Functiegroepen vergelijken

Kies twee functiegroepen om de resultaatgebieden, gedragsindicatoren, competenties en het kwaliteitenprofiel met elkaar te vergelijken.

Projectleider

Project-/ Programmamanagement

Operationeel Manager

Lijnmanagement

Vergelijk de resultaatgebieden/resultaten van de twee functiegroepen

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

Stuurt op en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen duidelijk geformuleerde kaders en levert input voor die kaders.

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Intake opdracht is uitgevoerd
 • Bijdrage aan scope en formulering projectopdracht en –resultaat is geleverd en gedeeld met de opdrachtgever; projectplan is opgesteld
 • SMART-projectopdrachten en –plannen zijn afgestemd met de opdrachtgever en wederzijdse acceptatie van de rand-voorwaarden en beschikbare middelen is verkregen
 • Opdrachtgever is conform afspraken en naar verdere behoeften geïnformeerd en verantwoording is afgelegd
 • Relatie met opdrachtgever is effectief onderhouden
 • Proces om te komen tot projectresultaten is efficiënt en transparant verlopen
 • Project is uitgevoerd conform afspraken
 • Opdrachten zijn verstrekt naar in- en externe partijen
 • Projectresultaten zijn geleverd en geaccepteerd conform projectopdracht en overgedragen aan opdrachtgever en/of lijnorganisatie; décharge van de opdrachtgever is verkregen
 • Nazorg is zonodig geleverd

Omgeving

 • Omgevingsanalyse is gemaakt en operationele aanpak is bepaald
 • Netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de projectdoelen/ organisatiedoelen is ingezet
 • Betrokken in- en externe partijen zijn effectief ingeschakeld
 • Er is adequaat en flexibel ingespeeld op ontwikkelingen

Bedrijfsvoering

 • Projectleiding is uitgevoerd en processen zijn transparant, efficiënt en kostenbewust aangestuurd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Projectmedewerkers, bedrijfsmiddelen en informatievoorziening zijn conform afspraken doelmatig en doeltreffend ingezet
 • Projectadministratie is op orde
 • Projectmedewerkers zijn begeleid
 • Input is geleverd aan lijnmanagement over functioneren medewerkers

Vernieuwen en verbeteren

 • Relevante informatie en kennis zijn overgedragen, binnen project en organisatie
 • Bijdragen aan vernieuwde/ verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, systemen, standaarden, kaders, producten, kennis(deling) en oplossingen zijn geleverd

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Met de direct leidinggevende is overeenstemming over de inhoud van de opdracht, de daarbij geldende kaders en de gemaakte afspraken
 • De resultaten van het organisatieonderdeel zijn binnen de kaders gerealiseerd

Omgeving

 • Producten/diensten zijn binnen en buiten het organisatieonderdeel en met de relevante (inter)nationale omgeving afge-stemd
 • Producten/diensten voldoen aan de vraag en behoefte en leiden tot het gewenste resultaat/effect
 • Is op de hoogte van wat er leeft en speelt in de organisatie en de relevante omgeving en dit wordt vertaald naar producten/diensten en/of operationele sturing
 • Een relevant en effectief netwerk is onderhouden en wordt benut

Bedrijfsvoering

 • Beheer is op orde en conform de geldende wet- en regelgeving
 • De integrale planning-, control- en verantwoordingscyclus voor alle bedrijfsprocessen is volgens afspraak uitgevoerd
 • Effectief en efficiënt HR management is uitgevoerd (o.a. langs de lijn van het 5R-model) ) (Het 5R model houdt in dat de leidinggevende sturing geeft aan medewerkers door het geven van richting, bieden van ruimte, ondersteunen bij het behalen van resultaten, laten afleggen van rekenschap en het voeren van de dialoog in de relatie met de medewerkers.)
 • Een stimulerend en veilig werkklimaat in het organisatieonderdeel is aanwezig
 • Medewerkers en bedrijfsmiddelen zijn binnen kwaliteitsnormen effectief en efficiënt ingezet
 • Verschillende kennis, ervaring en ach-tergronden van medewerkers zijn optimaal benut
 • Professioneel opdrachtgeverschap is ingevuld

Vernieuwen en verbeteren

 • Sturing op verbetering van werkprocessen, producten, diensten en kennis is gerealiseerd
 • Kennis is beschikbaar voor en/of is gedeeld met relevante partijen conform afspraken

Vergelijk de gedragsindicatoren van de twee functiegroepen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen die relevant zijn voor het eigen werkterrein en handelt daar naar
 • Weet wat er speelt in (de inhoud van) het project
 • Toetst eigen ideeën en keuzen bij de opdrachtgever
 • Onderzoekt het project op wensen en belangen van verschillende betrokkenen
 • Stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op voor het project en stemt de te leveren resultaten af met de opdrachtgever
 • Onderneemt tijdig acties om de van te voren met de opdrachtgever afgesproken resultaten te leveren
 • Richt zich op het behalen van de resultaten en signaleert tijdig indien deze niet haalbaar zijn

Omgeving

 • Signaleert ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigen project
 • Schakelt op het juiste moment de juiste mensen in voor steun en medewerking
 • Legt en onderhoudt (in)formele contacten met voor het project relevante partijen
 • Brengt relevante partijen bij elkaar
 • Oefent invloed uit zonder de relatie te verstoren

Bedrijfsvoering

 • Maakt projectmedewerkers enthousiast voor het project
 • Spreekt duidelijke verwachtingen uit ten aanzien van de te behalen doelen/ resultaten
 • Laat voorbeeldgedrag zien
 • Geeft tijdig feedback
 • Geeft invulling aan de randvoorwaarden om gewenste doelen/resultaten te kunnen leveren
 • Zorgt voor een goede samenstelling van het projectteam
 • Komt met een plan van aanpak om doelen te bereiken
 • Maakt realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Komt afspraken na, stelt prioriteiten en haalt deadlines
 • Stemt eigen planning af met relevante partijen

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en ervaring met de medewerkers en verwacht dat ook van de projectmedewerkers zelf en onderling
 • Zorgt ervoor dat de benodigde informatie actueel en toegankelijk is voor een ieder
 • Bedenkt niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Leert van eigen ervaringen en fouten

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Weet wat er speelt in de voor de functie relevante organisatie
 • Herkent (digitale) ontwikkelingen en gevoeligheden binnen de eigen organisatie en handelt er naar
 • Toetst eigen ideeën en keuzen bij de opdrachtgever
 • Onderzoekt de wensen en belangen van opdrachtgevers en de direct leidinggevende, anticipeert hierop en toetst regelmatig de tevredenheid
 • Maakt resultaatafspraken met opdrachtgevers en handelt hiernaar
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de uitvoering en eventuele afwijking van afspraken, onderbouwt deze en maakt dit tijdig bespreekbaar

Omgeving

 • Volgt en laat blijken de laatste (digitale)ontwikkelingen en/of trends op het eigen werkterrein te kennen
 • Signaleert (inter)nationale trends en (digitale)ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkterrein
 • Benadert de juiste mensen om steun en/of medewerking te bieden dan wel verkrijgen
 • Legt en onderhoudt proactief (in)formele contacten met voor de functie relevante partijen, personen
 • Kent de eisen/wensen van de verschillende partijen in de omgeving en brengt partijen bij elkaar

Bedrijfsvoering

 • Spreekt duidelijke doelen en resultaten af
 • Gebruikt verschillende managementstijlen om medewerkers aan te sturen
 • Laat voorbeeldgedrag zien
 • Ondersteunt de medewerker bij het bereiken van zijn of haar resultaten
 • Stelt concrete doelen, kaders en prioriteiten voor aansturen van het eigen organisatieonderdeel
 • Realiseert randvoorwaarden om gewenste producten en diensten te kunnen leveren en waarborgt de continuïteit van het productieproces
 • Maakt realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en onderneemt tijdig acties bij afwijkingen
 • Vertaalt het jaarplan naar uitvoeringsniveau en verdeelt het werk onder de medewerkers
 • Toont inlevingsvermogen en heeft oog voor inclusiviteit
 • Schept een open overlegcultuur binnen het eigen organisatieonderdeel met ruimte voor diversiteit
 • Onderkent de ontwikkelingsbehoeften van medewerkers
 • Stimuleert medewerkers om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen en wijst medewerkers ook op hun eigen verantwoordelijkheid
 • Toont sensitiviteit voor verschillen tussen medewerkers

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en ervaring met de medewerkers en verwacht dat ook van de medewerkers zelf en onderling
 • Zorgt ervoor dat de benodigde informatie actueel blijft en toegankelijk is
 • Zorgt voor een periodieke evaluatie van processen en resultaten met klanten en medewerkers en past structureel verbeteringen toe

Vergelijk de competenties van de twee functiegroepen

 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerken
 • Motiveren
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling
 • Organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen medewerker
 • Plannen en organiseren
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Reflecteren

Vergelijk het kwaliteitenprofiel van de twee functiegroepen

Ervaring

 • enkele jaren ervaring in projectomgeving en projectteam(s)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

basisopleiding projectmanagement

Overige kennis en vaardigheden
 • affiniteit met het werkveld

 • in internationale context: kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen
 • (kennis van) inkoop- en contractprocessen en -procedures, projectbeheersing: tijd en geld

Competenties uit het kernprofiel

 • organisatiesensitiviteit
 • resultaatgerichtheid
 • netwerken
 • motiveren
 • plannen-en-organiseren
 • zelfontwikkeling

Ervaring

Coördinerende werkervaring en daarin aantoonbaar succesvol [1]l.

 

 

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Overige kennis en vaardigheden
 • Bedrijfsvoering: begrotingscyclus, sturingscyclus en –instrumenten; HRM-instrumenten (o.a. gesprekscyclus)
  Basiskennis en -vaardigheden management

 • Kennis en vaardigheden voor het vak ambtenaar (rechtsstaat, politiek, wetgeving) voor zover relevant voor de functie

 • Kennis van en in inzicht in digitale ontwikkelingen, het effect op de taken van en de toepasbaarheid voor het eigen organisatieonderdeel

 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers

Competenties uit het kernprofiel

 • organisatiesensitiviteit
 • klantgerichtheid
 • omgevingsbewustzijn
 • netwerken
 • ontwikkelen-medewerkers
 • aansturen-medewerker
 • plannen-en-organiseren
 • reflecteren