Functiegroepen vergelijken

Kies twee functiegroepen om de resultaatgebieden, gedragsindicatoren, competenties en het kwaliteitenprofiel met elkaar te vergelijken.

Projectleider

Project-/ Programmamanagement

(Senior) Beleidsmedewerker

Beleid

Vergelijk de resultaatgebieden/resultaten van de twee functiegroepen

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

Zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Intake opdracht is uitgevoerd
 • Bijdrage aan scope en formulering projectopdracht en –resultaat is geleverd en gedeeld met de opdrachtgever; projectplan is opgesteld
 • SMART-projectopdrachten en –plannen zijn afgestemd met de opdrachtgever en wederzijdse acceptatie van de rand-voorwaarden en beschikbare middelen is verkregen
 • Opdrachtgever is conform afspraken en naar verdere behoeften geïnformeerd en verantwoording is afgelegd
 • Relatie met opdrachtgever is effectief onderhouden
 • Proces om te komen tot projectresultaten is efficiënt en transparant verlopen
 • Project is uitgevoerd conform afspraken
 • Opdrachten zijn verstrekt naar in- en externe partijen
 • Projectresultaten zijn geleverd en geaccepteerd conform projectopdracht en overgedragen aan opdrachtgever en/of lijnorganisatie; décharge van de opdrachtgever is verkregen
 • Nazorg is zonodig geleverd

Omgeving

 • Omgevingsanalyse is gemaakt en operationele aanpak is bepaald
 • Netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de projectdoelen/ organisatiedoelen is ingezet
 • Betrokken in- en externe partijen zijn effectief ingeschakeld
 • Er is adequaat en flexibel ingespeeld op ontwikkelingen

Bedrijfsvoering

 • Projectleiding is uitgevoerd en processen zijn transparant, efficiënt en kostenbewust aangestuurd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Projectmedewerkers, bedrijfsmiddelen en informatievoorziening zijn conform afspraken doelmatig en doeltreffend ingezet
 • Projectadministratie is op orde
 • Projectmedewerkers zijn begeleid
 • Input is geleverd aan lijnmanagement over functioneren medewerkers

Vernieuwen en verbeteren

 • Relevante informatie en kennis zijn overgedragen, binnen project en organisatie
 • Bijdragen aan vernieuwde/ verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, systemen, standaarden, kaders, producten, kennis(deling) en oplossingen zijn geleverd

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Politieke en maatschappelijke vraagstukken zijn vertaald in beleidsadviezen die bijdragen aan politieke en ambtelijke doelstellingen
 • Zorgvuldige en vlotte politieke besluitvorming is gerealiseerd op basis van een goede voorbereiding
 • Randvoorwaarden zijn gecreëerd voor een effectieve implementatie
 • Uitvoering is gemonitord en geëvalueerd

Omgeving

 • Partijen binnen en buiten het departement/de overheid en (inter)nationaal zijn effectief ingeschakeld en beïnvloed
 • Is erkend als deskundige op (eigen) dossiers, zowel intern als extern
 • Relevante signalen uit politiek, samenleving en uitvoeringspraktijk zijn benut
 • Producten/diensten/initiatieven zijn afgestemd met de relevante omgeving leidend tot het gewenste effect/resultaat

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels (AO-procedures) en afspraken
 • Beleid(sproducten) zijn gereali-seerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, budget) passend binnen jaarplan

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling en kennisontwikkeling zijn geborgd
 • Relevante kennis is beschikbaar voor en/of is gedeeld met relevante partijen

Vergelijk de gedragsindicatoren van de twee functiegroepen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen die relevant zijn voor het eigen werkterrein en handelt daar naar
 • Weet wat er speelt in (de inhoud van) het project
 • Toetst eigen ideeën en keuzen bij de opdrachtgever
 • Onderzoekt het project op wensen en belangen van verschillende betrokkenen
 • Stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op voor het project en stemt de te leveren resultaten af met de opdrachtgever
 • Onderneemt tijdig acties om de van te voren met de opdrachtgever afgesproken resultaten te leveren
 • Richt zich op het behalen van de resultaten en signaleert tijdig indien deze niet haalbaar zijn

Omgeving

 • Signaleert ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigen project
 • Schakelt op het juiste moment de juiste mensen in voor steun en medewerking
 • Legt en onderhoudt (in)formele contacten met voor het project relevante partijen
 • Brengt relevante partijen bij elkaar
 • Oefent invloed uit zonder de relatie te verstoren

Bedrijfsvoering

 • Maakt projectmedewerkers enthousiast voor het project
 • Spreekt duidelijke verwachtingen uit ten aanzien van de te behalen doelen/ resultaten
 • Laat voorbeeldgedrag zien
 • Geeft tijdig feedback
 • Geeft invulling aan de randvoorwaarden om gewenste doelen/resultaten te kunnen leveren
 • Zorgt voor een goede samenstelling van het projectteam
 • Komt met een plan van aanpak om doelen te bereiken
 • Maakt realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Komt afspraken na, stelt prioriteiten en haalt deadlines
 • Stemt eigen planning af met relevante partijen

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en ervaring met de medewerkers en verwacht dat ook van de projectmedewerkers zelf en onderling
 • Zorgt ervoor dat de benodigde informatie actueel en toegankelijk is voor een ieder
 • Bedenkt niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Leert van eigen ervaringen en fouten

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Heeft een politieke neus: onderkent tijdig politieke afbreukrisico’s voor de bewindspersoon
 • Schat de haalbaarheid van acties en/of besluiten in
 • Inventariseert het krachtenveld
 • Kent de organisatie en heeft gevoel voor het politieke en bestuurlijke
 • Luistert goed en vraagt door, weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden
 • Stemt verwachtingen over het eindproduct af met de opdrachtgever
 • Leeft zich in in de problematiek van de opdrachtgever
 • Analyseert de vraag vanuit verschillende gezichtsvelden
 • Levert producten die aansluiten bij de behoeften van de opdrachtgever
 • Schetst de opdrachtgever de (on)mogelijkheden en voor- en nadelen van verschillende handelwijzen (prioriteit stellen en nee durven zeggen)
 • Stelt zonodig prioriteiten en grenzen
 • Kent de organisatie goed en is zich bewust van de (in)formele regels, verschillen-de posities en belangen (krachtenveld) die relevant zijn voor het eigen werkterrein en gaat daar zo nodig creatief mee om
 • Schakelt intern de juiste mensen in voor steun en medewerking, vormt allianties en coalities
 • Toetst binnen de eigen organisatie het draagvlak voor ideeën en beslissingen
 • Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen het eigen organisatie-onderdeel en andere organisatie-onderdelen en handelt daarnaar

Omgeving

 • Benut op het juiste moment (timing) de juiste contacten (zowel in als extern) om doelstellingen te bereiken
 • Weet waar de benodigde deskundigheid in het netwerk zit en zet die ook voor eigen doelen in
 • Kent het netwerk van de politiek-bestuurlijke top en is in staat dit zo nodig te mobiliseren (en wanneer op te schalen)
 • Is op de hoogte van recente ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op het eigen werkterrein
 • Beoordeelt of bepaalde ontwikkelingen wel of niet relevant zijn
 • Heeft inzicht in (inter)nationale politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen en integreert deze in het dagelijkse werk
 • Haalt en brengt relevante kennis en informatie
 • Betrekt relevante partijen zo vroeg mogelijk in het proces en werkt samen met hen aan een gezamenlijk resultaat
 • Reageert actief en constructief op ideeën en standpunten van anderen
 • Bouwt bruggen, waardoor een probleem gemeenschappelijk wordt

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel anderen
 • Weegt kosten en rendement van eigen handelen goed tegen elkaar af
 • Denkt na over financiële consequenties van plannen en acties
 • Maakt een planning, geeft prioriteiten aan en stemt deze af met de opdrachtgever
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt de grenzen op van wat wel/niet mogelijk is

Vernieuwen en verbeteren

 • Staat open voor mogelijkheden om zaken en werkwijzen te verbeteren
 • Signaleert kansen voor verbetering en/of verandering en realiseert deze
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie

Vergelijk de competenties van de twee functiegroepen

 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerken
 • Motiveren
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling
 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Vergelijk het kwaliteitenprofiel van de twee functiegroepen

Ervaring

 • enkele jaren ervaring in projectomgeving en projectteam(s)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

basisopleiding projectmanagement

Overige kennis en vaardigheden
 • affiniteit met het werkveld

 • in internationale context: kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen
 • (kennis van) inkoop- en contractprocessen en -procedures, projectbeheersing: tijd en geld

Competenties uit het kernprofiel

 • organisatiesensitiviteit
 • resultaatgerichtheid
 • netwerken
 • motiveren
 • plannen-en-organiseren
 • zelfontwikkeling

Ervaring

Geen/enige werkervaring en aantoonbaar succesvol

 

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Verbijzondering voor juridische functies

Een afgeronde wetenschappelijke juridische opleiding of vergelijkbaar

 

·   Onderhandelingsvaardighed

·   Signaleren juridische randvoorwaarden en spanningen daarmee

.   Vermogen tot dejuridiseren

Overige kennis en vaardigheden

·   Beleidsnota’s schrijven

·   Presenteren

·   Beleidsprocessen

·   EU-kennis en vaardigheden

·   Optreden als beleidsprofessional

Competenties uit het kernprofiel

 • bestuurssensitiviteit
 • klantgerichtheid
 • organisatiesensitiviteit
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • plannen-en-organiseren
 • creativiteit