Terug naar functiegroepen overzicht

Functiegroepen vergelijken

Kies twee functiegroepen om de resultaatgebieden, gedragsindicatoren, competenties en het kwaliteitenprofiel met elkaar te vergelijken.

Projectleider

Project-/ Programmamanagement

Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Advisering

Vergelijk de resultaatgebieden/resultaten van de twee functiegroepen

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Intake opdracht is uitgevoerd
 • Bijdrage aan scope en formulering projectopdracht en –resultaat is geleverd en gedeeld met de opdrachtgever; projectplan is opgesteld
 • SMART-projectopdrachten en –plannen zijn afgestemd met de opdrachtgever en wederzijdse acceptatie van de rand-voorwaarden en beschikbare middelen is verkregen
 • Opdrachtgever is conform afspraken en naar verdere behoeften geïnformeerd en verantwoording is afgelegd
 • Relatie met opdrachtgever is effectief onderhouden
 • Proces om te komen tot projectresultaten is efficiënt en transparant verlopen
 • Project is uitgevoerd conform afspraken
 • Opdrachten zijn verstrekt naar in- en externe partijen
 • Projectresultaten zijn geleverd en geaccepteerd conform projectopdracht en overgedragen aan opdrachtgever en/of lijnorganisatie; décharge van de opdrachtgever is verkregen
 • Nazorg is zonodig geleverd

Omgeving

 • Omgevingsanalyse is gemaakt en operationele aanpak is bepaald
 • Netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de projectdoelen/ organisatiedoelen is ingezet
 • Betrokken in- en externe partijen zijn effectief ingeschakeld
 • Er is adequaat en flexibel ingespeeld op ontwikkelingen

Bedrijfsvoering

 • Projectleiding is uitgevoerd en processen zijn transparant, efficiënt en kostenbewust aangestuurd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Projectmedewerkers, bedrijfsmiddelen en informatievoorziening zijn conform afspraken doelmatig en doeltreffend ingezet
 • Projectadministratie is op orde
 • Projectmedewerkers zijn begeleid
 • Input is geleverd aan lijnmanagement over functioneren medewerkers

Vernieuwen en verbeteren

 • Relevante informatie en kennis zijn overgedragen, binnen project en organisatie
 • Bijdragen aan vernieuwde/ verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, systemen, standaarden, kaders, producten, kennis(deling) en oplossingen zijn geleverd

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • De adviesproducten (verkenningen, analyses, adviezen, instrumenten) zijn geïntegreerd en geaccepteerd/gedragen en gericht op de agenda van de opdrachtgever
 • Eigen aandachtsgebied in de politiek-bestuurlijke agenda-vorming /-setting is geborgd

Omgeving

 • Oefent invloed uit op de juiste organisatieniveaus / in de juiste gremia
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Adviezen / producten vanuit verschillende expertises zijn met elkaar verbonden en gericht op het gewenste effect / resultaat
 • Is gezaghebbend op het eigen vakgebied (inter)departementaal (geldt alleen voor de specialist)

Bedrijfsvoering

 • Processen conform geldende (internationale) kaders / spelregels (ao-procedures) en afspraken
 • Product is planmatig gereali-seerd (tijd, kwaliteit, middelen)
 • Het team is inhoudelijk juist aangestuurd
 • Medewerkers van het team zijn gemotiveerd

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Actieve kennisontwikkeling met betrekking tot de beleidscyclus (plan-do-check-act-principe) is geborgd

Vergelijk de gedragsindicatoren van de twee functiegroepen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen die relevant zijn voor het eigen werkterrein en handelt daar naar
 • Weet wat er speelt in (de inhoud van) het project
 • Toetst eigen ideeën en keuzen bij de opdrachtgever
 • Onderzoekt het project op wensen en belangen van verschillende betrokkenen
 • Stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op voor het project en stemt de te leveren resultaten af met de opdrachtgever
 • Onderneemt tijdig acties om de van te voren met de opdrachtgever afgesproken resultaten te leveren
 • Richt zich op het behalen van de resultaten en signaleert tijdig indien deze niet haalbaar zijn

Omgeving

 • Signaleert ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigen project
 • Schakelt op het juiste moment de juiste mensen in voor steun en medewerking
 • Legt en onderhoudt (in)formele contacten met voor het project relevante partijen
 • Brengt relevante partijen bij elkaar
 • Oefent invloed uit zonder de relatie te verstoren

Bedrijfsvoering

 • Maakt projectmedewerkers enthousiast voor het project
 • Spreekt duidelijke verwachtingen uit ten aanzien van de te behalen doelen/ resultaten
 • Laat voorbeeldgedrag zien
 • Geeft tijdig feedback
 • Geeft invulling aan de randvoorwaarden om gewenste doelen/resultaten te kunnen leveren
 • Zorgt voor een goede samenstelling van het projectteam
 • Komt met een plan van aanpak om doelen te bereiken
 • Maakt realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Komt afspraken na, stelt prioriteiten en haalt deadlines
 • Stemt eigen planning af met relevante partijen

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en ervaring met de medewerkers en verwacht dat ook van de projectmedewerkers zelf en onderling
 • Zorgt ervoor dat de benodigde informatie actueel en toegankelijk is voor een ieder
 • Bedenkt niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Leert van eigen ervaringen en fouten

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Heeft oog voor situaties die een risico of kans zijn voor de organisatie / ambtelijke top / bewindspersoon. Signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig)
 • Houdt rekening met (inter)nationaal politiek-bestuurlijke verhoudingen en kent het krachtenveld
 • Is op de hoogte van relevante (internationale) politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Straalt betrokkenheid en geloof in eigen mening uit
 • Stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep
 • Brengt op het juiste moment de juiste argumenten in
 • Oefent invloed uit op de juiste organisatieniveaus / in de juiste gremia

Omgeving

 • Smeedt allianties om een gezamenlijk doel/resultaat te bereiken. Gaat om met weerstanden tussen personen / partijen
 • Stelt bij belangentegenstellingen oplossingen voor waar iedereen zich in kan vinden
 • Organiseert actieve betrokkenheid van relevante organisatieonderdelen / gremia
 • Heeft goede (in)formele contacten met relevante personen / partijen binnen en buiten het departement/internationaal
 • Gebruikt het netwerk voor het opstellen en toetsen van adviezen

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen en stemt dit af met de opdrachtgever
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen van wat mogelijk is om eigen doelen/planning te behalen
 • Geeft medewerkers ruimte en waardering
 • Maakt medewerkers enthousiast door de juiste snaar te raken
 • Inspireert anderen door eigen gedrevenheid

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en nieuwe inzichten met anderen
 • Evalueert eigen werkwijze en ervaringen, leert daarvan en draagt inzichten over aan anderen
 • Signaleert noodzaak/behoefte aan vernieuwing/verbetering en doet voorstellen

Vergelijk de competenties van de twee functiegroepen

 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerken
 • Motiveren
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling
 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren
 • Creativiteit

Vergelijk het kwaliteitenprofiel van de twee functiegroepen

Ervaring

 • enkele jaren ervaring in projectomgeving en projectteam(s)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

basisopleiding projectmanagement

Overige kennis en vaardigheden
 • affiniteit met het werkveld

 • in internationale context: kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen
 • (kennis van) inkoop- en contractprocessen en -procedures, projectbeheersing: tijd en geld

Competenties uit het kernprofiel

 • organisatiesensitiviteit
 • resultaatgerichtheid
 • netwerken
 • motiveren
 • plannen-en-organiseren
 • zelfontwikkeling

Ervaring

Ruime en relevante ervaring;  succesvol  in het leiden van (deel)projecten en/of coördineren; ervaring in alle fases van het adviesproces en in alle adviesrollen en daarin succesvol; (inter)departementale trajecten en/of (inter)-nationale trajecten; politiek gevoelige dossiers

Verbijzondering voor juridische functies

 Ervaring in minimaal twee organisaties binnen of buiten de overheid

 Ervaring met grote wetgevingsprojecten en/of complexe bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden

·   Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs

·   Functioneel aansturen (o.a. leiden van een team, individuele begeleiding / coaching)

.  Opereren in een politiek  bestuurlijke omgeving

 

Verbijzondering voor juridische functies:

·   Vertalen van abstracte (beleids)doelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders

·   Internationale onderhandelingsvaardigheden

·   Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Competenties uit het kernprofiel

 • bestuurssensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • samenwerken
 • netwerken
 • plannen-en-organiseren
 • motiveren
 • creativiteit