Functiegroepen vergelijken

Kies twee functiegroepen om de resultaatgebieden, gedragsindicatoren, competenties en het kwaliteitenprofiel met elkaar te vergelijken.

Projectleider

Project-/ Programmamanagement

(Senior) Adviseur

Advisering

Vergelijk de resultaatgebieden/resultaten van de twee functiegroepen

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

Ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Intake opdracht is uitgevoerd
 • Bijdrage aan scope en formulering projectopdracht en –resultaat is geleverd en gedeeld met de opdrachtgever; projectplan is opgesteld
 • SMART-projectopdrachten en –plannen zijn afgestemd met de opdrachtgever en wederzijdse acceptatie van de rand-voorwaarden en beschikbare middelen is verkregen
 • Opdrachtgever is conform afspraken en naar verdere behoeften geïnformeerd en verantwoording is afgelegd
 • Relatie met opdrachtgever is effectief onderhouden
 • Proces om te komen tot projectresultaten is efficiënt en transparant verlopen
 • Project is uitgevoerd conform afspraken
 • Opdrachten zijn verstrekt naar in- en externe partijen
 • Projectresultaten zijn geleverd en geaccepteerd conform projectopdracht en overgedragen aan opdrachtgever en/of lijnorganisatie; décharge van de opdrachtgever is verkregen
 • Nazorg is zonodig geleverd

Omgeving

 • Omgevingsanalyse is gemaakt en operationele aanpak is bepaald
 • Netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de projectdoelen/ organisatiedoelen is ingezet
 • Betrokken in- en externe partijen zijn effectief ingeschakeld
 • Er is adequaat en flexibel ingespeeld op ontwikkelingen

Bedrijfsvoering

 • Projectleiding is uitgevoerd en processen zijn transparant, efficiënt en kostenbewust aangestuurd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Projectmedewerkers, bedrijfsmiddelen en informatievoorziening zijn conform afspraken doelmatig en doeltreffend ingezet
 • Projectadministratie is op orde
 • Projectmedewerkers zijn begeleid
 • Input is geleverd aan lijnmanagement over functioneren medewerkers

Vernieuwen en verbeteren

 • Relevante informatie en kennis zijn overgedragen, binnen project en organisatie
 • Bijdragen aan vernieuwde/ verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, systemen, standaarden, kaders, producten, kennis(deling) en oplossingen zijn geleverd

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Adviesproducten (verkenningen, analyses, instrumenten) zijn getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid waarbij rekening is gehouden met politiek-maatschappelijke vraagstukken en agendasetting
 • Eigen aandachtsgebied in de politiek-bestuurlijke agenda-vorming /-setting is geborgd

Omgeving

 • Partijen binnen en buiten het departement/de overheid zijn effectief betrokken
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Ontwikkelingen op het eigen vakgebied en dossier zijn onderkend en verwerkt in de adviezen / producten

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en andere afspraken
 • Producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen)

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Actieve kennisontwikkeling met betrekking tot de beleidscyclus is geborgd
 • Vernieuwde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen en producten zijn gerealiseerd d.m.v. plan-do-check-act-principe

Vergelijk de gedragsindicatoren van de twee functiegroepen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen die relevant zijn voor het eigen werkterrein en handelt daar naar
 • Weet wat er speelt in (de inhoud van) het project
 • Toetst eigen ideeën en keuzen bij de opdrachtgever
 • Onderzoekt het project op wensen en belangen van verschillende betrokkenen
 • Stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op voor het project en stemt de te leveren resultaten af met de opdrachtgever
 • Onderneemt tijdig acties om de van te voren met de opdrachtgever afgesproken resultaten te leveren
 • Richt zich op het behalen van de resultaten en signaleert tijdig indien deze niet haalbaar zijn

Omgeving

 • Signaleert ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigen project
 • Schakelt op het juiste moment de juiste mensen in voor steun en medewerking
 • Legt en onderhoudt (in)formele contacten met voor het project relevante partijen
 • Brengt relevante partijen bij elkaar
 • Oefent invloed uit zonder de relatie te verstoren

Bedrijfsvoering

 • Maakt projectmedewerkers enthousiast voor het project
 • Spreekt duidelijke verwachtingen uit ten aanzien van de te behalen doelen/ resultaten
 • Laat voorbeeldgedrag zien
 • Geeft tijdig feedback
 • Geeft invulling aan de randvoorwaarden om gewenste doelen/resultaten te kunnen leveren
 • Zorgt voor een goede samenstelling van het projectteam
 • Komt met een plan van aanpak om doelen te bereiken
 • Maakt realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Komt afspraken na, stelt prioriteiten en haalt deadlines
 • Stemt eigen planning af met relevante partijen

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en ervaring met de medewerkers en verwacht dat ook van de projectmedewerkers zelf en onderling
 • Zorgt ervoor dat de benodigde informatie actueel en toegankelijk is voor een ieder
 • Bedenkt niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Leert van eigen ervaringen en fouten

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Analyseert vraagstukken/problemen vanuit verschillende disciplines / invalshoeken / aandachtsgebieden en legt de juiste verbanden
 • Herkent belangen achter informatie(bronnen)
 • Signaleert knelpunten, mogelijkheden en potentiele risico’s binnen het eigen aandachtsgebied en komt met alternatieve oplossingen
 • Zet argumenten op het juiste moment in en houdt daarbij rekening met belangen van anderen
 • Stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep
 • Kent de positie van anderen en weet ook bij fundamentele verschillen de ander te overtuigen
 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen en gevoeligheden en krachtenvelden in de organisatie en handelt ernaar
 • Toetst binnen de eigen organisatie en bij derden draagvlak voor eigen ideeën en beslissingen
 • Oefent invloed uit op het juiste niveau en escaleert zonodig

Omgeving

 • Is in staat mee te bewegen met de juiste partijen en belangen
 • Stemt de eigen gedragsstijl af op de situatie
 • Kiest een aanpak die past bij de situatie en gaat daar creatief mee om
 • Zoekt naar alternatieven bij weerstand en/of onverwachte omstandigheden
 • Onderhoudt goede (in)formele contacten met alle relevante partijen
 • Benut de contacten op het juiste moment om eigen doelen te bereiken
 • Gebruikt het netwerk om problemen bespreekbaar te maken en adviezen / oplossingsmogelijkheden te toetsen

Bedrijfsvoering

 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang.
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen op van wat mogelijk is om doelen/planning te behalen

Vernieuwen en verbeteren

 • Verspreidt en benut relevante (nieuwe) kennis en informatie
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s

Vergelijk de competenties van de twee functiegroepen

 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerken
 • Motiveren
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Vergelijk het kwaliteitenprofiel van de twee functiegroepen

Ervaring

 • enkele jaren ervaring in projectomgeving en projectteam(s)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

basisopleiding projectmanagement

Overige kennis en vaardigheden
 • affiniteit met het werkveld

 • in internationale context: kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen
 • (kennis van) inkoop- en contractprocessen en -procedures, projectbeheersing: tijd en geld

Competenties uit het kernprofiel

 • organisatiesensitiviteit
 • resultaatgerichtheid
 • netwerken
 • motiveren
 • plannen-en-organiseren
 • zelfontwikkeling

Ervaring

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

WO: relevant voor aandachtsgebied/kennisgebied

Verbijzondering voor juridische functies

Een afgeronde wetenschappeljike juridische opleiding of vergelijkbaar

 

Overige kennis en vaardigheden

Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement)

 

Verbijzondering voor juridische functies

.   Juridische teksten schrijven

·   Kennis van EU-recht Onderhandelingsvaardigheden
.   Signaleren juridische randvoorwaarden en spanningen daarmee

.   Vermogen tot dejuridiseren

Competenties uit het kernprofiel

 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • organisatiesensitiviteit
 • flexibiliteit
 • netwerken
 • plannen-en-organiseren
 • creativiteit