliteitscontrole zijn gerealiseerd en rapportages over de beheertoestand van vastgoed en infrastructuur en adviezen over te nemen maatregelen zijn geleverd
 • Benut klant- en marktkennis om het beoogde resultaat te bereiken en passend advies uit te kunnen brengen
 • Anticipeert op ontwikkelingen en handelt daarnaar
 • Zorgt voor terugkoppeling van informatie naar relevante partijen
 • Resultaatgerichtheid
 • Legt verbanden tussen gegevens en informatie en signaleert ontbrekende informatie; weet risico’s en consequenties van beslissingen in te schatten
 • Haalt de kern uit een veelheid van informatie afkomstig van betrokken partijen en experts
 • Maakt de informatie voor betrokken partijen toegankelijk en begrijpelijk
 • Analyseren
 • Actief luisteren, doorvragen en samenvatten van de klantbehoeften en houdt in het handelen rekening met de klantbehoeften
 • Is zich bewust van regels en verschillende posities, gevoeligheden en krachtenvelden in de organisatie en handelt daarnaar
 • Maakt (on)mogelijkheden duidelijk en maakt daarover heldere afspraken
 • Klantgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Medewerking en draagvlak met in- en externe partijen zijn gerealiseerd
 • Analyses van ontwikkelingen in de omgeving zijn uitgevoerd en vastgelegd
 • Diensten, werken en leveringen door derden ) zijn conform afspraak opgeleverd
 • Het effect van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen van wet- en regelgeving zijn in beeld gebracht
 • Werkt aan goede relaties met collega’s en derden
 • Legt en onderhoudt contacten voor de eigen organisatie
 • Wisselt wederzijdse verwachtingen uit
 • Zoekt actief de samenwerking met betrokken partijen op
 • Controleert en spreekt opdrachtnemers aan
 • Samenwerken
 • Is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, intern beleid, trends en markten en deze kennis toepassen en weet dit te vertalen naar het eigen werkveld
 • Luistert naar omgeving en brengt wensen en belangen in kaart
 • Omgevingsbewustzijn

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De werkzaamheden zijn conform wet- en regelgeving, kaders en afspraken uitgevoerd
 • De interne werkprocessen (plan-do-check-act) zijn gevolgd
 • Informatie t.b.v. verwerving, vervreemding, ontwikkeling, realisatie, beheer en instandhouding is op orde
 • Zorgt voor project,- werk- of beheerplanningen (bijvoorbeeld processchema’s)
 • Stelt evaluaties op bij afronding werken
 • Vertaalt werkprocessen naar eigen werkzaamheden
 • Volgt de voorschriften bij uitvoering van werkzaamheden
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Knelpunten zijn gesignaleerd en adviezen voor het verbeteren en vernieuwen van resultaten en werkprocessen zijn geleverd
 • Verbeterde werkwijzen op basis van periodieke evaluaties (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Nieuwe kennis is gedeeld, geïntegreerd en toegepast
 • Komt met verbetervoorstellen, oplossingen en nieuwe ideeën en wisselt regelmatig kennis en informatie uit met collega’s
 • Werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Past nieuwe kennis toe binnen het eigen werkveld
 • Leert van eigen ervaring en fouten en benut nieuwe ervaringen effectief
 • Houdt vakkennis bij en deelt kennis met collega’s en externe partijen
 • Zelfontwikkeling