Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Levert operationele producten en diensten op het gebied van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 9 Schaal 10 Schaal 11
FUWASYS

33333  33333  33  33 (42)

 

433443333  33  33 (45)

 

43443  44334  43  43 (50)

 

Algemene omschrijving

·   werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor oplossingen moeten worden aangedragen

·   inspelen op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek én hiervoor kan worden teruggevallen op beschikbare kennis over of ervaring met de vereiste aanpak. Er is inventiviteit nodig om deze kennis/ervaring toe te passen

·   bij het nemen van beslissingen is er vrijheid om na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken

·   vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie

·   werkzaamheden waarbij sprake is van minder gangbare dan wel nog niet eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geanalyseerd en waarvoor, veelal in multidisciplinair werkverband, oplossingen, ontwerpen, adviezen e.d. moeten worden aangedragen

·   inspelen op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek én de aanpak hiervan vereist onderzoek (van bijvoorbeeld vakliteratuur of jurisprudentie) én het betrekken van invalshoeken van andere werkterreinen. Er moet een nieuwe aanpak worden ontwikkeld

·   bij het nemen van beslissingen is er vrijheid om na analyse van de problematiek/vraagstelling, nieuwe oplossingen/alternatieven aan te dragen en deze af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden

·   vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   werkzaamheden beïnvloeden externe werkprocessen én het effect kan pas na een jaar, maar wel binnen enkele jaren, worden vastgesteld

·   beslissingen worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid van niet duidelijk begrensde keuzefactoren en de beslissingen hebben zodanige samenhang dat er sprake is van een besluitvormingsproces

·   bijdragen aan voorbereiding van (interdepartementale/landelijke) werkgroepen over opstelling technische normen en kwaliteitseisen

·   toetsen van projectresultaten, opgeleverde documenten, etc. d.m.v. analyses met formulering van alternatieven en wisselende aanpak en adviseren over bijsturing. Functionele specificaties t.b.v. de (innovatieve) contractvorming o.b.v. specialistische expertise en bijdragen aan meerjarenprogramma’s

·   regierol projectbeheersing en risicomanagement en algemene advisering over verbeteringen op project beheersingsgebied

·   verantwoordelijk voor staat en instandhouding vastgoed en/of delen van infrastructuur binnen gestelde objectvisie

·   voorbereiden van de inhoud van opdrachten en coördineren van de inzet van interne en externe vastgoeddeskundigen in het kader van herontwikkeling en verkoop van vastgoed

·   sprake van belangentegenstellingen waarbij moet worden onderhandeld

Resultaten
(Her)ontwikkeling (randvoorwaarden) nieuwe vastgoedobjecten en infrastructuur

·   werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor oplossingen moeten worden aangedragen

·   t.a.v. inhoudelijke deelproducten: interpreteren informatie, prioriteren, verbanden leggen om vervolgens informatie geaggregeerd aan te leveren voor alle fasen. Vanuit inzicht in proces en vanuit ontwikkelfase gerichte informatie praktische aanbevelingen doen. Dit over delen van ontwikkelfasen

·   werkzaamheden waarbij sprake is van minder gangbare dan wel nog niet eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geanalyseerd en waarvoor, veelal in multidisciplinair werkverband, oplossingen, ontwerpen, adviezen e.d. moeten worden aangedragen

·   t.a.v. inhoudelijke deelproducten: analyseren informatie, prioriteren, verbanden leggen om vervolgens informatie geaggregeerd aan te leveren voor alle fasen. Vanuit inzicht in proces en vanuit ontwikkelfase gerichte informatie adviezen leveren. Dit over delen van de ontwikkelfasen

·   werkzaamheden beïnvloeden externe werkprocessen én het effect kan pas na een jaar, maar wel binnen enkele jaren, worden vastgesteld

·   t.a.v. inhoudelijke deelproducten: analyseren informatie, prioriteren, verbanden leggen om vervolgens informatie geaggregeerd aan te leveren voor alle fasen. Vanuit inzicht in totaalproces en vanuit ontwikkelfase gerichte informatie en adviezen leveren

·   bijdragen aan voorbereiding van (interdepartementale/landelijke) werkgroepen over opstelling technische normen en kwaliteitseisen

Realisatie projectfase

·   inspelen op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek én hiervoor kan worden teruggevallen op beschikbare kennis over of ervaring met de vereiste aanpak. Er is inventiviteit nodig om deze kennis/ervaring toe te passen

·   procedureel en inhoudelijk voor de projectuitvoering benodigde vergunningen realiseren

·   toetsen van projectresultaten, opgeleverde documenten, etc. d.m.v. interpretatie en o.b.v. bekende aanpak en gestandaardiseerde, eenduidige criteria en signaleren van afwijkingen en risico’s.

·   leveren van specialistische technische producten op een deelgebied[1]

·   ondersteunen van projecten op het gebied van projectbeheersing[2] en risicomanagement; bijdragen aan monitoring voortgang projectuitvoering en projectevaluatie op een van de gebieden van projectbeheersing

·   inspelen op onverwachte omstandigheden en ontwikkelingen in technologie

 

 

[1]   Bestekken, tekeningen, werkbeschrijvingen, e.d.

[2]   Het betreft onder meer Planningsmanagement, Kwaliteitsmanagement, Financieel Management, Contractmanagement, Informatiemanagement, Techniek en Veiligheid

 

·   inspelen op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek én de aanpak hiervan vereist onderzoek (van bijvoorbeeld vakliteratuur of jurisprudentie) én het betrekken van invalshoeken van andere werkterreinen. Er moet een nieuwe aanpak ontwikkeld worden

·   procedureel en inhoudelijk voor de projectuitvoering benodigde vergunningen realiseren. Accent op inhoudelijke analyses op vergunningverlening en overleg vergunningverlener

·   toetsen van projectresultaten, opgeleverde documenten, etc. d.m.v. analyses met formulering van alternatieven en wisselende aanpak en adviseren over bijsturing

·   leveren van specialistische technische producten en adviezen op het aandachtsgebied

·   ondersteunen van projecten op het gebied van projectbeheersing 3) en risicomanagement; bijdragen aan monitoring voortgang projectuitvoering en projectevaluatie; op meerdere gebieden adviezen leveren over bijsturen

·   inspelen op onverwachte omstandigheden en ontwikkelingen in technologie

·   inspelen op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek én de aanpak hiervan vereist onderzoek (van bijvoorbeeld vakliteratuur of jurisprudentie) én het betrekken van invalshoeken van andere werkterreinen. Er moet een nieuwe aanpak ontwikkeld worden

·   procedureel en inhoudelijk voor de projectuitvoering benodigde vergunningen realiseren. Accent op inhoudelijke analyses op vergunningverlening en overleg vergunningverlener

·   toetsen van projectresultaten, opgeleverde documenten, etc. d.m.v. analyses met formulering van alternatieven en wisselende aanpak en adviseren over bijsturing. Functionele specificaties t.b.v. de (innovatieve) contractvorming o.b.v. specialistische expertise en bijdragen aan meerjarenprogramma’s

·   bevorderen kennisontwikkeling en expertise binnen de organisatie

·   leveren van specialistische technische producten, adviezen en kwaliteitsborging op het eigen aandachtsgebied

·   regierol projectbeheersing 3) en risicomanagement en algemene advisering over verbeteringen op project beheersingsgebied

·   inspelen op onverwachte omstandigheden en ontwikkelingen in technologie

Beheer

·   opstellen van procedures en richtlijnen voor beheer van vastgoed, infrastructuur, terreinen, administratieve informatiesystemen of onderdelen daarvan

·   begeleiden en monitoren uitvoering van beheer en onderhoud van vastgoedprojecten, installaties, infrastructuur, natuur- en erfgoed, etc.

·   toezicht houden op uitbestede werken.

·   procedureel en inhoudelijk verlenen van vergunningen aan derden

·   beheren en onderhouden van informatie over vastgoed en infrastructuur, leveren van rapportages over vastgoed en infrastructuur op het gebied van tijd, geld, kwaliteit, technische specificaties en signaleren van afwijkingen en risico’s

·   voorstellen voor verbeteringen op het eigen aandachtsgebied o.b.v. praktische uitvoerbaarheid in het werkproces

·   (financiële) controle en ondersteuning van planning en realisatie van het beheer

·   verkrijgen en interpreteren van informatie over ontwikkelingen en mogelijkheden t.a.v. planologie en leefomgeving

·   verzamelen en interpreteren van informatie uit interne en externe bronnen en opstellen rapporten over de juridische, economische en fysieke staat van de in beheer zijnde objecten en over de privaatrechtelijke situatie (kadastrale gegevens, erfdienstbaarheden e.d.)

·   opstellen van overeenkomsten met betrekking tot vervreemdingen, verpachtingen, verhuringen, vergunningen voor het gebruik van vastgoed welke complex van aard zijn door juridische aspecten en/of soort en aantal betrokken partijen

·   opstellen van procedures, richtlijnen, (technische) normen voor beheer van vastgoed, infrastructuur, terreinen, administratieve informatiesystemen of onderdelen waarbij sprake is van gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden waarop moet worden ingespeeld

·   begeleiden en monitoren uitvoering van beheer en onderhoud van vastgoedprojecten, installaties, infrastructuur, natuur- en erfgoed, etc.: Onderhouden functionaliteit van objecten

·   toezicht houden op uitbestede werken en opstellen van toezichtplannen

·   procedureel en inhoudelijk verlenen van vergunningen aan derden op basis van nadere analyse van de aanvraag en afweging van alternatieven binnen minder begrensde wet- en regelgeving

·   (doen) beheren en onderhouden van informatie over vastgoed en infrastructuur, leveren van rapportages over vastgoed en infrastructuur op het gebied van tijd, geld, kwaliteit, technische specificaties en signaleren van afwijkingen en risico’s. Leveren van informatieoverzichten, analyses en advisering over bijsturing en verbetering

·   voorstellen voor verbeteringen op het eigen aandachtsgebied o.b.v. praktische uitvoerbaarheid in het werkproces. Adviseren over verbeteringen van het beheerproces

·   (financiële) controle en ondersteuning van planning en realisatie van het beheer. Vanuit objectkennis en kennis van het beheerproces leveren (technische) bijdragen aan opstellen programmering en planning. Bijdragen aan netwerkprogrammering o.b.v. analyses actuele staat objecten t.b.v. het assetmanagement

·   verkrijgen en analyseren van informatie over ontwikkelingen en mogelijkheden t.a.v. planologie en leefomgeving en advisering hierover

·   analyseren van informatie en rapportages en adviseren over de behandeling van juridisch zeer complexe vraagstukken ten aanzien van het verpachten, verhuren, afgeven van vergunningen voor het gebruik van vastgoed

·   opstellen van procedures, richtlijnen, kaders, (technische) normen voor beheer van vastgoed, infrastructuur, terreinen, administratieve informatiesystemen of onderdelen daarvan waarbij sprake is van gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden waarop moet worden ingespeeld

·   (doen) begeleiden en monitoren uitvoering van beheer en onderhoud van vastgoedobjecten, installaties, infrastructuur, natuur- en erfgoed, etc. Onderhouden functionaliteit van objecten. Verantwoordelijk voor staat en instandhouding vastgoed en/of delen van infrastructuur binnen gestelde objectvisie

·   toezicht (doen) houden op uitbestede werken en opstellen van toezichtplannen

·   procedureel en inhoudelijk verlenen van samengestelde vergunningen, op uiteenlopende terreinen, aan derden op basis van nadere analyse en afweging van alternatieven binnen minder begrensde wet- en regelgeving

·   (doen) beheren en onderhouden van informatie over vastgoed en infrastructuur, leveren van rapportages over vastgoed en infrastructuur op het gebied van tijd, geld, kwaliteit, technische specificaties en signaleren van afwijkingen en risico’s. Leveren van informatieoverzichten, analyses en advisering over bijsturing en verbetering

·   adviezen over verbeteringen op het eigen aandachtsgebied

·   (financiële) controle bij realisatie van het beheer. Procesmatige en specialistische bijdragen aan opstellen programmering en planning. Bijdragen aan netwerkprogrammering o.b.v. analyses actuele staat objecten en van beheerproces t.b.v. het assetmanagement

·   verkrijgen en analyseren van informatie over ontwikkelingen en mogelijkheden t.a.v. planologie en leefomgeving en advisering hierover. Onderhouden netwerk t.b.v. omgevingsmanagement en uitwisseling van de inhoud. Bij knelpunten en conflicten in de uitvoering optreden als vertegenwoordiger van de dienst (escalatiemodel)

Inkoop en contract-management

·   opstellen van commercieel-technische en juridische specificaties voor selectie- en gunningcriteria in overleg met de behoeftestellers;

·   uitvoeren van marktonderzoek en opstellen van rapportages

·   opstellen van offerte-uitnodigingen

·   begeleiden van het gehele inkooptraject voor eenvoudige inkoopvragen

·   leveren van informatie over de uitvoering van overeenkomsten en de prestaties van leveranciers op basis van interpretatie van gegevens van de interne afnemers en de leveranciers. Signaleren van afwijkingen en nadere afstemming met leveranciers hierover

·   opstellen van commercieel-technische en juridische specificaties voor selectie- en gunningcriteria in overleg met de behoeftestellers;

·   (doen) uitvoeren van marktonderzoek, analyseren van de marktinformatie en adviseren over uit te nodigen leveranciers

·   begeleiden van het gehele inkooptraject voor complexe inkoopvragen binnen het vooraf bepaalde inkoopproces. Bewaken van inkoopprocedures

·   inhoudelijk analyseren van de informatie over de uitvoering van contracten en prestaties van leveranciers en opstellen van adviezen over bijsturing van de uitvoering en/of leverancier

·   opstellen van commercieel-technische en juridische specificaties voor selectie- en gunningcriteria binnen het kader van innovatieve contractvormen voor complexe inkoopvragen

·   (doen) uitvoeren van marktonderzoek, analyseren van de marktinformatie en adviseren over uit te nodigen leveranciers

·   begeleiden van het gehele inkooptraject voor complexe inkoopvragen waarbij het inkoopproces nog moet worden bepaald. Coördinatie en bewaken van de inkoopprocedures

·   inhoudelijk analyseren van de informatie over de uitvoering van contracten en prestaties van leveranciers en opstellen van adviezen over bijsturing van de uitvoering en/of leverancier

·   overleg met leveranciers over de uitvoering van overeenkomsten waarbij sprake is van strijdige belangen tussen de leverancier en de eigen organisatie. Er moet worden onderhandeld over de toepassing van sancties en/of aanpassing van contractafspraken

Afstoten

·     interne advisering over waardebepaling van een bepaald object. Uitvoeren van eenvoudige taxaties en opstellen van taxatierapporten. Opstellen van overeenkomsten voor het afstoten van vastgoed

 

 

·   analyseren van de factoren die de verkoopbaarheid en waarde van objecten bepalen

·   opstellen eenvoudige grondexploitaties in het kader van verkoop en herontwikkeling

·   adviseren over de reguliere verkoop cq. in beheer houden van objecten;

·   onderhandelen met externe partijen over de verkoop van vastgoed waarbij sprake is van verschillende en uiteenlopende belangen en waarbij beperkte bestuurlijke en/of politieke gevoeligheden spelen

·   uitvoeren van complexe taxaties en opstellen van taxatierapporten.

·   analyseren van de factoren die de verkoopbaarheid en waarde van objecten bepalen;

·   opstellen van complexe grondexploitaties in het kader van verkoop en herontwikkeling

·   voorbereiden van de inhoud van opdrachten en coördineren van de inzet van interne en externe vastgoeddeskundigen in het kader van herontwikkeling en verkoop van vastgoed

·   adviseren over de ingewikkelde verkoop cq. in beheer houden van objecten

·   onderhandelen met externe partijen over de verkoop van vastgoed waarbij sprake is van tegengestelde belangen en waarbij bestuurlijke en/of politieke gevoeligheden spelen

·   uitvoeren van complexe taxaties en opstellen van taxatierapporten.

Speelruimte / Kaders

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen vormen het kader van de werkzaamheden

·   beoordeling van geleverde producten, diensten en op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

·   aanpak en keuze van methoden zijn in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

·   bij het nemen van beslissingen is er vrijheid om na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen vormen het kader van de werkzaamheden

·   beoordeling van geleverde (advies-) producten, diensten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

·   bij het nemen van beslissingen is er vrijheid om na analyse van de problematiek/vraagstelling, nieuwe oplossingen/alternatieven aan te dragen en deze af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen vormen het kader van de werkzaamheden

·   beoordeling op bruikbaarheid van (advies-)producten en diensten en op afstemming met andere aandachtsgebieden

·   beslissingen worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid van niet duidelijk begrensde keuzefactoren en de beslissingen hebben zodanige samenhang dat er sprake is van een besluitvormingsproces

Kennis & Vaardigheid

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied in vastgoed en/of infrastructuur

·   inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie

·   vaardigheid in het doen van aanbevelingen over geconstateerde feiten

·   vaardigheid in het ontwerpen en realiseren van uitvoeringsgerichte regelingen en procedures

·   vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten

 

 

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied in vastgoed en/of infrastructuur en relevante ontwikkelingen en processen

·   inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten

 

·   gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied in vastgoed en/of infrastructuur en relevante ontwikkelingen en processen

·   inzicht in sociale, financiële, economische, technische, juridische of politiek bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.

·   vaardigheid in het procedureel en procesmatig coördineren

Contacten

·   (inhoudelijke) afstemming over werkwijzen, voortgang, kwaliteit, realisatie, oplevering, prioriteiten knelpunten van projecten conform gemaakte contractafspraken (tijd, geld en kwaliteit)

·   tussen de samenwerkende partijen zoals klanten, bouw- en installatiebureaus, aannemers, leveranciers, architecten, (buitenlandse) overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen, specialistische diensten, etc. en de eigen organisatie is sprake van uiteenlopende belangen

 

·   (inhoudelijke) afstemming over werkwijzen, voortgang, kwaliteit, realisatie, oplevering, prioriteiten knelpunten van projecten conform gemaakte contractafspraken (tijd, geld en kwaliteit)

·   tussen de samenwerkende partijen zoals klanten, bouw- en installatiebureaus, aannemers, leveranciers, architecten, (buitenlandse) overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen, specialistische diensten, etc. en de eigen organisatie is sprake van uiteenlopende belangen

 

·   voeren van in- en extern overleg om afstemming te bereiken over werkwijzen, voortgang, kwaliteit, realisatie, oplevering, prioriteiten knelpunten van projecten conform gemaakte contractafspraken (tijd, geld en kwaliteit)

·   tussen de samenwerkende partijen zoals klanten, bouw- en installatiebureaus, aannemers, leveranciers, architecten, (buitenlandse) overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen, specialistische diensten, etc. en de eigen organisatie is sprake van belangentegenstellingen waarbij moet worden onderhandeld